Odkazy na překlady předpisů

<!—->

Citace Název Odkaz
1/1993 Sb. Ústava České republiky https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/
Pravni_uprava/AJ/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf
2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/
Pravni_uprava/AJ/Listina_English_version.pdf
21/1992 Sb. Zákon o bankách https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/legislation/.galleries/acts/
act_on_banks.pdf
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách https://beck-online.cz/bo/attachments/Preklad_Sb_2004_40.pdf
89/2012 Sb. Občanský zákoník http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf
90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Business-Corporations-Act.pdf
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Act-Governing-Private-International-Law.pdf
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/
Pravni_uprava/AJ/Zakon_o_bezpecnosti_English_version_110_1998.pdf
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů https://uoou.gov.cz/media/act-no-110-2019-coll.pdf
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/legislation/.galleries/acts/act_136_2011.pdf
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách https://beck-online.cz/bo/attachments/Preklad_Sb_2006_137.pdf
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/legislation/.galleries/decrees/decree_163_2014.pdf
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/
Pravni_uprava/AJ/ConstitutionalCourtAct_1.pdf
196/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif) https://www.nkcr.cz/data/mutace/Notarial%20Tariff.pdf
198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) soubor EN_Sb_2009_198.pdf
233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/legislation/.galleries/
decrees/decree_233_2009_comprehensive_version.pdf
262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) soubor EN_Sb_2017_262.pdf
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů soubor EN_Sb_2013_304.pdf
358/1992 Sb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) https://www.nkcr.cz/data/mutace/NotarialProcedures.pdf
455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) https://www.mpo.cz/assets/en/business/licensed-trades/legislation/2023/1/ZZ_UPLNE_ZNENI_k_15_1_2023_WEB_EN-amendment–.pdf
500/2004 Sb. Správní řád soubor EN_Sb_2004_500.pdf
168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele soubor Preklad_Sb_2016_168.pdf
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr soubor Preklad_Sb_2016_169.pdf
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek soubor Preklad_Sb_2016_134.pdf
168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele soubor Preklad_Sb_2016_168.pdf
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr soubor Preklad_Sb_2016_169.pdf
23/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/legislation/.galleries/decrees/decree_23_2014.pdf
263/2016 Sb. Atomový zákon soubor Preklad_Sb_2016_263.pdf
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách soubor Preklad_Sb_2004_40.pdf
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje soubor Preklad_Sb_2016_422.pdf
34/2021 Sb. Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) https://www.mpo.cz/assets/en/foreign-trade/investment-screening/legislation/2022/11/Act-on-FDI-Screening_unofficial-translation_1.pdf
64/1986 Sb. Zákon České národní rady o České obchodní inspekci https://www.mpo.cz/assets/en/consumer-protection/legal-regulations-applicable-to-consumer-protection/2021/11/Act-on-the-Czech-Trade-Inspection-Authority.pdf