Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Občanský soudní řád – Drápal / Bureš a kol.

Exekuční řád. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti – Kasíková / Kučera / Plášil / Šimka / Jirmanová / Hubáček

Exekuční řád. Komentář, 2. vydání – Kasíková / Kučera / Plášil / Šimka a kol.

Exekuční řád, 3. vydání – Kasíková / Kučera / Plášil / Šimka / Jirmanová / Hubáček

Insolvenční zákon, 2. vydání – Hásová a kol.

Notářský řád a řízení o dědictví, 3. vydání – Bílek / Drápal / Jindřich / Wawerka

Notářský řád a řízení o dědictví, 4. vydání – Bílek / Drápal / Jindřich / Wawerka

Občanský soudní řád – Drápal / Bureš a kol.

Občanský soudní řád I, II – Drápal / Bureš a kol.

Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení – Richter

Zákon o advokacii – Svejkovský / Vychopeň / Krym / Pejchal / Čáp / Čermák / Papež / Polčák / Sedlatý

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) – J. Kotoučová a kol.

Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství Komentář 2., dopl. a přepracované vyd. – Kocourek / Záruba

Zákon o soudech a soudcích – Kocourek

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související – R. Waltr

Zákon o soudních poplatcích, 2. vydání – R. Waltr

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) – J. Kotoučová a kol.

Zákon o znalcích a tlumočnících – L. Dörfl

Zákon o zvláštních řízeních soudních – Svoboda / Tlášková / Vláčil / Levý / Hromada a kol.

Zákon o mediaci – Doležalová / Hájková / Potočková / Štandera

Další knihy

Exekuce v soudní praxi – A. Tripes

Insolvenční řízení – Hásová / Moravec

Právní moc civilních soudních rozhodnutí – B. Dvořák

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice – V. Vaške

Insolvenční právo – Smolík

Oborové články z časopisů:

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy