Poslanci schválili novelu zákona o elektronických komunikacích.

Dne 15. 5. 2013 Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh novely zákona o elektronických komunikacích․ Návrh slibuje řešení nekalých praktik telefonních operátorů vůči zákazníkům a ostatním podnikatelům, které brání vzniku konkurence, zlepšení kvality služeb a snížení cen na telekomunikačním trhu.

 

Původní radikální návrhy byly překonány kompromisním pozměňovacím návrhem předkladatele – poslance Jana Husáka:
– původní sankci neplatnosti smlouvy uzavřené na dálku bez písemného poskytnutí předsmluvních informací, aby spotřebitel věděl, k čemu se zavazuje a v případě sporu nebyl v důkazní nouzi, nahradila povinnost podnikatele bezodkladně po uzavření takové smlouvy nebo její změny poskytnout účastníkovi dané informace písemně, a to v elektronické nebo listinné formě, přičemž lhůta pro odstoupení účastníka od smlouvy počíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací,
– původní zákaz automatického prodlužování smluv na dobu určitou nahradila povinnost nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy informovat účastníka o možnosti a způsobu, jak ukončit smlouvu,
– původní zákaz smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou nahradilo omezení, že výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí ze strany účastníka nebo podnikatele nebo dohodou obou smluvních stran, nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,
– nová úprava procesu vyjednávání o smlouvě o přístupu nebo smlouvě o propojení, která má usnadnit vstup virtuálních operátorů na trh, zůstala nedotčena,
– pozměňovací návrh naopak navíc dává podnikatelům lhůtu 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona pro úpravu jejich smluvních podmínek.

Návrh míří do Senátu.