Justiční a procesní právo

Mezi nejúspěšnější tituly v produkci C. H. Beck patří tradičně šedé a dnes už i velké komentáře k OSŘ. Nechybí na stole snad žádného soudce či advokáta. Společně s komentáři k Exekučnímu řádu, Notářskému řádu a Insolvenčnímu zákonu a dalšími tituly tvoří jeden z nejpopulárnějších modulů v naší nabídce.

Nejnovější články v modulu

Jednou z dimenzí imunity členů Parlamentu je právo poslanců a senátorů odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svých mandátů, zaručené i po skončení mandátu, zakotvené v čl. 28 Ústavy. Tato část záruk nezávislosti Parlamentu a jeho členů stojí spíše mimo obvyklou pozornost věnovanou tzv. poslanecké imunitě. To však neznamená, že by byla bez zajímavosti a  ...
Z ústavněprávního hlediska je právo na zákonného soudce garancí zachování takových hodnot, jakými jsou například právní jistota, důvěra v soudní moc či nezávislost soudů a soudců. Za tímto účelem musí být nastavena pravidla při určení, který soud a v jakém složení bude rozhodovat, tj. který soudce bude tím zákonným. Tento požadavek je dnes naplněn prostřednictvím zákona o soudech a soudcích a ...
V průběhu poslední finanční krize byla některým bankám poskytnuta veřejná finanční pomoc (anglicky označovaná jako bail-out), neboť bylo shledáno, že jsou příliš velké na to, aby je bylo možno nechat padnout (too big to fail), tím pádem insolvenční právo nebylo aplikováno. Výše státní pomoci byla bezprecedentní.1) Tato finanční krize poukázala na mnohé nedostatky efektivního řešení mezinárodn ...
Tzv. kvalifikovaná výzva je dnes v soudní praxi již zažitým instrumentem. Ačkoli se s ním lze setkat poměrně frekventovaně, Ústavní soud se oproti dřívějšku staví k její aplikaci poněkud zdrženlivě. Nabízí se proto zanalyzovat rozsudek pro uznání ve světle zachování ústavně zaručených práv a svobod a rovněž se světle připravovaného kodexu civilního procesu.

Knihovna pro oblast justičního a procesního práva:

Error parsing: Query returned empty response