Vybrali jsme pro Vás ze Soudních rozhledů (text je k dispozici také v beck-online).

Usnesení NS ze 7. 5. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2929/2014 (Rc 15/2016)

Podle § 174a odst. 4 OSŘ nelze postupovat, jestliže předcházelo vydání elektronického platebního rozkazu zrušeného následně proto, že se jej nepodařilo doručit žalovanému.

Komentář: Je vcelku logický závěr, že pokud již jednou byl vydán elektronický platební rozkaz, soud předtím musel nutně dospět k závěru, že návrh splňuje zákonné náležitosti. Jakási revize tohoto závěru postupem podle § 174a odst. 4 OSŘ je nepřípustná, neboť by tak soud zasáhl do práva na spravedlivý proces navrhovatele, který mohl být důvodně přesvědčen, že jeho návrh má všechny potřebné náležitosti a je projednatelný.