Senát návrh vrací se změnou volnějšího režimu rozhodnutí.

Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost má umožnit dobrovolnou změnu právní formy sdružení vzniklého podle zákona č. 83/1990 Sb. na obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., čímž dojde k zachování těchto subjektů včetně jejich historie i za nového občanského zákoníku.

Rozhodnutí o změně právní formy vyhotovené formou notářského zápisu nahrazuje zakládací listinu obecně prospěšné společnosti.

Návrh zákona Senát Poslanecké sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy. Problém spočívá v § 2 odst. 1 návrhu, podle něhož:

Sdružení může rozhodnout o změně své právní formy na obecně prospěšnou společnost. Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové sdružení. Odmítne-li člen sdružení souhlas udělit nebo nesouhlasí se změnou právní formy bez vážného důvodu, může se sdružení do 3 měsíců od odmítnutí souhlasu nebo vyjádření nesouhlasu domáhat u soudu, aby byl souhlas člena sdružení nahrazen soudním rozhodnutím. Soud souhlas člena nahradí, pokud jsou pro změnu právní formy ospravedlnitelné důvody.

Podle Senátu by toto ustanovení mělo znít:

Sdružení může rozhodnout o změně své právní formy na obecně prospěšnou společnost. Sdružení může změnit svou právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí na jednání nejvyššího orgánu sdružení nadpoloviční většina všech členů sdružení.