Justiční a procesní právo

Mezi nejúspěšnější tituly v produkci C. H. Beck patří tradičně šedé a dnes už i velké komentáře k OSŘ. Nechybí na stole snad žádného soudce či advokáta. Společně s komentáři k Exekučnímu řádu, Notářskému řádu a Insolvenčnímu zákonu a dalšími tituly tvoří jeden z nejpopulárnějších modulů v naší nabídce.

Nejnovější články v modulu

Určení mateřství, historicky nečinící problémy, naráží v posledních letech z důvodu rozvoje medicíny na doposud zcela neznámé problémy. Ukazuje se, že na rozdíl od určení otcovství se v případném řízení konaném s cílem určit matku dítěte nebudeme moci spokojit s prostým odborným závěrem prokazujícím, která žena je genetickou původkyní dítěte. Bude nutné brát v úvahu i řadu dalších relevantníc ...
Insolvenční řízení je jedním z druhů civilních řízení, jehož účelem je zjišťování úpadku či hrozícího úpadku a rozhodování o způsobu jeho řešení. Charakteristickým atributem definujícím insolvenční řízení je jeho kolektivní povaha, kdy zde vystupuje celá řada procesních subjektů v různém postavení a s různými cíli i motivacemi. Insolvenční řízení vyžaduje praktickou realizaci celé řady úkolů ...
Soudní praxe doposud nemá zodpovězeno, zda a kdy je soud povinen doručit účastníkům výkonu rozhodnutí či exekuce vypracovaný znalecký posudek v rámci řízení o vydání usnesení o ceně prodávaných nemovitých věcí dle § 336a OSŘ. Žádné významné rozhodnutí vyšších instancí se této otázce jako klíčové nevěnuje. Nalezneme však alespoň rozhodnutí, která tuto problematiku zkoumají okrajově.
Koordinační řízení je zvláštním druhem řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení, použitelným v případě, kdy bylo zahájeno více samostatných řízení ve skupině společností. Účelem koordinačního řízení není konsolidovat (spojit) insolvenční řízení, nýbrž tato řízení procesně koordinovat. Nejde tedy o žádné koncernové insolvenční řízení. Koordinátor nenahrazuje funkci a povinnosti ins ...
S narůstajícími známkami hospodářské krize přichází evropské insolvenční právo a právo restrukturalizace na rozcestí. Chystané reformy se odrazí i za hranicemi insolvenčního práva, zejména v oblasti práva korporátního. Změny můžeme vidět jednak z evropského insolvenčního nařízení, neméně však též ze směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.
Společné jmění manželů se tradičně těší velkému zájmu rozhodovací soudní praxe. Bylo otázkou, jak k tomuto institutu přistoupí nový občanský zákoník. Při přípravě nové soukromoprávní úpravy se diskutovalo, jak vůbec přistoupit k majetkovým otázkám manželů, zda vzít za základ obligatorní vznik majetkového společenství nebo jeho existenci ponechat na vůli manželů (snoubenců), a to i s přihlédnu ...

Knihovna pro oblast justičního a procesního práva:

Zákon o veřejných dražbách
Rakovský / Líznerová / Haščák
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí.Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem rekodifikace soukromého práva a výsledků rozhodovací praxe. Jeho ambicí je prostřednictvím výkladu skloubit zákon zakotvený terminologicky a právně filozoficky v pozdních 90. letech minulého století se současnými tržními podmínkami a právními mantinely vycházejícími z úplně nově (a jinak) pojatého civilního práva.Autoři komentáře věří, že zákon o veřejných dražbách lze vyložit tak, aby nekolidoval s obecným občanským právem a naopak z široké úpravy mnoha institutů občanského zákoníku těžil.

Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související
Richter / Benýšek / Čujan / Fencíková / Hošek / Sita / Tomášová / Vítková / Zezulka
Insolvenční správce jakožto speciální subjekt insolvenčního řízení se stále častěji stává předmětem zájmu médií i zákonodárce. Přesto tato oblast trpí nedostatkem odborných zdrojů, který se může negativně podepsat na porozumění předmětné právní úpravě jejími adresáty a plnění jejich zákonných povinností. Předkládaná kniha poskytuje komplexní pohled na relevantní právní úpravu, když kromě podrobného komentáře zákona o insolvenčních správcích obsahuje i komentář části insolvenčního zákona věnující se akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a komentář návrhu vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce.Autorský kolektiv tvoří státní zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti, jehož dohledové pravomoci v této oblasti byly nedávno posíleny novelou č. 64/2017 Sb.

Insolvenční zákon
Hásová / Erbsová / Kubálek / Moravec / Smrčka / Šmejkal / Taranda / Zahradníková
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. Předkládaná publikace přináší potřebný přehled o průběhu insolvenčního řízení a svým výkladem přispívá k dostatečné orientaci v insolvenčním právu, přičemž zohledňuje aktuální legislativní změny a vývoj judikatury v oblasti insolvenčního řízení. Poukazuje na nejdůležitější změny, ke kterým v právní úpravě insolvenčního řízení došlo a taktéž se zabývá problémy, které se při aplikaci právní úpravy vyskytují. V publikaci nechybí rovněž odkazy na soudní judikaturu.

Notářský řád
Bílek / Jindřich / Ryšánek / Bernard / Dytrych / Zapletal / Procházka
Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekodifikace občanského a obchodního práva. Tyto změny se týkají zákonné úpravy notářských zápisů a notářských úschov, a zavedení nových evidencí spravovaných notářskou komorou ČR ve vztahu k novým druhům listin vyhotovovaných notáři a tomu odpovídající změněné či zcela nové vnitřní předpisy Notářské komory ČR. Smyslem dalšího vydání komentáře je poskytnout odborné veřejnosti v koncentrované podobě aktuální informace o právní úpravě výkonu notářské profese, a to nejen z hlediska její praktické aplikace, ale též i výklad obecných ustanovení v notářském řádu obsahující teoretický rozbor základních principů samotného institutu notářství.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Občanský soudní řád
Svoboda / Smolík / Levý / Šínová
Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného.Komentář samozřejmě zohledňuje též vývoj judikatury za poslední čtyři roky – například přelomová rozhodnutí Ústavního soudu, která nově vykládají podstatu poučovací povinnosti soudu o hrozícím neúspěchu ve sporu.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Exekuční řád
Kasíková / Jirmanová / Hubáček / Plášil / Šimka / Kučera / Nekola
Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního řádu a občanského soudního řádu v roce 2015.V publikaci se autoři mimo jiné věnují nejpalčivějším problémům současných exekucí – postihu SJM a výlučného majetku manžela povinného, exekuci rozhodčího nálezu, střetu exekuce a insolvence.Komentář se snaží dát čtenáři návod, jakou normu aplikovat na jednotlivé konkrétní případy vzhledem k častým novelizacím a komplikovaným přechodným ustanovením novel.Vybraná rozhodnutí soudů pak čtenáři pomohou při hledání přiléhavé právní argumentace.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o soudech a soudcích
Kocourek
Komentář reaguje na změny v právní úpravě, k nimž došlo v této oblasti v průběhu posledních deseti let. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o soudech a soudcích, zahrnující i základní informace o obsahu vybraných souvisejících právních předpisů, jejichž přehled je uveden v závěru publikace, a podrobný výklad nároků spojených s výkonem funkce soudce s cílem přispět především k jejich praktické aplikaci.

Zákon o zvláštních řízeních soudních
Svoboda / Tlášková / Vláčil / Levý / Hromada / Bílý / Hamuľáková / Křiváčková / Pirk / Smolík
* První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu.* Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013.* Některá zvláštní řízení od 1. 1. 2014 doznala zásadních změn (např. řízení o osvojení), některá jsou zcela nová (např. řízení o prohlášení za nezvěstného).* Kolektiv autorů tvoří erudovaní soudci, notáři, advokáti i akademici zabývající se civilním právem procesním.

Insolvenční zákon
Hásová / Erbsová / Moravec / Müllerová / Novotný / Smrčka / Šmejkal / Taranda
• Zákon č. 182/2006 Sb., upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku – konkurs, reorganizaci, oddlužení.• Aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona, vycházející ze současné praxe autorů, umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení insolvenčního správce a insolvenčního soudu.• Zákonná úprava je doplněna textem a výkladem ke všem novelizacím, které nebyly zahrnuty v předchozím vydání tohoto komentáře.• Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena aktuálními souvisejícími ustanoveními insolvenčního zákona a souvisejícími právními předpisy, ale také odkazy na literaturu a judikaturu.• Nový komentář uvítají zejména insolvenční správci, advokáti, dlužníci, věřitelé, ale i ostatní právnická veřejnost zabývající se insolvenčními postupy.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Richter
• komentář k § 165 až 204 InsZ ve znění účinném od 1. 1. 2014• upravuje tedy otázky, se kterými se nejčastěji setkávají věřitelé, jejichž dlužník je v úpadku v režimu insolvenčního řízení• byl sepsán zejména na základě judikatury, která byla od účinnosti insolvenčního zákona vydána, a to hlavně judikatury Nejvyššího soudu• autor je advokátem• vzhledem k okolnosti, že komentovaná pasáž insolvenčního zákona se týká všech procesních subjektů insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníka, insolvenčního správce, insolvenčního soudu atd.), je tento komentář určen k využití pro všechny osoby, kterých se – tím či oním způsobem – dotýká úpadek dlužníka.

Zákon o mediaci
Doležalová / Hájková / Potočková / Štandera
• publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora• zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech• objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty samotného mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody• rozebírá veškeré aspekty organizace mediace, zkoušek z mediace a dále též správní delikty zapsaných mediátorů/kárná provinění u advokátů – mediátorů• je obohacena o řadu příloh reflektujících např. zahraniční trendy v odměňování mediátora, návodný popis mediačního procesu, vzorové smlouvy o provedení mediace a veškeré formuláře vyžadované pro styk s ministerstvem• poskytuje dokonalý přehled o tomto relativně novém institutu, a to včetně zahraniční judikatury• je určena nejen mediátorům, ale též soudcům, advokátům, podnikovým právníkům či vedení firem a veškeré laické veřejnosti

Zákon o advokacii
Svejkovský / Vychopeň / Krym / Pejchal / Čáp / Čermák / Papež / Polčák / Sedlatý
* První komentář základního předpisu advokátů na trhu* Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty* Obsahuje nejen komentář zákona o advokacii, ale též komentář etického kodexu* Publikace přináší i komentář advokátního tarifu a vybraných ustanovení souvisejících předpisů* Autoři jsou advokáti působící v orgánech České advokátní komory

Zákon o soudních poplatcích
Waltr
- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, která řízení a osoby jsou od poplatků osvobozeny, kdy zaniká povinnost zaplatit poplatek.- V publikaci jsou zařazeny prováděcí předpisy a související právní předpisy a vzory rozhodnutí a úkonů soudu vydané Ministerstvem spravedlnosti ČR a užívané v soudní praxi při rozhodování o soudních poplatcích.- Tento skromný komentář je naopak obsahově velmi bohatý, a bezpochyby je důležitou pomůckou pro všechny soudce, advokáty, kterou lze doporučit i široké veřejnosti, studujícím práv, a všem, kdo se obracejí na soudy a hledají informace o postupech při vybírání soudních poplatků.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Bělohlávek
- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012.- Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona.- Titul zpracovává rostoucí množství judikatury a rozhodnutí jsou podrobně rozebrána a provázána s pohledem rozhodovací praxe.- Publikace jako první přináší nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky účinný od 1. 7. 2012.- Autor komentáře se intenzivně věnuje rozhodčímu řízení v tuzemsku i v zahraničí a je rozhodcem u řady stálých mezinárodních rozhodčích soudů.

Zákon o znalcích a tlumočnících
Dörfl
Se znalci, tlumočníky i znaleckými ústavy se zcela běžně setkáváme při přípravě smluv, při obchodních jednáních i v rámci nejrůznějších správních nebo soudních řízení. Protože jsou opravdu takřka každodenní součástí našeho života, je potřebné dozvědět se o jejich činnosti co nejvíce.První vydání komentáře k zákonu o znalcích a tlumočnících tyto znalosti zprostředkovává, a to velmi podrobným a vyčerpávajícím výkladem nejen samotného zákona, ale i jeho prováděcí vyhlášky. Autor erudovaně vysvětluje jednotlivá ustanovení a nalézá odpovědi na otázky, kdo znalci a tlumočníci jsou, kdo a jak se jimi může stát, co je jejich činností podle zákona a jaká má tato činnost pravidla.Kromě uceleného výkladu současné právní úpravy autor podává také historický ( od roku 1949 ) přehled, srovnání našich předpisů ohledně této otázky s rakouskými a "pohled do budoucnosti" - jak by měla vypadat připravovaná novela zákona.Kniha je doplněna jak citacemi literatury, tak judikatury, věcným rejstříkem. Poslouží proto nejen samotným znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům, ale rovněž soudcům všech typů soudů, advokátům a v neposlední řadě i všem občanům a institucím, které se hodlají na znalce či tlumočníky obrátit se svým problémem.

Občanský soudní řád I, II
Drápal / Bureš / Dlouhá / Doležílek / Fiala / Horáček / Králíčková / Krbek / Krčmář / Mazanec / Novotný / Poledne / Putna / Simon / Šebek / Štenglová
V edici Velké komentáře předkládáme čtenářům další základní právní předpis, a to občanský soudní řád. Autoři nejenže velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem okomentovali jednotlivá ustanovení zákona, ale doplnili je také odkazy na literaturu a úplnou judikaturu. Znamená to, že pod textem jednotlivých ustanovení jsou vždy související ustanovení, související předpisy, odkazy na literaturu, obsah výkladu, vlastní výklad (rozčleněný ještě jednotlivými marginálními odkazy) a citace judikatury v závěru. Komentář je samozřejmě doplněn zevrubným vězným rejstříkem.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství
Kocourek / Záruba
Publikace reaguje na zásadní změnu právní úpravy postavení soudců a státních zástupců realizovanou v rámci justice vydáním nového zákon o soudech a soudcích, rozsáhlé novely o státním zastupitelství, vydáním nového zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a soudního řádu správního.Publikace obsahuje výklad jednotlivých ustanovení těchto zákonů, který zahrnuje i otázky upravené předpisy prováděcími a souvisejícími, vycházející z dosavadních zkušeností aplikace předchozích právních úprav od roku 1991 a zpracovaný zejména se zaměřením na jejich praktickou aplikaci.Práce je určena především soudcům, státním zástupcům, justičním a právním čekatelům, vedoucím funkcionářům soudů a státních zastupitelství.

Insolvenční řízení
Hásová / Moravec
Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení, reaguje na všechny novely, kterými byl insolvenční zákon v průběhu doby dotčen. Mezi nejvýznamnější patří systémová novela provedená zákonem č. 274/2013 Sb. a akreditační novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Autoři neponechávají bez povšimnutí změny v evropské úpravě insolvenčního práva ani revidované nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, které upravuje insolvenční řízení s evropským přeshraničním prvkem. Výkladové potíže v praxi jsou objasňovány pomocí aktuální judikatury, některé prostřednictvím příslušných novel zákona. Lze připustit, že při legislativních změnách vznikají a mohou vznikat nové výkladové potíže na něž je v publikaci poukazováno autory s odkazem na vhodnou judikaturu a příslušná ustanovení zákona.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Nesporná řízení III
Svoboda
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských.Kniha je orientována na řešení praktických problémů, jako je například aktuálně diskutovaná otázka, zda lze omezit svéprávnost člověka i v oblasti veřejného práva, jestli a za jakých podmínek je možné člověku ustanovit opatrovníka, aniž by zároveň došlo k omezení jeho svéprávnosti, jaký je vzájemný vztah podpůrných opatření a zda je lze navzájem kombinovat. Jde o první publikaci, která poskytuje ucelený výklad, jak má vypadat dokazování v řízení o rozvod manželství, včetně toho, do jaké míry má být aktivní soud a zda a do jaké míry v tomto řízení jsou účastníci řízení o rozvod zatíženi břemenem tvrzení a prokazování.Jedná se v českých poměrech o první prakticky ucelené dílo nekomentářového charakteru, které o tzv. nesporných procedurách pojednává nikoliv jen z pohledu hmotného nebo procesního práva, ale vnímá jejich zákonnou úpravu jako celek

Advokátní právo
Jirousek / Turek / Mrázek / Indruchová / Schejbalová / Miketa / Střížová / Vráblíková / Čáp / Justoň / Sedlatý / Krym / Marešová / Vacek / Svejkovský / Macková / Vychopeň
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu.Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají témata, která jsou kontroverzní. To se týká úvah o přiměřené odměně, o možné reklamě, o nabízení služeb, o poskytnutí informací o podnikání apod.Autorský kolektiv je sestaven z advokátů, kteří mají zkušenosti z práce v orgánech Komory. Zejména jsou to však advokáti, kteří poskytují právní službu klientům a je jim známo, jak výkon praxe vypadá. Všichni autoři si vytkli za cíl, že budou vykládat předpisy upravující advokacii v tom smyslu, že advokát poskytuje právní službu klientovi, který je tím, koho zejména mají tyto předpisy chránit. Do autorského kolektivu byli přizváni i experti na pojištění, a to jak pro profesní pojištění, tak i pro jiné druhy pojištění. S tím souviselo i zpracování otázky odpovědnosti za škodu.Autoři se snažili, aby kniha nebyla zahalena tajemstvím ve smyslu – „kde začíná problém, končí komentář“, naopak, se známými i méně známými potížemi na poli advokacie se vypořádali s příkladnou erudicí, noblesou i nadhledem.

Předběžná opatření v civilním řízení
Hrnčiřík
Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v soudní praxi lze zaznamenat nejednotnost rozhodování a i pro praktikující právníky obtížnou předvídatelnost, zdali bude návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno.Cílem předkládané práce je klást a zodpovědět základní otázky „práva předběžných opatření“, které však dosud nebyly komplexněji analyzovány, a hledat řešení jednotlivých partikulárních aplikačních a praktických problémů. Inspiruje se jak v historii, tak ve srovnatelných právních řádech (zejména Rakouska a Německa).Publikace by měla sloužit především jako příručka pro praxi (soudy, advokáty a praktikující právníky), avšak i pro studium a další akademický výzkum.

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku
Šilhán
Publikace se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž porušení smlouvy a právní následky s tím spojené. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu dle nové právní úpravy. Autor v knize detailně analyzuje jak samotný pojem porušení smlouvy, tak zejména veškeré následky, které jsou s tím dle aktuální právní úpravy spojeny. To přitom nejen samostatně pro každý z těchto následků, ale i v uceleném systémovém pojetí ve vzájemných souvislostech. Na podkladě tohoto integrovaného přístupu pak nabízí nový pohled na posuzování přípustnosti nejrůznějších smluvních modifikací, zejména pokud jde o přiměřenost výše jednotlivých smluvních sankcí. Zahrnuty jsou detailní výklady ohledně náhrady škody, úroků z prodlení, smluvní pokuty, práv z vadného plnění, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění i dalších relevantních zákonných i smluvních nástrojů, které s porušením smlouvy souvisí, včetně obsáhlého zapracování relevantní judikatury.Autor publikace, JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., našemu nakladatelství poskytl rozhovor, ve kterém například říká: "Většina textu se zabývá zcela konkrétními praktickými otázkami – kdy smlouva porušena je a kdy není, jak se posuzují vady a co z nich plyne, jak má postupovat objednatel či kupující při reklamaci, co si jak upravit ve smlouvě apod. Jsou tam celé kapitoly o sporných otázkách u náhrady škody, smluvní pokuty, úroků z prodlení, odstoupení od smlouvy, nemožnosti plnění, změně okolností, prodlení atd." Celé interview najdete na našem blogu.Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D., advokát a odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v letním čísle časopisu Bulletin advokacie zhodnotil publikaci pana Šilhána následujícími slovy: „Autor dokázal kvalitně propojit praktický i teoretický pohled. Dospívá tak k závěrům, které jsou: (1) nové, přinejmenším v českém prostředí, kde žádnou obdobnou práci v dané míře celistvosti neznám, (2) prakticky relevantní, (3) opřené o konzistentní teoretický základ, a (4) komplexní jak co do svého rozsahu (autor neopomíjí snad žádný případ porušení smlouvy), tak i co do zpracování jednotlivých bodů.“ Celé znění recenze naleznete na našem blogu.

Právní moc civilních soudních rozhodnutí
Dvořák
Po dlouhé době vychází první ucelená monografie věnovaná jednomu z nejvýznamějších institutů civilního procesu - právní moci rozhodnutí. Publikace se zabývá nejen historií jeho vývoje u nás, ale též v širším ( středoevropském ) kontextu. Zasvěceně shromažďuje a hodnotí současný stav teoretického a praktického bádání v této oblasti a dochází k mnoha pro právní praxi podstatným závěrům. Dílo obsahuje odkazy na cca 100 rozhodnutí vyšších soudních instancí, a to nejen domácích, nýbrž také německých a rakouských, jakož i rozsudků Evropského soudního dvora.

Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice
Vaške
Publikace se zabývá uznáním a výkonem cizích rozhodnutí. V první části pojednává o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných v členských státech EU, v druhé části jsou rozebrány jednotlivé mezinárodní smlouvy v částech věnujících se uznání a výkonu rozhodnutí, a v třetí části je vyložena vnitrostátní úprava problematiky, použitelní na rozhodnutí nepodléhající evropským předpisům ani mezinárodním smlouvám. Do první části jsou zařazeny i výklady k evropskému exekučnímu titulu, byť se nejedná o uznání a výkon cizích rozhodnutí v pravém slova smyslu. Jelikož tento předpis je mnohem významnější pro praxi tuzemských nalézacích soudů, je evropský exekuční titul vyložen především z pohledu českého procesního práva; publikace se snaží odpovědět na otázku, kdy lze české rozhodnutí potvrdit jako evropský exekuční titul. Zařazeny jsou též výklady k evropskému platebnímu rozkazu.Publikace je určena především pro praktickou potřebu exekučních a nalézacích soudů a advokátů poskytujících právní služby v oblasti vymáhání pohledávek v cizině. Jistě však najde využití i v praxi podnikových právníků u větších podniků, soudních exekutorů, notářů apod.

Exekuce v soudní praxi
Tripes
Publikace je určena zejména pracovníkům soudů - soudcům, vyšším soudním úředníkům, soudním tajemníkům a vykonavatelům, ale i dalším osobám a institucím, které přicházejí do styku se soudním vykonávacím a exekučním řízením - advokátům, notářům, právníkům obchodních společností, bank, pracovníkům a specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, pracovníkům územních finančních orgánů, celních orgánů, zdravotních pojišťoven aj.Třetí, přepracované a doplněné vydání zachycuje aktuální stav soudní praxe při soudním výkonu rozhodnutí. Přihlíží ke změnám v právní úpravě, k nimž v době od 2. vydání této publikace došlo, a reflektuje i vývoj a současný stav judikatury na tomto úseku.