Poslanci jednají o nabývání a pozbývání statusu veřejné prospěšnosti.

Dne 10. 5. 2013 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Cílem návrhu je upravit podmínky nabývání a pozbývání statusu veřejné prospěšnosti, který zavádí nový občanský zákoník (§ 146 až 150 NObčZ)․

Veřejně prospěšná činnost je poskytována za stejných podmínek pro všechny předem neurčenému počtu příjemců z řad veřejnosti, s cílem přispívat k dosahování obecného blaha. Hlavním účelem výkonu veřejně prospěšné činnosti není vytváření zisku. O přiznání práva na zápis statusu rozhoduje soud. Se statusem mohou být spojeny různé výhody např. podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Rozhodující pro získání statusu tedy bude charakter činnosti, nikoli právní forma jako doposud, kdy se za tzv. „nestátní neziskové organizace“ považovaly všechny obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, evidované právnické osoby církví a náboženských společností a občanská sdružení.

Návrh obsahuje demonstrativní výčet činností, které se považují za veřejně prospěšné činnosti. Dalšími předpoklady získání statusu jsou hospodárné využívání majetku a bezúhonnost osob, které mají podstatný vliv na jejím rozhodování.

Návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.