Finanční právo

Nejnovější články v modulu

Evropská unie nedávno přijatým nařízením posílila prosazování zásady právního státu, byť pouze pro situace, kdy porušování této zásady může ovlivnit její finanční zájmy. Jde nicméně o významný pokrok při zpevňování ústavních základů Unie. Je proto důležité, aby i samy unijní instituce tuto zásadu beze zbytku respektovaly.
Privatizaci lze v obecné rovině chápat jako transfer majetku či odpovědnosti ze státního sektoru do sektoru soukromého, případně jako změnu organizačního statusu z veřejného na soukromý. Přestože „zlatý věk“ privatizací v ČR je nepochybně již za námi, některé důsledky privatizačního procesu jsou stále živé, přičemž stát rovněž (v omezené míře) stále vlastní podíly ve společnostech, které moho ...
Notifikační postup pro oznamování vnitrostátních předpisů dle směrnice o službách v praxi špatně funguje a je spojen s právní nejistotou ohledně důsledků jeho porušení. Byť se Soudní dvůr EU v této věci ke směrnici o službách dosud nevyjádřil, z komparace tří notifikačních směrnic lze dovodit, že i z porušení oznamovacího postupu dle čl. 15 směrnice o službách vyplývá neaplikovatelnost neozná ...
V srpnu 2020 vstoupila v platnost Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy EU. Nicméně to neznamená konec dlouhého sporu o platnost dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy EU. K Dohodě se nepřipojily všechny členské státy a situaci komplikuje i odmítavý postoj Spojeného království pod vlivem brexitu. S rostoucími obavami o dod ...
Pro úpadek finančních institucí obsahuje insolvenční zákon v části druhé, hlavě IV. určitá specifika. Zajímavou novelou v oblasti insolvenčního řízení finančních institucí se stal zákon č. 119/2020 Sb., podle nějž podílové fondy a podfondy akciových společností s proměnlivým základním kapitálem, které obecně právní osobností nedisponují, jsou právně samostatnými subjekty v rámci insolvenčního ...
Účelem tohoto článku je polemika, zda je správný závěr, podle kterého je právní jednání učiněné pojišťovnou neplatné, jestliže ta svým zákazníkům nabízí uzavření smlouvy týkající se životního pojištění s investiční složkou, která stanoví variabilní pojistnou částku. V jiných finančních sektorech lze hodnotu plnění vázat na výkonnost investování, přičemž není nezbytné, aby plnění bylo smluvně ...
Vztah obhospodařovatele investičního fondu a investorů do tohoto fondu může být zcela neutrální, zvláště pokud investor posílá každý měsíc několik málo set korun do standardního podílového fondu. Zadá trvalý příkaz, občas se podívá na výkonnost portfolia a neočekává, že by s obhospodařovatelem měl jinou interakci než příjem pravidelných informací. Pokud je však kvalifikovaným investorem, kter ...

Knihovna pro oblast finačního práva:Zákon o bankách
Smutný / Pihera / Sýkora / Cuník
Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a česká i zahraniční odborná literatura. Zaměření komentáře je především praktické a směřuje k řešení velkého množství dosud identifikovaných výkladových nejasností, ať už se týkají licence banky, tzv. černého bankovnictví, pravidel obezřetného podnikání, auditu banky, bankovního tajemství a dalších otázek. Zkušenosti autorského kolektivu zahrnují mj. práci v ČNB, ECB, advokacii, ve velkých bankách i v akademické sféře. Komentář je určen především podnikovým právníkům bank, ale i družstevních záložen a dalších finančních institucí, pracovníkům v oblasti dohledu i finanční legislativy, advokátům, soudcům, auditorům i širší odborné veřejnosti, pokud přichází do styku s finančním právem.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Tvrdý / Vavrušková
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní převody a zásadně aktualizovaný text doporučení FATF. Užitečná je rovněž informace o platných metodických pokynech Finančního analytického úřadu.Publikace je určena tzv. povinným osobám, kterými jsou zejména banky, finanční instituce, obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her, ale i právní profese – notáři, advokáti, daňoví poradci, auditoři a účetní. Praktické uplatnění najde zejména u osob činných v oblasti trestního práva a jako studijní pomůcka může posloužit také studentům finančního a trestního práva.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon směnečný a šekový
Kovařík
Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a šeku, jakkoli předpisy zatím směnečným a šekovým právem upravené věcně nebyly. Došlo jen k formálnímu přesunu kolizních ustanovení do jednoho kolizního předpisu, nového zákona o mezinárodním právu soukromém. Přesto jsou však uvedené nové nebo novelizované předpisy rovněž pro oblast směnečného a šekového práva významnější, než by se na první pohled zdálo.Komentář se doporučuje zejména odborné veřejnosti, ale současně i obchodním pracovníkům bank a firem a podnikatelům.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Cenné papíry v novém občanském zákoníku
Marek / Ježek
Cílem komentáře je podat výklad těch ustanovení NObčZ (zejm. § 514 až § 544), která se cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů týkají. Autoři především usilují o přiblížení podstaty nové úpravy, vysvětlení změn oproti úpravě dosavadní a o výklad užitečný praxi. V řadě případů se výklad na aplikační praxi odvolává. Důvodem je skutečnost, že s cennými papíry se kromě právníků setkávají také ekonomové, finančníci, studenti či investoři různých profesí, kteří potřebují základní orientaci v problematice.Komentář usiluje o komplexní výklad práva cenných papírů. S ohledem na tento cíl je často nezbytné doplnit výklad ustanovení kodexu o výklad ustanovení speciálních právních předpisů. Nejčastěji autoři poukazují na zvláštní ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o obchodních korporacích, zákona o dluhopisech či také na zrušené předpisy, jako je zákon o cenných papírech či občanský a obchodní zákoník, které ještě řadu let budou upravovat vztahy založené za jejich účinnosti. Vedle toho poukazují autoři i na evropskou legislativu, jež stále častěji cílí do oblasti cenných papírů.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Husták / Cetlová / Doležalová / Franěk / Smutný / Šovar
- Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn.- Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém trhu a fungování trhů, vypořádacích systémů, evidence cenných papírů a podmínek pro vydávání a veřejné nabízení cenných papírů.- Všichni členové autorského týmu mají rozsáhlé zkušenosti z oblasti kapitálového trhu, jeho regulace a každodenního fungování. Tyto zkušenosti prostřednictvím komentáře zpřístupňují čtenářům.

Zákon o platebním styku
Beran / Doležalová / Strnadel / Štěpánová
Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zákon transponuje do českého práva několik evropských předpisů, zejména směrnici o platebních službách. Tato směrnice je výsledkem složitě vyjednaného kompromisu mezi členskými státy, a proto řada jejích ustanovení vyvolává interpretační a aplikační obtíže, což se zčásti promítá i do její české transpozice.Autoři komentáře podrobně analyzují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na sporné otázky a nastiňují možnosti jejich řešení. Přihlížejí přitom k výkladovým stanoviskům Evropské komise, k výsledkům jednání transpoziční skupiny složené ze zástupců členských států, k zahraniční odborné literatuře a k aplikační praxi České národní banky. V komentáři je zohledněna i poslední rozsáhlá novela zákona o platebním styku z května 2011, která nově upravila otázky spojené s vydáváním elektronických peněz a provozováním platebních systémů.Komentář je určen zejména zaměstnancům bank a ostatních poskytovatelů platebních služeb, advokátům poskytujícím právní služby v oblasti bankovního a finančního práva, soudcům, ale i zástupcům podnikatelské sféry a státní správy.

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a předpisy související
Škopová / Musilová / Krupičková
Publikace obsahuje aktuální znění právní úpravy, včetně její novely přijaté PS PČR na sklonku roku 2005, týkající se zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, která byla v lednu roku 2005 zcela nově a poprvé komplexně vydána, a to i ve vztahu k UE. Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona, vedle textu zákona, vychází z praktických poznatků, a spolu s vaznou na související právní úpravu, včetně doplňkových i metodických informací, tvoří společně praktický celek.Publikace jistě zaujme především subjekty působící v oblasti pojišťovnictví, dále advokáty, soudce, posluchače vybraných vysokých škol a asociace působící v této oblasti.

Daňové řízení
Novotná / Jordanovová / Krupičková / Šotník
Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž ani rozhodovací činnost správců daně není zcela bez nedostatků.Cílem právní úpravy daňového řízení je dosažení správného stanovení a vybrání daně. Ač by se mohlo na první pohled zdát, že vždy a za každých okolností bude v daňovém procesu upřednostněn zájem státu, ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu se mnohdy vyslovuje pro posílení ochrany daňového subjektu jako procesně slabší strany.Tato příručka čtenáře seznamuje s jednotlivými pojmy daňového procesního práva, základními zásadami daňového řízení i jeho jednotlivými fázemi. Měla by se stát užitečným a praktickým pomocníkem pro všechny daňové subjekty i ostatní čtenáře, kteří se chtějí v daňovém řízení orientovat.

Subjekty finančního trhu
Kurka / Paříková
Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho podobách mezi různými ekonomickými subjekty na základě poptávky a nabídky. Finanční trh se dělí na peněžní trh, u něhož je pravidlem splatnost do jednoho roku, a kapitálový trh, kde je životnost instrumentů delší.Subjekty finančního trhu, které jsou předmětem dohledu České národní banky, a kterými se zabývá tato publikace, jsou úvěrové instituce (tj. banky a spořitelní a úvěrní družstva), subjekty kapitálového trhu (tj. investiční společnosti, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry a penzijní společnosti) a pojišťovny a zajišťovny.Autoři publikace se na kompletní spektrum finančních institucí zaměřují hned z několika úhlů pohledu. Dohlížené entity jsou analyzovány nejprve ve fázi jejich standardního fungování, dále v situaci po zániku povolení k jejich činnosti či po odnětí licence, a konečně v situaci, kdy dochází u subjektů finančního trhu k jejich zrušení nebo zániku. Dalším tematickým okruhem je analýza systému pojištění vkladů u úvěrových institucí, problematika nucené správy a insolvence se zaměřením na zvláštní režim úpadku finančních institucí. Finálním a v dnešní době, a to v rámci celé Evropské unie, velmi rezonujícím tématem, je stručný exkurs do problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.Příslušné pasáže textu jsou doplněny o hypotetické příklady volně inspirované praktickými zkušenostmi, jež mohou čtenářům napomoci při studiu a celkové orientaci v textech příslušných sektorových zákonů.Publikace je učební pomůckou, jež podrobně shrnuje významná ustanovení relevantní právní úpravy, která v nedávné době prošla zásadními změnami (např. rekodifikace občanského práva, důchodová reforma, nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech).

Finanční právo
Bakeš / Boháč / Karfíková / Kotáb / Marková / Kohajda / Vondráčková / Novotný
Šesté vydání:* Představuje užitečnou pomůcku k porozumění významnému a neustále se rozvíjejícímu úseku platného českého práva* Přináší nejnovější informace a poznatky z řady oblastí a úseků finančního práva, zejména: daňového práva hmotného a procesního, nové soustavy orgánů finanční správy a celní správy, nové úpravy peněžního oběhu a platebního styku a práva finančního trhu* Zachycuje právní stav k 31. květnu 2012 a v některých oblastech nastiňuje i možnosti dalšího vývoje tuzemské právní úpravy po tomto datu* Je určeno především posluchačům právnických fakult, ale též studentům vysokých škol ekonomického, obchodního i jiného zaměření* Dobře poslouží jako pomůcka také pracovníkům finanční správy, justice, bankovnictví či finančního trhu a podnikatelské sféře
Systém obsahuje i předchozí vydání

Směnka a šek v České republice
Kovařík
Poslední vydání této práce vyšlo již před pěti lety. Za tu dobu se značně rozvinula nejen směnečná praxe, ale také v oblasti teorie směnky bylo dosaženo řady nových poznatků, nadále se bohatě rozvíjela také judikatura. Týká se to nejen problémů vycházejících z hmotného práva směnečného, nýbrž i otázek spojených s uplatňováním nároků ze směnky v soudním nebo rozhodčím řízení. V mnohem menší míře to ale platí o šeku, což souvisí s jeho velmi sporou frekvencí v platební i jiné praxi. Předkládané již 6. vydání představuje proto v mnoha směrech rozšíření a prohloubení dosavadního výkladu především o směnce. Týká se to však také oblasti procesní. To vše při zohlednění výsledků, ke kterým se v mezidobí propracovala jak judikatura tak také literatura, která také byla značně obohacena, což text zachycuje ve výkladu i ve výrazně doplněném přehledu literatury. Zahrnuje i první významnou věcnou novelu zákona směnečného provedenou v souvislosti s insolvenčním řízením a poukazuje rovněž na očekávané budoucí legislativní změny v textu zákona směnečného a šekového.
Systém obsahuje i předchozí vydání