Prezident republiky podepsal novelu zákona o zdravotních službách.

Dne 28. 2. 2013 prezident republiky podepsal novelu zákona o zdravotních službách, jejímž cílem je vyřešit problémy, které ukázala aplikační praxe tohoto zákona (zákon o zdravotních službách je účinný od 1. 4. 2012). Návrh má vyjasnit úpravu poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům a pacientům s omezenou či zbavenou způsobilostí k právním úkonům.

Návrh mimo jiné obsahuje novou úpravu

– poskytování informací o zdravotním stavu,

– souhlasu s poskytováním zdravotních služeb (který bude moci nově poskytovat i nezletilý namísto svého zákonného zástupce, přičemž se použije úprava občanského zákoníku o postupném nabývání způsobilosti k právním úkonům),

– oznamování hospitalizace soudu (povinnost se zrušuje, pokud byl s hospitalizací dodatečně vysloven souhlas),

– přípravy na výkon zdravotnického povolání (zmírnění kvalifikačních požadavků),

– souhlasu s nakládáním s částmi lidského těla (rozšíření možností bez souhlasu použít odebrané orgány či provést pitvu za účelem výuky, vědy nebo výzkumu).

Senát dne 31. 1. 2013 návrh Poslanecké sněmovně vrátil s řadou pozměňovacích návrhů. Senátoři navrhovali několik změn nad rámec původního návrhu a požadovali podrobnější úpravu souhlasu s poskytováním zdravotních služeb: není-li zdravotní výkon neodkladný, ale potřebný a zákonný zástupce s ním nesouhlasí, má soud ustanovit opatrovníka.

Dne 19. 2. 2013 Poslanecká sněmovna setrvala na původním znění návrhu zákona.