Trestní právo

Máme to štěstí, že největší odborníci na oblast trestního práva v čele s předsedou Nejvyššího soudu P. Šámalem spolupracují právě s C. H. Beck. Trestní zákoník, Trestní řád, časopis Trestněprávní revue, ale také další publikace, které najdete na seznamu níže, vytváří informační podporu, která v oblasti trestního práva nemá na trhu konkurenci – více než 23 000 stran velkých a šedých komentářů, dalších 11 monografií a kompletní archiv nejčtenějšího trestněprávního časopisu na trhu. Pro odborníky na trestní právo neexistuje jiná volba.

Nejnovější články v modulu

Obnova řízení je opravný prostředek, o němž lze říci, že je tradičně rozkročen mezi opravné prostředky mimořádné a dozorčí. PřesZ neobsahuje speciální úpravu obnovy, takže se postupuje podle obecné úpravy SpŘ. Podmínky pro obnovu jsou praxí interpretovány rigorózně, preferován je doslovný výklad zákona a celkově je zřejmá tendence chápat důvody obnovy restriktivně, což je argumentováno tím, ž ...
Věc v právním slova smyslu je definována občanským zákoníkem, avšak svým specifickým způsobem přistupuje k věci i každé další právní odvětví. Jiné vymezení tohoto pojmu proto nalezneme také v právu trestním. Avšak je zřejmé, že různá definování a chápání věcí v právním slova smyslu neznamená, že by se jednotlivé úpravy vůbec neprolínaly. Příspěvek se zaměřuje na pojetí věci v trestněprávním s ...
Právo na příznivé životní prostředí je jedním ze základních práv a svobod. Problematika ochrany životního prostředí je v centru pozornosti Evropské unie, ačkoli jde o jednu z nejmladších oblastí zájmu. Jelikož tato problematika zasahuje do velkého okruhu činností, je výsledkem velmi široký systém norem a regulací týkající se řady oblastí. Snaha sladit technologický rozvoj s ochranou přírodníc ...
Novela trestních předpisů provedená zákonem č. 114/2020 Sb. zavedla vedle jiného nový trest zákazu držení a chovu zvířat. Účelem tohoto trestu je zejména prevence a postih možnosti dalšího nevhodného zacházení se zvířaty osobě, která se takového nevhodného zacházení již v minulosti dopustila. Příspěvek představuje tento nový druh trestu z pohledu práva hmotného. Zabývá se ale také otázkou, ja ...
Pro osoby, které opouštěly své země, aby se účastnici ozbrojených konfliktů v zahraničí, se v historii užívalo termínů dobrovolník nebo žoldnéř. V posledních dekádách se začal objevovat i termín zahraniční bojovník. Postupně začaly přicházet do odborných textů i jejich definice, avšak v mezinárodních smlouvách či jiných právních nástrojích nebyl tento pojem výslovně zakotven. Změnu přinesl ro ...
Autorka se v příspěvku zabývá objektivní stránkou trestných činů proti lidské důstojnosti. V mnoha případech je následkem těchto trestných činů těžká újma na zdraví. Zejména jde o trestné činy znásilnění, sexuálního násilí a sexuálního zneužívání. Obecně však platí, že kvalifikovanou skutkovou podstatu lze aplikovat pouze v případě následku v podobě fyzické újmy. Judikatura však jednoznačně d ...
Jelikož je s nepodmíněným trestem odnětí svobody spojena řada negativních aspektů, dostává se již delší dobu do popředí ukládání alternativních trestů. Česká republika se však stále potýká s vysokými počty vězněných osob a v evropském srovnání je v první desítce zemí v počtu vězněných osob na počet obyvatel. Alternativní tresty nejsou vždy ukládány na základě dostatečně zjištěných okolností, ...
Velký senát Evropského soudu pro lidská práva poměrem hlasů 16:1 dne 9. července 2013 rozhodl, že doživotní trest bez možnosti propuštění je v rozporu s čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K odsouzenému na doživotí musí zůstat naděje na to, že se jednou dostane opět na svobodu, a proto musí existovat již v době jeho odsouzení konkrétní právní mechanismus, který ...

Knihovna pro oblast trestního práva:Oběti trestných činů
Gřivna / Šámal / Válková / Růžička / Zezulová / Šimánová
Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, upravujícího práva obětí, poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují obětem trestných činů služby, a to ve znění zákona č. 77/2015 Sb. a zákona č. 56/2017 Sb. Kromě toho byla autory okomentována také všechna relevantní ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, týkající se oběti a poškozeného a jejich vystupování v trestním řízení, a dále vybraná ustanovení dalších právních předpisů, která mohou mít z hlediska ochrany oběti a jejích práv význam – například zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, či zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Součástí výkladu je přehled relevantních závěrů soudní praxe, včetně recentních rozhodnutí přijatých v letech 2019 a 2020, a upozornění na návrhy změn zákona o obětech trestných činů projednávané k datu vydání publikace v Parlamentu ČR. Problematika obětí je tak představena co nejaktuálněji a v širších souvislostech.Autorský kolektiv tvoří řada renomovaných odborníků včetně těch, kteří se podíleli na přípravě zákona o obětech trestných činů.Publikace je určena nejen právnické veřejnosti a posluchačům právnických fakult, ale též zástupcům orgánů veřejné moci, pracovníkům občanských organizací a dalším osobám zabývajícím se pomocí obětem trestných činů, jakož i obětem samotným a jejich nejbližším.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
Jemelka / Vetešník
Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu odkazováno. Předchozí vydání publikace vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů obou komentovaných zákonů, ale v době, kdy soudní judikatura ještě neexistovala, takže nebylo ani dosti dobře možné předjímat některé praktické problémy, které tyto zákony v praxi později přinesly. Druhé vydání zohledňuje právní stav k 1. 11. 2019 a reaguje tak na novou judikaturu zejména správních soudů a ustálení odborného pohledu i aplikační praxe na některá sporná ustanovení těchto zákonů.Komentář svým výkladem přispívá k tomu, aby jednotlivá ustanovení obou zákonů byla nejenom správně pochopena, ale především správně aplikována v praxi.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Trestní odpovědnost právnických osob
Šámal / Dědič / Gřivna / Púry / Říha
Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku.Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů.Druhé vydání komentáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Tvrdý / Vavrušková
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní převody a zásadně aktualizovaný text doporučení FATF. Užitečná je rovněž informace o platných metodických pokynech Finančního analytického úřadu.Publikace je určena tzv. povinným osobám, kterými jsou zejména banky, finanční instituce, obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her, ale i právní profese – notáři, advokáti, daňoví poradci, auditoři a účetní. Praktické uplatnění najde zejména u osob činných v oblasti trestního práva a jako studijní pomůcka může posloužit také studentům finančního a trestního práva.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o Policii České republiky
Vangeli
Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti policejního a trestního, popř. obecně práva bezpečnostního. Text prvního vydání komentáře je podstatně přepracován a doplněn o výklad reagující nejen na příslušné novelizace právních předpisů od prvního vydání v r. 2009, ale také na vývoj ve výkladové praxi tohoto zákona, a to ze strany justice i oficiálního gestora zákona, Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Trestní řád I, II, III
Šámal / Gřivna / Novotná / Púry / Růžička / Říha / Šámalová / Škvain
Podrobný komentář k trestnímu řádu od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala vychází vzhledem k jeho rozsahu a způsobu zpracování v ediční řadě Velké komentáře.Komentář reaguje na zásadní změny v oblasti trestního práva, neboť byl v rámci reformy trestního práva přijat nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a také zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tyto zákony, tvořící ve spojení s již dříve přijatým zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže základní kameny trestního práva hmotného, našly samozřejmě svou odezvu i v trestním právu procesním.Komentář je zpracován k právnímu stavu k 31. 12. 2012, autoři přihlédli ke všem novelizacím trestního řádu a v návaznosti na to doplnili a pozměnili komentář k jednotlivým novelizovaným i zcela novým ustanovením. Dále je text doplněn o novou publikovanou judikaturu.Velký komentář k trestnímu řádu dobře poslouží praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Trestní zákoník
Šámal / Gřivna / Herczeg / Kratochvíl / Púry / Rizman / Šámalová / Válková / Vanduchová
Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, rozhodli se autoři podstatně doplnit, a zčásti i přepracovat, jednotlivé části komentáře tak, aby právnické veřejnosti sloužil i nadále v aktuální verzi.Komentář reaguje na nedávné přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který přináší nejen zásadní koncepční změnu trestního práva, ale dovršuje i reformu trestního práva hmotného. Z dalších přijatých novelizací trestního zákoníku, které si vyžádaly aktualizaci komentáře, byla podstatná zejména změna, která implementovala některé předpisy Evropské unie, zejména v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí a v oblasti boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Novela dále změnila úplatkářské trestné činy, se snahou posílit nástroje proti korupci úředních osob a zvýšit transparentnost činnosti veřejné správy, a v neposlední řadě zpřesnila některá další ustanovení trestního zákoníku.Druhé vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku by nemělo uniknout pozornosti specialistům působícím v oboru trestního práva. Tento velký komentář dále doporučujeme celé odborné právnické veřejnosti, včetně dalších profesí (policii, probační a mediační službě, vězeňské službě) a samozřejmě též studentům právnických fakult.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Šámal / Válková / Sotolář / Hrušáková / Šámalová
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře je doplněn o novou judikaturu, včetně výběru z judikatury Ústavního soudu. Aktualizovány jsou kromě samotného zákona i odkazy na související právní předpisy a doplněna je i poslední odborná literatura k danému tématu.Jedná se o nezbytnou pomůcku v praxi advokátů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků, policistů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí i všech dalších pracovníků, kteří přicházejí do styku s kriminalitou mládeže. Komentář využijí jistě i pedagogové a studenti právnických a dalších humanitně zaměřených fakult.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Trestní zákoník (EZJ)
Prouza
Publikace reaguje na rekodifikaci trestního práva hmotného a s tím související legislativní změny, které vyústily v přijetí trestního zákoníku. Kniha představuje jedinečnou pomůcku, která čtenáři kromě rychlé orientace v nové právní normě ve světle dosavadního trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) nabídne přehled aplikovatelné judikatury týkající se jednotlivých ustanovení trestního zákoníku, případně takové, která by v širších souvislostech vedla k hlubšímu zamyšlení a možným výkladům příslušných ustanovení nové úpravy.Pro pokud možno co největší pohodlí a funkčnost byla do textu k jednotlivým ustanovením trestního zákoníku přiřazena i odpovídající ustanovení dosavadní trestního zákona, aby tak byly zřejmé případné rozdíly v jednotlivých právních úpravách. Vzhledem k jisté míře interdisciplinarity trestního práva hmotného, tedy alespoň co se blanketních a odkazovacích ustanovení trestního zákoníku týká, byla zařazena i vybraná rozhodnutí z oblasti civilněprávní, obchodněprávní a správněprávní.Knihu navíc doplňuje i přehledná tabulka, která postihuje vztahy mezi starou a novou zákonnou úpravou trestního práva hmotného.Tato příručka bude užitečnou pomůckou zejména pro všechny soudce, advokáty, orgány činné v trestním řízení a vůbec všechny, kdo se v současnosti pracují s novou úpravou v trestním zákoníku.

Trestní zákon
Šámal / Púry / Rizman
Šesté vydání komentáře k trestnímu zákonu vychází krátce po vstupu České republiky do Evropské unie a snaží se reagovat na všechny změny v oblasti trestního práva, které z toho v návaznosti na změny provedené v souvisejících právních oborech vyplývají. S přihlédnutím k tomu, že páté vydání komentáře je opět zcela vyprodáno a došlo k několika novelizacím trestního zákona, z nichž některé přinesly i nové trestné činy [např. teroristický útok podle § 95, týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a (tzv. domácí násilí), svádění k pohlavnímu styku podle § 217a nebo obchodování s lidmi podle § 232a], rozhodli jsme se k jeho novému vydání, aby tak komentář v aktuální verzi odpovídal platnému znění trestního zákona i všech souvisejících právních předpisů. K tomuto postupu jsme přistoupili i přesto, že se již několik let připravuje rekodifikace trestního práva hmotného, jejíž dokončení si však zřejmě ještě vyžádá delší dobu, po kterou může předkládaný komentář dobře sloužit všem zájemcům o trestní právo (podle zpracovaného návrhu je předpokládané datum účinnosti nového trestního zákoníku a souvisejících předpisů 1. 1. 2006).

Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním
Novotná
Třetí vydání publikace reaguje na změny v oblasti vyžadování právní pomoci u cizozemského orgánu provedené zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.Publikace poslouží jako praktická příručka pro každodenní činnost státního zástupce, jenž pro trestní řízení, které vede, musí vyžádat právní pomoc u cizozemského orgánu. Povede jeho uvažování a zároveň mu zcela konkrétně pomůže zpracovat v přípravném řízení žádost o právní pomoc, poskytnutí právní pomoci v cizím státu skutečně dosáhnout, a vytvořit si tak podmínky pro podání obžaloby a zastupování veřejné žaloby v řízení před soudem (§ 2 odst. 8 TrŘ). Členění příručky respektuje přirozený myšlenkový pochod státního zástupce při vyžadování právní pomoci v cizím státu a jeho procesní postup stanovený mezinárodní smlouvou, ZMJS a TrŘ. Obsahové zaměření příručky vychází z mezinárodních smluvních a jiných dokumentů, ze ZMJS a TrŘ a z dalších právních předpisů ČR, jakož i interních norem upravujících postup státních zástupců. Odkazuje také na užitečnou judikaturu ÚS, NS a nižších obecných soudů, včetně stanovisek NSZ vydávaných ke sjednocení výkladu zákonů.Kromě státních zástupců je příručka určena i soudcům, advokátům a policejním orgánům.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Obhajoba obviněného
Vantuch
V pořadí 3. doplněné a přepracované vydání publikace Obhajoba obviněného je uceleným zpracováním možností obhajoby obviněného (i jiných osob, proti nimž se vede trestní řízení), ať již se hájí sám, nebo je zastoupen obhájcem. Od října 2002, kdy vyšlo 2. vydání této publikace, došlo k řadě novelizací trestněprávních a trestněprocesních norem. Proto ve 3. vydání autor reaguje na legislativní změny, k nimž došlo za osm let od předcházejícího vydání, tzn. i na nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a na něj navazující novelizaci trestního řádu a dalších zákonů, provedenou zákonem č. 41/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010. V těch pasážích publikace, které jsou v trestním řádu upraveny nově, došlo k úplnému přepracování textu, což se projevilo ve většině kapitol. Nejvýraznější změny jsou v části II., zejména v kapitole 2., kde je rozebíráno přípravné řízení, jeho tři odlišné formy a možnost účasti obhajoby v nich, v kapitolách 3. až 5. týkajících se řízení před soudem a do nemalé míry i v dalších částech práce.