Duševní vlastnictví

Nejnovější články v modulu

Současná doba stírá hranici mezi reálným a virtuál­ním světem, jak zjišťují i soudy. Soudní dvůr EU se tak musel nedávno zabývat tím, zda se na fotografiích v kampani proti kouření tabáku nacházejí skutečné osoby a situace, nebo zda jde o pouhá simulakra. Jeho rozhodnutí nutí též k zamyšlení nad přístupem (nejen) Evropské komise k tvorbě (přinejmenším) některých veřejných politik, a otevírají ...
Článek se věnuje problematice regulace odměňování zaměstnaneckých vynálezů z hlediska současné slovenské právní úpravy. Srovnává ji s předchozí úpravou, která obdobně platí také pro české prostředí, a doplňuje ji o zahraniční zkušenosti. Poukazuje také na připravované legislativní změny, které mohou být pro české prostředí inspirující.
Nový návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu přináší do oblasti odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti zásadní změny s cílem omezit sdílení nelegálního obsahu. Široká odborná veřejnost se však shoduje, že tyto změny budou mít daleko větší dopady, než jen zamezení nelegálnímu sdílení hudby; jen málo z nich lze totiž považovat za krok kupředu v online pos ...
Tento článek pojednává o samotné problematice filtrování obsahu poskytovateli služeb informační společnosti a dává si za cíl shrnout současný právní režim filtrování, jeho aktuální vývoj a faktickou proveditelnost navrhovaných opatření. Za tímto účelem článek nejdříve přibližuje současný právní rámec problematiky filtrování a dohledu ze strany ISP, dále se zabývá (ne)možností uložit ISP povin ...

Knihovna pro oblast práva duševního vlastnictví:Patentový zákon
Chaloupek / Hartvichová / Jarolímková / Hejl / Malý
Jediný komentář zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích na trhu je praktickou pomůckou každého, kdo se setká s ochranou práv duševního vlastnictví. Nedostatek judikatury českých soudů publikace překonává přiléhavými odkazy na správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a Evropského patentového úřadu.

Práva na označení a jejich vymáhání
Horáček / Biskupová / de Korver
Třetí vydání dlouhodobě připravovaného komentáře zcela změnilo původní podobu, především co se týká obsahu. V publikaci je kladen největší důraz na vyjasnění problémů, které se vyskytly v průběhu účinnosti právních předpisů v oblasti práv na označení a jejich vymáhání v soudní i správní praxi. Publikace obsahuje nejdůležitější judikaturu soudů, problematiku zápisného řízení, rozhodnutí vydávaná v rámci správního soudnictví a v neposlední řadě rozhodnutí zápisného místa – Úřadu průmyslového vlastnictví. Velká pozornost je v komentáři věnována přesahu národní rozhodovací praxe do komunitární oblasti a to s ohledem na rozhodnutí OHIM a SD EU, která jsou v publikaci též obsažena. Podstatnou částí je i samotný rozsáhle aktualizovaný komentář zkušeného autorského kolektivu.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Autorský zákon
Chaloupková / Holý
Již čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva autorského a práv souvisejících. Autoři shrnují poznatky s praktickou aplikací zákona v soudní praxi i ze svojí praktické činnosti v advokacii. Komentář řeší problematiku licenčních smluv a práv autorů, výkonných umělců, práv výrobců záznamů, vysílatelů či nakladatelů. Pozornost věnujte dílům audiovizuálním a počítačovým programům. Objasňuje postavení pořizovatele databáze a obsah zvláštního práva pořizovatele databáze. Praktický komentář je určen nakladatelům, vydavatelům, reklamním agenturám, počítačovým firmám, autorům, advokátům, soudcům; ocení ji rovněž posluchači právnických fakult jako studijní pomůcku.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Autorský zákon (EVK)
Telec / Tůma
Publikace představuje vědecký komentář k autorskému zákonu, který je dílem zásadního významu ve svém oboru. Obsaženy v něm jsou všechny dosavadní novely autorského zákona z roku 2000 a zohledněny praktické zkušenosti z jeho používání a výkladu. Komentář tematicky a částečně i obsahově navazuje na „šedý“ komentář k předchozímu autorskému zákonu, který byl vydán v roce 1997. Pozornost je věnována nejen právu autorskému, ale též právním oborům souvisejícím. Každé komentované zákonné ustanovení obsahuje odůvodněný závěr o jeho souladu s právem mezinárodním a právem komunitárním. Český autorský zákon je tak plně chápán v kontextu práva mezinárodního a práva komunitárního. Komentářové dálo je navíc vybaveno podrobným soupisem souvisejících předpisů, technických norem, literatury a judikatury, včetně právních vět, z nichž některé jsou zveřejněny poprvé. Rozsáhlá pozornost je věnována též judikatuře Evropského soudního dvora. Vedle toho jsou zahrnuta i vybraná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise, včetně právních vět. Reagováno je též na právní názory, které byly publikovány v dosavadní literatuře. Komentář je určen všem právníkům a dalším zájemcům, především pak z řad studentů a učitelů právnických fakult.

Pojmové znaky duševního vlastnictví
Telec
Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo vědecké dílo či oprávněnost změny autorského díla. Kniha obsahuje i známý Tříkrokový test používaný v právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a v právu databázovém. Vedle toho se čtenář může seznámit s pojetím know-how nebo obchodního tajemství, stejně tak i s právním hodnocením průmyslového vzoru. Pomůckou může být také právně-technický list výrobků, který sleduje ochranu nejen výrobku, ale i jeho zadání, a to i v rámci právního auditu. Kniha je zaměřena i na zjišťování obvyklé odměny za licenci. Podstatná pozornost je věnována posuzování přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Publikace je určena advokátům, patentovým zástupcům, soudcům a zájemcům o právo duševního vlastnictví.

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. díl
Horáček / Macek / Biskupová
Publikace obsahuje fundovaně zpracovanou problematiku navazující na Sbírku správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví vydanou v roce 2007 (Horáček, Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, Praha: C. H. Beck, 2007). Sbírka je zaměřena na judikaturu týkající se otázek průmyslového vlastnictví (především patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek) a nekalé soutěže a obsahuje i výběr nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, civilních a správních soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví). Přínosem této sbírky je řazení podle seznamu hesel, čímž lze jednoduše vyhledat pojem, který je předmětem zájmu. Přičemž hesla zahrnují celou šíři problému (tj. rozhodnutí správní i navazující rozhodnutí soudní – přezkum a spory). Výhodou je též stálá platnost bez ohledu na případnou změnu procesní úpravy. Doporučuje se jako praktický materiál pro výkon činnosti advokátů, patentových zástupců, ale i soudců a studentů bakalářských a magisterských studijních programů nejenom fakult právnických, ale i jiných vysokých škol, např. s ekonomickým zaměřením, jejichž výuka obsahuje problematiku průmyslového vlastnictví. Využít ji mohou i odborníci z oblasti marketingu a reklamy.

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl
Šalomoun
Již druhé vydání publikace je určeno pro všechny, kteří se potýkají s úskalími autorského práva nebo pracují s autorskými díly. Úvodní část publikace se věnuje právním prostředkům ochrany nehmotných statků v obecné rovině, zejména pak autorskému právu a právu na ochranu před nekalou soutěží. Tyto obecné prostředky ochrany jsou pak aplikovány na takové artefakty, jakými jsou umělecké příběhy, postavy a názvy uměleckých děl. Publikace se kromě autorskoprávní ochrany věnuje i limitacím této ochrany, jakými jsou např. citace a parodie. Právní rozbory jsou dokreslovány odkazy na skutečné soudní případy, z nichž se některé týkaly takových bestsellerů jako byl James Bond – agent 007 nebo Harry Potter.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Velká kniha smluvních vzorů
Zoufalý / Munková / Čermák / Češka / Damborský / Fischer / Holcová / Holub / Gavlas / Klička / Kofroň / Kozák / Křesťanová / Leščinský / Maisner / Musílek / Němeček / Novotný / Odrobinová / Payne-Koubová / Schödelbauerová / Staňkovský / Stuna / Šach
Páté rozšířené vydání pokrývá značnou část běžné obchodněprávní praxe, ale navíc obsahuje i smluvní řešení komplikovaných obchodních a hospodářských vztahů. Do jednotlivých vzorů jsou promítnuty legislativní změny, které nastaly v mezidobí, a je přihlédnuto zejména k vývoji judikatury. Úvodní část o právních úkonech je aktualizována a rozšířena o otázky odporovatelnosti a neúčinnosti, se zřetelem k vývoji judikatury se zabývá i posouzením úkonů v kontextu dobrých mravů a poctivého obchodního styku. Poprvé je v tomto kontextu ukázán význam práva ES, jmenovitě směrnic, nejen pro legislativu, ale i pro právní praxi členského státu EU.

Práva k průmyslovému vlastnictví
Horáček / Čada / Hajn
Cílem autorů této publikace je čtenáři rozšířit teoretický základ tohoto moderního právního oboru. Je známo, že oblast průmyslového vlastnictví obecně osciluje na pomezí práva občanského (z hlediska svého zařazení mezi práva k duševnímu vlastnictví) a práva obchodního (s ohledem na svou neopominutelnou vazbu na otázky nekalé soutěže a obecně na právo soutěžní).