Poslanci setrvali na své verzi úpravy státního občanství.

Dne 11. 6. 2013 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a setrvala na své verzi vládního návrhu zákona o státním občanství České republiky, který má nahradit stávající zákon č. 40/1993 Sb.

Návrh upravuje podmínky pro nabytí a pozbytí státního občanství České republiky a snaží se předejít vzniku případů bezdomovectví.

Jeho cílem je také definitivně vyřešit nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky․ Stávající zjednodušený způsob pro slovenské státní občany bude nahrazen jednotnou úpravou pro státní občany všech zemí EU.

Mírnější podmínky nabývání státního občanství udělením budou platit pro bývalé československé nebo české státní občany, občany jiných členských států EU, Švýcarska nebo států, které jsou vázány dohodou o Evropském hospodářském prostoru.

Podstatně se rozšiřuje okruh osob, které mohou státní občanství nabýt prohlášením.

Návrh nebrání vzniku a existenci dvojího nebo vícerého státního občanství při nabývání cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle státními občany České republiky.

Výslovně se zakotvuje možnost obnovy řízení o nabytí státního občanství udělením i prohlášením (např. v případě zatajení rozvodu manželství se státnim občanem České republiky).

Dne 16. 5. 2013 senátoři poslancům návrh vrátili s pozměňovacím návrhem, v němž žádali:
– zrušení možnosti prominutí neznalosti českého jazyka a neznalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky coby podmínky udělení státního občanství,
– umožnění soudního přezkumu rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu (původní návrh soudní přezkum vylučoval úplně).

Návrh míří k prezidentu republiky.