OBČANSKÉ PRÁVO

S více než padesáti tituly nejrozsáhlejší modul. Hlavním pilířem se po rekodifikaci v roce 2014 stal velký šestisvazkový komentář Občanského zákoníku, který byl zároveň bestsellerem v knižní podobě. Je vhodně doplněn dílčími komentáři, kterým se věnují pečlivě vybraní experti z řad soudců a advokátů.

Co navíc přináší verze PLUS

Občanské právo PLUS rozšiřuje knihovnu o dalších více než 30 titulů, z nichž nejžádanější je jednosvazkový komentář občanského zákoníku z pera autorského kolektivu pod vedením J. Petrova, M. Výtiska a V. Berana, který bude navíc ve své elektronické podobě pravidelně aktualizován.

Vedle tohoto unikátního komentáře bude do modulu postupně zařazován i vícesvazkový velký komentář autorů vedených F. Melzerem a P. Téglem. Oba komentáře občanského zákoníku vhodně doplňují další komentáře občanskoprávních předpisů, například nově účinného zákona o realitním
zprostředkování, a další více než dvě desítky příruček a monografií.

Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEBezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku (Bílková)
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva (Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm)
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku (Kabelková, Schödelbauerová)
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) (Tichý)
Katastrální zákon (Baudyš)
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Tichý, Pipková, Balarin)
Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu (Dvořáková, Frýbová)
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku (Kabelková, Dejlová)
Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Tichý)
Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Tichý)
Občanský zákoník (Petrov, Výtisk, Beran a kol.)
Občanský zákoník § 2716-2893 (Melzer, Tégl a kol.)
Občanský zákoník I, II (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.)
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654) (Lavický a kol.)
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975) (Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol.)
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474) (Spáčil, Králík a kol.)
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720) (Fiala, Drápal a kol.)
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054) (Hulmák a kol.)
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014) (Hulmák a kol.)
Pojištění v novém občanském zákoníku (Jandová, Šlauf, Svejkovský)
Právnické osoby v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Deverová)
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku (Štandera)
Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Hrádek)
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Marek a kol.)
Věcná břemena v novém občanském zákoníku (Kabelková)
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (Kříž, Valeš)
Zákon o mezinárodním právu soukromém (Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (Liška, Lišková)
Zákon o některých službách informační společnosti (Maisner)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (Deverová, Svejkovský, Adamec)
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Jandová, Vojtek)
Zákon o realitním zprostředkování (Philippi)
Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství (Hrušáková a kol.)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Wachtlová, Slanina)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr)
Zákon o veřejných dražbách (Rakovský, Líznerová, Haščák)
Zákon o vlastnictví bytů (Novotný, Fiala, Horák, Oehm, Holejšovský)
Zákon o vyvlastnění (Vlachová)
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (Barešová, Baudyš)

KNIHYCovid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi (Selucká a kol.)
Dědické právo v praxi (Svoboda, Klička)
Insolvenční řízení (Hásová, Moravec)
K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu (Křiváčková, Hamuľáková, Tintěra a kol.)
Katastr a nemovitosti (Baudyš)
Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (Doležal, Doležal)
Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách (Hulmák)
Koupě a prodej (Selucká a kol.)
Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví (Žďárek, Těšinová, Škárová, Waltr, Púry a kol.)
Nabývání vlastnictví originárním způsobem (Petr)
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení (Pavelek)
Nové právo k povrchu (Petr)
Obecná část občanského práva (Tichý)
Obchodní smlouvy (Dohnal, Galvas, Oliva)
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Simon)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese (Šustová)
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku (Janoušek)
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku (Spáčil)
Péče o jmění nezletilého dítěte (Psutka)
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (Králík)
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Šilhán)
Právo nemovitostí (Kindl)
Právo stavby (Zima)
Problematika reprezentace v dědickém právu (Talanda)
Promlčení a prekluze v soukromém právu (Weinhold)
Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi (Syruček, Sabotinov a kol.)
Restituce podle zákona o půdě (Příkopa)
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku (Radvanová a kol.)
Smlouva o dílo (Štenglová)
Sousedská práva (Kabelková, Floriánová, Přívara, Růžičková)
Společné jmění manželů (Psutka)
Srovnání Nového občanského zákoníku a předchozí právní úpravy (Svejkovský a kol.)
Střídavá péče (Trávníček)
Svěřenské fondy (Svejkovský, Kovář a kol.)
Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava (Mocek)
Uzavírání smluv v civilním právu (Hulmák)
Věcná břemena v občanském zákoníku (Spáčil)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)
Vlastnictví bytů – kondominium (Petr)
Vydržení v českém právu (Petr)
Vzory listin o nemovitostech (Barešová, Baudyš)
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku (Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.)
Zajištění a utvrzení dluhů (Kindl)

 

Z ČASOPISŮ C. H. BECK

Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Obchodněprávní revue, Trestněprávní revueIUS FOCUS VE VERZI PLUS

Judikaturu pro vás vybírají a komentují:
Advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, Praha
Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL, Brno
JUDr. Vojtěch Příkopa, advokát, Praha
JUDr. Ing. Martin Muzikář, notář, Praha
Více o Ius Focus >>