Poslanci jednají o pružné reakci na nové způsoby výroby drog.

Dne 16. 5. 2013 prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o prekursorech drogvládní návrh novely zákona o návykových látkách.

Cílem návrhu zákona o prekursorech drog je vyčlenit problematiku prekursorů drog (látek, z nichž se dají vyrobit návykové látky) ze zákona o návykových látkách, aby se dosáhlo vyšší přehlednosti obou úprav.

V současnosti se vedle zákona o návykových látkách na prekursory drog vztahují též tyto předpisy:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog,

nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi,

nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Návrh zmocňuje vládu k vydání nařízení, kterým stanoví seznam výchozích a pomocných látek. To jsou látky, které nejsou uvedenými látkami kategorie 1, 2 nebo 3, ale z důvodu jejich častého zneužívání a významu při nedovolené výrobě omamných, psychotropních nebo uvedených látek kategorie 1, 2 nebo 3 s nimi mohou podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány státní správy zacházet jen za podmínek stanovených tímto zákonem. Vláda tak bude moci flexibilně reagovat na nové způsoby výroby drog. Neuvedenou látkou je např. červený fosfor, který se v České republice zneužívá k nelegální výrobě metamfetaminu (pervitinu).

Návrh novely zákona o návykových látkách zmocňuje vládu k vydání nařízení, kterým se stanoví seznamy omamných a psychotropních látek (současný způsob zařazování nových omamných a psychotropních látek do seznamu v příloze zákona je příliš zdlouhavý).

Návrhy dne 29. 5. 2013 projednal výbor pro zdravotnictví.