Obchodní korporace

Po rekodifikaci civilního práva se nosným titulem stal komentář nového Zákona o obchodních korporacích.

Unikátním zdrojem aktuálních informací je stále populárnější časopis Obchodněprávní revue, který abonenti v tomto modulu najdou i s kompletním archivem. Podstatné doplnění pak představují populární monografie k akciovým společnostem, družstvům či společnostem s ručením omezeným, které C. H. Beck v knižní podobě opakovaně vydává již řadu let.

Nejnovější články v moduluSoučasná judikatura odmítá připustit účastenství v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady jiným osobám než navrhovateli a společnosti, o jejíž usnesení jde. Svůj závěr zakládá na tom, že se v řízení jedná kromě navrhovatele o právech a povinnostech společnosti a nikoho jiného. Otázkou ovšem je, zda ve skutečnosti tomu tak opravdu je.
Ukončení existence společenství vlastníků jednotek je dvoufázové jako u obchodních společností. Zániku společenství předchází jeho zrušení. Příspěvek se zaměřuje na tuto závěrečnou fázi existence společenství vlastníků jednotek a upozorňuje na určité nedostatky zákonné úpravy.
Tento příspěvek se zabývá otázkou dovození práva menšinových akcionářů participovat na prémii vyplacené hlavním akcionářem při nákupu podílu realizovaném v těsné časové souvislosti se squeeze-out. Při hledání odpovědi je zkoumán konflikt mezi požadavkem na rovné zacházení se všemi akcionáři při stanovení přiměřeného protiplnění a zájmem na právní jistotě, ochraně vlastnického práva a svobodě ...
Právo zaměstnanců volit ze svých řad zástupce do dozorčích orgánů společnosti je v současné době zakotveno v právních řádech většiny členských států Evropské unie. Na základě tohoto institutu mají zaměstnanci možnost podílet se na řízení společnosti a přímo ovlivňovat její chování. Příspěvek se zaměřuje na právní úpravu kodeterminace ve vybraných členských státech Evropské unie v kontextu cor ...
Novela zákona o obchodních korporacích přinesla od 1. 1. 2021 změny taktéž v úpravě odstoupení z funkce člena voleného orgánu. Jednak došlo k vypuštění zákazu odstoupit z funkce v nevhodnou dobu, jednak k úpravě okamžiku, kdy funkce zaniká. Přestože změny byly přijaty ve snaze odstranit výkladové problémy dosavadní úpravy, nová regulace přináší řadu nejasností. Cílem tohoto příspěvku je navrh ...
Předkládaný článek se zabývá problematikou zveřejňování poměru odměn vrcholné exekutivy a „běžných“ zaměstnanců akciových společností (pay ratio). Podrobně rozebírá právní úpravu tohoto institutu v USA a ve Velké Británii. Ta se stala inspirací pro novelu unijní směrnice o právech akcionářů i pro následnou transpozici směrnice do tuzemské právní úpravy, konkrétně do zákona o podnikání na kapi ...
Novela provedená zákonem č. 33/2020 Sb. přinesla změnu pravidel pro vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zák. o obchodních korporacích. Změna se dotkla vedle jiného určení rozhodného účetního období pro referenční hodnotu vlastního kapitálu. Tento příspěvek má za cíl upozornit na některá úskalí této nové právní úpravy a nastínit jiná možná řešení.
Předkládaný článek vymezuje povinnost loajality jakožto jednu z významných povinností člena statutárního orgánu obchodní korporace a rozebírá otázky s tímto tématem úzce související. Zaměřuje se na zákonnou úpravu povinnosti loajality, na její projev ve statutárním orgánu a na porušení této povinnosti. V neposlední řadě polemizuje nad otázkou, která je nadále sporná mezi jednotlivými odborník ...

Knihovna pro oblast obchodního práva:

 Zákon o obchodních korporacích
Štenglová / Havel / Cileček / Kuhn / Šuk
Třetí vydání velkého komentáře k ZOK je podstatně změněné a přepracované, protože v letošním roce vyšly dvě velké novely zmíněného zákona. Autorský kolektiv pod vedením doc. JUDr. Ivany Štenglové se práce chopil s velikou chutí a erudicí sobě vlastní.Komentář obsahuje názory autorů na výklad nových či změněných ustanovení, které do zákona o obchodních korporací přinesly již zmíněné novely (zákon č. 163/2000 Sb., s účinností od 1. července 2020, a zákon č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021). Autoři doplnili a přepracovali výklad k novelou nedotčeným ustanovením, která si to zasloužila více než jiná. Každý ze spoluautorů rovněž zkontroloval a doplnil novou judikaturu a odbornou literaturu, která se ukázala být relevantní, a odstranil ta, která se ukázala být nerelevantní.Jsme přesvědčeni, že nový komentář čtenáři uvítají v neposlední řadě i proto, že Nakladatelství C. H. Beck je první, kdo takto rozsáhlý komentář na našem trhu vydal.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Živnostenský zákon
Kunštátová / Solomonová / Dickelt / Balada
Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dnů. Pro čtenáře bude jistě zajímavým zjištěním, jaký dopad tento historický vývoj měl a jak se chtě nechtě promítá i do dnešních dnů. Pro praktické využití publikace v běžné podnikatelské praxi dozajista přispěje i skutečnost, že autorský tým je úzce spjat s výkonem živnostenské správy. Jeho snahou proto bylo v co největší míře eliminovat teoretické poučky a zaměřit se na reálné poznatky z aplikační praxe.

Insolvenční zákon
Hásová / Erbsová / Kubálek / Moravec / Smrčka / Šmejkal / Taranda / Zahradníková
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. Předkládaná publikace přináší potřebný přehled o průběhu insolvenčního řízení a svým výkladem přispívá k dostatečné orientaci v insolvenčním právu, přičemž zohledňuje aktuální legislativní změny a vývoj judikatury v oblasti insolvenčního řízení. Poukazuje na nejdůležitější změny, ke kterým v právní úpravě insolvenčního řízení došlo a taktéž se zabývá problémy, které se při aplikaci právní úpravy vyskytují. V publikaci nechybí rovněž odkazy na soudní judikaturu.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Dědič / Gaňo / Havel / Jindřich / Lasák / Štenglová
Komentář byl připravován v týmu lidí, jejichž profesní cesta je spojena nejen s úpravou rejstříkového práva, ale také s obchodním právem jako s celkem. Všichni se podíleli nejen na vzniku zákona o veřejných rejstřících, ale také celé nové soukromoprávní legislativy.Autoři se pokoušejí vysvětlit novou právní regulaci na pozadí nového hmotného a procesního práva s tím, že se zabývají rovněž otázkami zapojení notářů do rejstříkového procesu. Protože nové pojetí veřejných rejstříků je širší, než tomu bylo do konce roku 2013, je věnována pozornost nejen obchodnímu rejstříku, ale také těm ostatním (nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod.). Dílčí jednotlivosti jsou propojovány nejen s hmotným občanským právem, zejména úpravou nového občanského zákoníku, ale také s podzákonnými předpisy.Kniha je určena nejen pro advokáty, vyšší soudní úředníky a soudce, ale také pro podnikové právníky, zakladatele spolků či nadací, statutární orgány právnických osob apod.

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
Bílá / Brázda / Havel / Hejda / Kuhn / Štenglová / Zídek
První vydání komentáře k novému zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev, kterým došlo k transpozici Desáté směrnice Evropského společenství První vydání komentáře k novému zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev, kterým došlo k transpozici Desáté směrnice Evropského společenství o přeshraničních fúzích kapitálových společností, přináší kromě samotného výkladu k jednotlivým ustanovením zákona a odkazů na dostupnou judikaturu a literaturu i praktický pohled na problematiku přeměn obchodních společností a družstev.Publikace je určena nejen advokátům, soudcům a studentům právnických fakult vysokých škol, ale i širší odborné veřejnosti či ostatním zájemcům, kteří se ve své praxi setkali či mohou setkat s procesem přeměny obchodní společnosti či družstva.o přeshraničních fúzích kapitálových společností, přináší kromě samotného výkladu k jednotlivým ustanovením zákona a odkazů na dostupnou judikaturu a literaturu i praktický pohled na problematiku přeměn obchodních společností a družstev.Publikace je určena nejen advokátům, soudcům a studentům právnických fakult vysokých škol, ale i širší odborné veřejnosti či ostatním zájemcům, kteří se ve své praxi setkali či mohou setkat s procesem přeměny obchodní společnosti či družstva.

Obchodní zákoník
Štenglová / Plíva / Havel / Macek / Tomsa / Pekárek / Zunt / Bartošíková / Munková
Třinácté vydání tohoto úspěšného díla navazuje na vydání předchozí a rozšiřuje výklad především v oblasti práva obchodních společností, v jejichž úpravě došlo v minulém roce k několika velmi významným změnám, zejména v návaznosti na změny v příslušných předpisech Evropské unie. V této souvislosti je třeba upozornit především na změny týkající se oceňování vkladů do obchodních společností a finanční asistence, na novinky v úpravě svolávání valných hromad akciových společností a účasti na nich a na změny v úpravě některých práv akcionářů. Opomenout nelze ani úpravu nového orgánu, který jsou povinny zřizovat některé obchodní korporace – výboru pro audit. Komentář bere v úvahu i významné novelizace týkající se souvisejících předpisů – v tom směru je třeba poukázat zejména na novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a rovněž na novelu zákona o platebním styku, která přinesla významnou změnu koncepce právní úpravy smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o nabídkách převzetí
Havel / Pihera
Předkládané dílo je prvním komentářem nového zákona o nabídkách převzetí. Publikace je zaměřena především na praktické otázky týkající se aplikace nové právní úpravy nabídek převzetí a v souladu s tímto zaměřením je určena především pro praktikující veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována problematice vzniku nabídkové povinnosti (včetně vzniku nabídkové povinnosti v rámci skupin spolupracujících osob), která patří v tuzemské praxi k nejčastěji diskutovaným otázkám. Autoři reflektují též stávající výkladovou a aplikační praxi České národní banky. Komentář se snaží o maximální jednoduchost, stručnost a výstižnost s tím, že autoři se úmyslně vyhýbají teoretickým úvahám či popisu historických a ekonomických souvislostí, které nemají přímý dopad do praktického života. Rozsah a hloubka komentáře však zároveň překračují standardy pouhých poznámek.

Likvidace obchodních společností
Josková / Pravdová / Zachardová
Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. Funkce se ujímá likvidátor, společnost používá dodatek „v likvidaci“ a může činit jen omezený rozsah právních jednání.Publikace detailně zpracovává průběh likvidace i postavení likvidátora; zvláštní pozornost je věnována ochraně věřitelů. Výklad je doplněn o účetní a daňové souvislosti a publikace tak nabízí komplexní pohled na problematiku likvidací.

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím
Šlauf / Přívara / Fiala / Milotová / Svejkovský / Kraus / Deverová / Kabelková / Vychopeň
Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů.- Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu.- Vzory ke všem částem zákona o obchodních korporacích.- Vzory společenských smluv ke všem typům obchodních korporací (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo, sociální družstvo).- Všechny vzory obsahují úvodní komentář, který usnadní pochopení.- Snadná orientace podle ustanovení zákona o obchodních korporacích (kniha obsahuje přehled zákona).

Akciové společnosti
Dědič / Štenglová / Kříž / Čech
Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, valné hromady, nabídek převzetí a přeměn a rovněž pasáže související s významnými změnami právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu. Do sedmého vydání byla začleněna i právní úprava dalšího orgánu, který musejí některé akciové společnosti zřizovat (výboru pro audit), a promítnuty byly i změny vyvolané tím, že v červenci 2010 převzal evidenci cenných papírů, do té doby vedenou Střediskem cenných papírů, centrální depozitář cenných papírů. Zapracována byla rovněž nová judikatura ve věcech akciových společností.Publikace je určena široké právnické veřejnosti i vrcholovým zaměstnancům a členům orgánů akciových společností, využijí ji rovněž studenti právnických a ekonomických fakult.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Valné hromady společností s ručením omezeným
Holejšovský
Publikace komplexně rozebírá valné hromady společností s ručením omezeným. První část reflektuje valnou hromadu coby vrcholný orgán společnosti, zamýšlí se nad povahou tohoto orgánu a jeho rozhodnutí, detailně pojednává jeho pravomoci. Druhá část je věnována neplatnosti usnesení valné hromady. Podrobně je pojednána otázka, kdy a jak je možné platnost usnesení valné hromady přezkoumávati. Bohatě je zastoupena judikatura soudů, výklad je doplněn příklady a poznámkami. Přinášeny jsou rozbory otázek, o nichž dosud nebylo nic publikováno či ohledně nichž ani komentáře obchodního zákoníku nezaujaly žádné či jednoznačné stanovisko. Třetí část je věnována vzorům vnitřních dokumentů a návrhům vůči soudu.

Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace
Šilhán
Publikace se podrobně zabývá problematikou náhrady škody v obchodních vztazích a možnostmi její smluvní limitace, a to jak z pohledu teoretického, tak z pohledu obchodněprávní praxe. Přináší jednak ucelený rozbor právní úpravy náhrady škody jako jednoho z klíčových odpovědnostních institutů, a jednak zevrubnou interpretační a argumentační analýzu přípustnosti kontraktuálního omezování rozsahu hrazené škody. V návaznosti na to pak nabízí i přímo použitelné praktické metody dosažení limitačních účinků, včetně kontraktačních doporučení a postupů, které stranám v praxi mohou napomoci optimalizovat jejich obchodní vztahy, ale na druhé straně pomohou vyhnout se neplatným a nevymahatelným limitačním klauzulím.Druhé vydání knihy přináší kromě celkové revize, zpřehlednění a aktualizace textu i řadu zásadních změn. Výrazně byla přepracována a rozšířena obecná část zabývající se náhradou škody jako takovou, která nyní mnohem důkladněji rozebírá jednotlivé předpoklady odpovědnosti za škodu a zahrnuje rozsáhlé množství judikatury. Na judikaturu Nejvyššího soudu, včetně několika nejaktuálnějších rozhodnutí týkajících se právě smluvní limitace ostatně reagují i nově zpracované či revidované pasáže v rámci interpretační analýzy a vyvozovaného výkladového stanoviska; co se týče judikatury, text je v tomto směru plně aktuální. Upřesněním a doplněním prošla také komparativní část věnující se zahraničním právním řádům a výrazných úprav se dočkala i finální praktická část pojednávající o jednotlivých metodách limitace a jejich konkrétních způsobech smluvní úpravy.Pro všechny, kteří s potřebou smluvních dispozic s rozsahem hrazené škody a jejím právním řešením přicházejí do styku, tedy zejména podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních oddělení, advokáty, notáře, soudce, ale i širší podnikatelskou a právní veřejnost, tak nyní publikace přináší aktuálnější a mnohem ucelenější pohled na tuto intenzivně a široce diskutovanou otázku.

Velká kniha smluvních vzorů
Zoufalý / Munková / Čermák / Češka / Damborský / Fischer / Holcová / Holub / Gavlas / Klička / Kofroň / Kozák / Křesťanová / Leščinský / Maisner / Musílek / Němeček / Novotný / Odrobinová / Payne-Koubová / Schödelbauerová / Staňkovský / Stuna / Šach
Páté rozšířené vydání pokrývá značnou část běžné obchodněprávní praxe, ale navíc obsahuje i smluvní řešení komplikovaných obchodních a hospodářských vztahů. Do jednotlivých vzorů jsou promítnuty legislativní změny, které nastaly v mezidobí, a je přihlédnuto zejména k vývoji judikatury.Úvodní část o právních úkonech je aktualizována a rozšířena o otázky odporovatelnosti a neúčinnosti, se zřetelem k vývoji judikatury se zabývá i posouzením úkonů v kontextu dobrých mravů a poctivého obchodního styku. Poprvé je v tomto kontextu ukázán význam práva ES, jmenovitě směrnic, nejen pro legislativu, ale i pro právní praxi členského státu EU.

Společnost s ručením omezeným
Bartošíková / Štenglová
Publikace pojednávající o nejběžnější formě obchodní společnosti v České republice z pera zkušených autorek, které se s úpravou společnosti s ručením omezeným setkávají ve své každodenní praxi.

Družstevní právo
Dvořák
Kniha je praktickým průvodcem problematikou hospodářských či strukturálních reforem v Evropské unii. Nabízí teoretický a empirický základ pro pochopení toho, jak mohou strukturální reformy zvýšit blahobyt společnosti jako celku a jak se projeví na životní úrovni jednotlivců. Obsahuje analýzu řady aktuálních otázek: Proč je zapotřebí hospodářských reforem? Jaká konkrétní reformní opatření by měla být prioritou na jednotlivých trzích? Jak využít komplementarit mezi reformami pro maximalizaci jejich efektu? Proč je tak těžké realizovat reformy? Může v tomto směru pomoci koordinace v rámci EU? Jaká je v ČR situace v otázce strukturálních reforem? Jaké důsledky má v této oblasti naše členství v EU? Potřeba zásadních hospodářských reforem v zemích Evropské unie je všeobecně uznávána nejen mezi odborníky, ale ve stále větší míře i mezi širokou veřejností. Navíc důsledky současné finanční krize budou mít negativní dopad na růstový potenciál evropských ekonomik a potřebu reforem dále posílí. Oproti tomu stojí ale poměrně nevýrazný pokrok v realizaci reforem. S ohledem na tento rozpor mezi potřebou reforem a schopností vlád je prosadit poskytuje kniha komplexní pohled na proces realizace strukturálních reforem: analyzuje nejen jejich obsahovou (ekonomickou) stránku, ale také politickou strategii jejich prosazení. Rovněž členství v EU má vliv na politicko-ekonomické prostředí pro zavádění reforem. Kniha se proto zabývá také problematikou koordinace hospodářských reforem v rámci Lisabonské strategie. Analýza se zaměřuje na potřebu a efektivitu koordinace v závislosti na jednotlivých typech reforem a také nástrojích koordinace. Kniha nabízí i analýzu reformního procesu v ČR se zvláštním důrazem na zapojení do procesu koordinace na evropské úrovni.