Poslanci schválili senátní verzi novely zákoníku práce.

Dne 16. 5. 2013 Poslanecká sněmovna schválila senátní verzi senátního návrhu novely zákoníku práce, který umožní řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

Podle § 39 odst. 2 ZPr doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát․

Navrhovaná úprava zakotvuje možnost výjimky z tohoto pravidla, jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou (má jít zejména o sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství nebo kultuře)․ Pravidla musí upravovat písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací nebo vnitřní předpis v případě, že u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí․

Návrh je podrobnějším rozvedením úpravy, která byla účinná před 1. 1. 2012. Na jeho obsahu se dohodli zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českomoravské konfederace odborových svazů.

Dne 27. 3. 2013 Poslanecká sněmovna návrh schválila ve zněni pozměňovacího návrhu poslance Miroslava Bernáška, který zkracuje dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami z 12 hodin na 11 hodin (§ 90 odst. 1 ZPr). Tento návrh je však v rozporu s čl. 10 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků, která pro ně požaduje dobu 12 hodin.

Senátoři proto dne 25. 4. 2013 návrh poslancům vrátili s pozměňovacím návrhem senátora Petra Víchy, podle nějž obecně bude platit doba 11 hodin, ale pro zaměstnance mladší 18 let doba alespoň 12 hodin.

Zákon dne 31. 5. 2013 podepsal prezident republiky.