Stavební právo

Nejnovější články v modulu

Předpisy zvláštní části správního práva přiznávají vyvlastňovací tituly osobám zřizujícím v rámci svého podnikání specifická stavební díla, jež byla ve starší nauce označována i jako díla všeužitečná. V souvislosti s přiznáním těchto vyvlastňovacích titulů se klade otázka, jaké je postavení těchto subjektů v systému našeho veřejného práva a jaký je vztah jejich oprávnění k moci státní, resp. ...
Kdo má mít do budoucna právo účastnit se správních řízení o umístění stavebních záměrů dotýkajících se zájmů ochrany přírody, krajiny či životního prostředí? Mají to být již jen vlastníci nemovitostí, nebo i širší dotčená veřejnost, zejména občané žijící v místě nepříznivě ovlivněném zamýšleným stavebním záměrem?
Autor se v článku věnuje tématu výjimek z ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Shrnuje judikatorní závěry Nejvyššího správního soudu a připomíná i příslušná rozhodnutí Evropského soudního dvora. Zaměřuje se na případy užití výjimek a podrobně rozebírá nárok na udělení výjimky a její podmínky.
Dne 1. ledna 2018 nastane účinnost složitě projednávané novely stavebního zákona (zveřejněna 31. 7. 2017 pod č. 225/2017 Sb.). Spolu se stavebním zákonem bylo novelizováno dalších 44 zákonů, mezi nimi i katastrální zákon. Novela katastrálního zákona není sice rozsáhlá, dotýká se „jen“ definice pozemku v katastrálním zákoně, ale přesto přinese pro praxi důležitou a významnou změnu, týkající se ...
Spolehlivost právní terminologie je předpokladem srozumitelnosti právního jazyka. Usnadňuje výklad a aplikaci právních předpisů. Nespolehlivá terminologie je překážkou vzniku sofistikovanější generace automatizovaných systémů právních informací s puncem oficiality. Ilustraci toho, jak je současné správní právo žádoucímu stavu vzdáleno, lze podat na frekventovaném termínu „opatření“.
Článek se věnuje problematice exekuce směřující k vymožení dobrovolně nesplněné povinnosti v podobě odstranění stavby. Autor i přes slabou právní úpravu a nedostatek soudní judikatury detailně přiblížuje postup soudního exekutora při odstraňování stavby a zahrnuje rovněž související otázky a praktické problémy.

Knihovna pro oblast stavebního práva:Zákon o ochraně přírody a krajiny
Vomáčka / Knotek / Konečná / Hanák / Dienstbier / Průchová
Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na řízení podle stavebního zákona a podmínkám účasti veřejnosti v řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Stavební zákon - komentář
Potěšil / Roztočil / Hrůšová / Lachmann
Komentář vychází z on-line podoby komentáře, který zpracovali právníci s delší praxí na Nejvyšším správním soudě, tedy instituci, která současnou podobu stavebního práva velmi ovlivnila. Tyto zkušenosti autorů a jejich perspektiva předurčily i nyní publikovaný výsledek. Text komentářů k jednotlivým ustanovením nemá ambici být vyčerpávajícím teoretickým rozborem, ani technickou příručkou. Usiluje spíše o stručné komentáře mířící k jádru nejasností, které se při aplikaci jednotlivých ustanovení zákona mohou objevovat, a nevyhýbají se sporným otázkám. Podrobně zapracovává dosavadní judikaturu Nejvyššího správního soudu i jiných správních i civilních soudů, jakož i Ústavního soudu a také zveřejněných metodických pokynů a příruček Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Bahýľová / Kocourek / Vomáčka
Posuzování vlivů na životní prostředí je specifickým právním postupem, jehož cílem je mj. získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí ve vztahu k činnostem, jež mohou mít dopady na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. Komentář zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nabízí podrobný výklad platné právní úpravy, s důrazem na zohlednění recentní judikatury (zejména správních soudů a soudního dvora EU). Předkládá se tak publikace, která si klade za cíl být přínosnou pomůckou nejen pro čtenáře z řad odborné právnické veřejnosti (advokáti, soudci, pracovníci správních úřadů, akademici), ale též pro ty, jichž se práva a povinnosti vyplývající z právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí bezprostředně týkají (investoři, veřejnost, dotčená veřejnost).

Zákon o vodovodech a kanalizacích
Nohejl / Žaludová / Němcová / Hrabák / Synáčková
Publikace obsahuje komentář k zákonu č.  274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích. Jedná se o podrobný, prakticky zaměřený komentář k zákonu, který se týká velké části obyvatel, neboť upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.

Stavební zákon
Machačková / Machata / Kývalová / Víchová / Holendová / Smíšek
* druhé rozšířené vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na „velkou“ novelu provedenou zákonem č.  350/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 * poskytuje odborný výklad a komplexní pohled na složitou problematiku stavebního práva * postihuje vazby právní úpravy stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek * pracuje s aktuální judikaturou k novému stavebnímu zákonu * soustřeďuje se na výklad ustanovení, která v praxi vyvolávají odborné diskuse a polemiky * zprostředkovává znalosti a zkušenosti autorů s dlouholetou praxí
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o ochraně přírody a krajiny
Miko / Borovičková / Havelková / Roth / Stloukal / Vopálková
Publikace obsahuje text zákona o ochraně přírody a krajiny v úplném aktuálním znění a zasvícený, v druhém vydání ještě zevrubnější, komentár k jeho jednotlivým ustanovením. Připojena jsou i platná znění vybraných souvisejících předpisů, včetně směrnic ES, a přehled kompetencí. Členové autorského kolektivu komentáre mají bohaté zkušenosti s používáním tohoto zákona jak v praxi koncepční, tak i rozhodovací a kontrolní. V kolektivu byli zastoupeni právníci i biologové, lidé se zkušenostmi na úrovni lokální, regionální i celostátní. Práce na komentáři se zúčastnili i specialisté na správní problematiku. Publikace je určena široké odborné i laické veřejnosti, studentům a zejména pak všem, kdo pracují nebo budou pracovat v oblasti ochrany životního prostředí.

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi
Lalík
Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve stavební oblasti. Publikace věnována právě této oblasti je rozdělena na tři hlavní části. První je věnována tzv. stěžovateli. Stěžoval je osoba, která podává stavebnímu úřadu nějaký podnět - stížnost, ve které uvádí skutečnosti, které svědčí o protiprávním jednání souseda. Nejčastěji se jedná o podněty, jež uvádějí, že soused neoprávněně provádí stavební úpravy své stavby, neoprávněně vypouští odpadní vody na sousední pozemek, apod. Druhá část publikace se věnuje pohledu vlastníka nemovitosti, na kterého bylo učiněno podání u stavebního úřadu, a on nyní musí obhájit své počínání a vyhnout se tak možnému postihu ze strany stavebního úřadu. Třetí část je popsána z perspektivy úředníka stavebního úřadu. V další části kniha obsahuje příklady z praxe - reálné případy, které se skutečně staly. Dále jsou připojeny vybrané judikáty Nejvyššího správního soudu k problematice sousedských sporů. Poslední část obsahuje aktuální znění správního řádu . V této podobě kniha představuje komplexní průvodce praktickými otázkami sousedských sporů pro všechny zúčastněné. Publikace najde své uživatele mezi širokou řadou vlastníků staveb, projektanty, právníky a v neposlední řadě i pracovníky stavebních úřadů.

Legalizace staveb
Lalík
Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb. V knize jsou obsaženy veškeré právní prameny, které se legalizace stavby týkají, včetně výkladu, jak se má v praxi při legalizaci staveb postupovat. Mimo legalizaci staveb se kniha zároveň věnuje i řízení o odstranění stavby, jeho právním aspektům a využitelnosti institutu v praxi. Kromě staveb pozemních ( rodinné domy, garáže, kůlny, apod. ) je zmíněna i legalizace staveb vodních, např. studní, a dopravních (silničních či drážních). Publikace obsahuje judikaturu Nejvyššího správního soudu z dané oblasti. Přiloženo je CD se základními právními předpisy a vzory formulářů. Jedná se o jedinou knihu na našem knižním trhu, která komplexním způsobem mapuje problematiku "černých staveb" a jejich legalizaci, popř. jejich odstraňování. Je určena nejen těm, kdo potřebují své stavby legalizovat, ale i právníkům, projektantům a pracovníkům stavebních úřadů.