OBČANSKÉ PRÁVO

S více než padesáti tituly nejrozsáhlejší modul. Hlavním pilířem se po rekodifikaci v roce 2014 stal velký šestisvazkový komentář Občanského zákoníku, který byl zároveň bestsellerem v knižní podobě. Je vhodně doplněn dílčími komentáři, kterým se věnují pečlivě vybraní experti z řad soudců a advokátů.

Co navíc přináší verze PLUS

Občanské právo PLUS rozšiřuje knihovnu o dalších více než 30 titulů, z nichž nejžádanější je jednosvazkový komentář občanského zákoníku z pera autorského kolektivu pod vedením J. Petrova, M. Výtiska a V. Berana, který bude navíc ve své elektronické podobě pravidelně aktualizován.

Vedle tohoto unikátního komentáře bude do modulu postupně zařazován i vícesvazkový velký komentář autorů vedených F. Melzerem a P. Téglem. Oba komentáře občanského zákoníku vhodně doplňují další komentáře občanskoprávních předpisů, například nově účinného zákona o realitním
zprostředkování, a další více než dvě desítky příruček a monografií.

Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEBezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku (Bílková)
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva (Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm)
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku (Kabelková, Schödelbauerová)
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) (Tichý)
Katastrální zákon (Baudyš)
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Tichý, Pipková, Balarin)
Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu (Dvořáková, Frýbová)
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku (Kabelková, Dejlová)
Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Tichý)
Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Tichý)
Občanský zákoník (Petrov, Výtisk, Beran a kol.)
Občanský zákoník § 2716-2893 (Melzer, Tégl a kol.)
Občanský zákoník I, II (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.)
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654) (Lavický a kol.)
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975) (Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol.)
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474) (Spáčil, Králík a kol.)
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720) (Fiala, Drápal a kol.)
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054) (Hulmák a kol.)
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014) (Hulmák a kol.)
Pojištění v novém občanském zákoníku (Jandová, Šlauf, Svejkovský)
Právnické osoby v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Deverová)
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku (Štandera)
Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Hrádek)
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Marek a kol.)
Věcná břemena v novém občanském zákoníku (Kabelková)
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (Kříž, Valeš)
Zákon o mezinárodním právu soukromém (Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (Liška, Lišková)
Zákon o některých službách informační společnosti (Maisner)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (Deverová, Svejkovský, Adamec)
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Jandová, Vojtek)
Zákon o realitním zprostředkování (Philippi)
Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství (Hrušáková a kol.)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Wachtlová, Slanina)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr)
Zákon o veřejných dražbách (Rakovský, Líznerová, Haščák)
Zákon o vlastnictví bytů (Novotný, Fiala, Horák, Oehm, Holejšovský)
Zákon o vyvlastnění (Vlachová)
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (Barešová, Baudyš)

KNIHYCovid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi (Selucká a kol.)
Dědické právo v praxi (Svoboda, Klička)
Insolvenční řízení (Hásová, Moravec)
K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu (Křiváčková, Hamuľáková, Tintěra a kol.)
Katastr a nemovitosti (Baudyš)
Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (Doležal, Doležal)
Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách (Hulmák)
Koupě a prodej (Selucká a kol.)
Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví (Žďárek, Těšinová, Škárová, Waltr, Púry a kol.)
Nabývání vlastnictví originárním způsobem (Petr)
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení (Pavelek)
Nové právo k povrchu (Petr)
Obecná část občanského práva (Tichý)
Obchodní smlouvy (Dohnal, Galvas, Oliva)
Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu (Lovětínský)
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Simon)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese (Šustová)
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku (Janoušek)
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku (Spáčil)
Péče o jmění nezletilého dítěte (Psutka)
Pocta Milaně Hrušákové (Šínová a kol.)
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (Králík)
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Šilhán)
Právo nemovitostí (Kindl)
Právo stavby (Zima)
Problematika reprezentace v dědickém právu (Talanda)
Promlčení a prekluze v soukromém právu (Weinhold)
Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi (Syruček, Sabotinov a kol.)
Restituce podle zákona o půdě (Příkopa)
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku (Radvanová a kol.)
Smlouva o dílo (Štenglová)
Sousedská práva (Kabelková, Floriánová, Přívara, Růžičková)
Společné jmění manželů (Psutka)
Srovnání Nového občanského zákoníku a předchozí právní úpravy (Svejkovský a kol.)
Střídavá péče (Trávníček)
Svěřenské fondy (Svejkovský, Kovář a kol.)
Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava (Mocek)
Uzavírání smluv v civilním právu (Hulmák)
Věcná břemena v občanském zákoníku (Spáčil)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)
Vlastnictví bytů – kondominium (Petr)
Vydržení v českém právu (Petr)
Vzory listin o nemovitostech (Barešová, Baudyš)
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku (Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.)
Zajištění a utvrzení dluhů (Kindl)

 

Z ČASOPISŮ C. H. BECK

Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Obchodněprávní revue, Trestněprávní revueIUS FOCUS VE VERZI PLUS

Judikaturu pro vás vybírají a komentují:
Advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, Praha
Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL, Brno
JUDr. Vojtěch Příkopa, advokát, Praha
JUDr. Ing. Martin Muzikář, notář, Praha
Více o Ius Focus >>