OBČANSKÉ PRÁVO

S více než padesáti tituly nejrozsáhlejší modul. Hlavním pilířem se po rekodifikaci v roce 2014 stal velký šestisvazkový komentář Občanského zákoníku, který byl zároveň bestsellerem v knižní podobě. Je vhodně doplněn dílčími komentáři, kterým se věnují pečlivě vybraní experti z řad soudců a advokátů.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEBezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku (Bílková)
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva (Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm)
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku (Kabelková,Schödelbauerová)
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) (Tichý)
Katastrální zákon (Baudyš)
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Tichý, Pipková, Balarin)
Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu (Dvořáková, Frýbová)
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku (Kabelková, Dejlová)
Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Tichý)
Občanský zákoník I, II (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.)
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654) (Lavický a kol.)
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975) (Králíčková, Hrušáková, Westphalová a kol.)
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474) (Spáčil, Králík a kol.)
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720) (Fiala, Drápal a kol.)
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054) (Hulmák a kol.)
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014) (Hulmák a kol.)
Pojištění v novém občanském zákoníku (Jandová, Šlauf, Svejkovský)
Právnické osoby v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Deverová a kol.)
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku (Štandera)
Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Hrádek)
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Marek a kol.)
Věcná břemena v novém občanském zákoníku (Kabelková)
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (Kříž, Valeš)
Zákon o mezinárodním právu soukromém (Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (Liška, Lišková)
Zákon o některých službách informační společnosti (Maisner)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (Deverová, Svejkovský, Adamec)
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Jandová, Vojtek)
Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství (Hrušáková a kol.)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Wachtlová, Slanina)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr)
Zákon o veřejných dražbách (Rakovský, Líznerová, Haščák)
Zákon o vlastnictví bytů (Novotný, Fiala, Fiala, Oehm, Holejšovský)
Zákon o vyvlastnění (Vlachová)
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (Barešová, Baudyš)

KNIHYCovid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi (Selucká a kol.)
Dědické právo v praxi (Svoboda, Klička)
Insolvenční řízení (Hásová, Moravec)
Katastr a nemovitosti (Baudyš)
Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (Doležal, Doležal)
Koupě a prodej (Selucká a kol.)
Nabývání vlastnictví originárním způsobem (Petr)
Obecná část občanského práva (Tichý)
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku (Spáčil)
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (Králík)
Promlčení a prekluze v soukromém právu (Weinhold)
Srovnání Nového občanského zákoníku a předchozí právní úpravy (Svejkovský a kol.)
Uzavírání smluv v civilním právu (Hulmák)
Věcná břemena v občanském zákoníku (Spáčil)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)
Vydržení v českém právu (Petr)
Vzory listin o nemovitostech (Barešová, Baudyš)
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku (Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.)