Novinky

Přehlednost – strany v publikacích

Původní zobrazení stran v publikacích, které některé uživatele rušilo a čitelnost textu znepřehledňovalo, jsme nahradili drobným, ale viditelným symbolem. Po najetí myši, se zobrazí informace o straně komentáře – o užitečnou informaci tak nepřijdete.

9. 5. 2017|Categories: Design, Tipy a triky, Užitečné funkce|

Postih lékaře za neposkytnutí péče za situace, kdy pacient péči odmítá

Nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16

I v oblasti poskytování zdravotní péče je třeba plně ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci mohou takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je přimět ke změně jejich postoje, pokud je pro ně zjevně škodlivý, ale v konečném důsledku […]

28. 4. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Zásada kontradiktornosti řízení při aplikaci § 243d písm. b) OSŘ

Nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16

Z principu kontradiktornosti vyplývá, že rozhodnuti soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem diskuze stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskuzi. Ustanovení § 243d OSŘ, které představuje výjimku z kasačního principu rozhodování NS, samo o sobě nelze označit za protiústavní. Při jeho aplikaci v jednotlivých případech však nelze odhlédnout od ústavních požadavků spravedlivého […]

27. 4. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Tzv. prezidiální plná moc

Rozsudek KS v Brně z 30. 6. 2016, sp. zn. 30 A 63/2015 (3464/2016 Sb. NSS)

Žalobkyni byla ve správním řízení uložena pokuta, proti čemuž se bránila zejména poukazem na to, že řízení nebylo řádně zahájeno, neboť jí nebylo řádně oznámeno; oznámení o jeho zahájení totiž bylo doručeno jen advokátovi, jemuž dříve udělila generální plnou moc pro komunikaci se správním orgánem. KS žalobkyni přisvědčil a odmítl […]

26. 4. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Návrh na zrušení opatření obecné povahy

Usnesení rozšířeného senátu NSS z 13. 9. 2016, sp. zn. 5 As 194/2014 (3470/2016 Sb. NSS)

Žalobce v roce 2011 podal žádost o dodatečné povolení stavby pro svých šest voliér na chov papoušků; ta však byla zamítnuta z důvodu rozporu stavby s územním plánem městyse z roku 2006. Žalobce, namítající mimo jiné nezákonnost dotčené části územního plánu, neuspěl ani u KS a předběžně ani u […]

25. 4. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Konkurence nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013 (SJ 93/2016, PR 7/2016 s. 260)

Existence nároku na vydání bezdůvodného obohacení od toho, kdo přijal plnění z neplatné smlouvy, nezbavuje poškozeného práva požadovat náhradu škody od osoby, která naplnila předpoklady odpovědnosti za […]

14. 2. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání

Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016)

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde tam, kde k pochybení došlo již […]

13. 2. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Zavinění oprávněného na zastavení exekuce

Nález ÚS z 1․ 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 938/16

Zahájil-li oprávněný exekuční řízení, i když věděl nebo při zachování přiměřené opatrnosti (pečlivosti) mohl vědět, že exekuce bude s největší pravděpodobností zastavena, musí nést nepříznivé následky v podobě povinnosti zaplatit náklady exekuce; toto vědomí (procesní zavinění) oprávněného však nutno v řízení prokázat. Rozhodnutí o nákladech exekuce proto nelze založit pouze na objektivních skutečnostech (např. […]

10. 2. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu

Nález ÚS z 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s prin­cipem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo a ověřil si již, […]

9. 2. 2017|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Odpovědnost soudního znalce za škodu

Rozsudek NS z 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4000/2013 (Rc 19/2016)

Nebyl-li znalecký posudek podstatným podkladem pro rozhodnutí soudu, není dána odpovědnost znalce za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem, jež údajně spočívala v nesprávné výši plnění přiznaného soudem.

Čl. 13 EÚLP nelze vykládat tak, že by jím byl založen zvláštní opravný prostředek, na jehož základě by vnitro­státní soudy mohly přezkoumávat rozhodnutí nad rámec opravných prostředků stanovených vnitrostátními […]

25. 10. 2016|Categories: Odborné informace, Publikováno v beck-online|

Vznik zástavního práva k podílu v korporaci

Usnesení VS v Praze z 28. 7. 2015, sp. zn. 14 Cmo 354/2014 (Rc 43/2016)
Zástavní právo k podílu v korporaci, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, vzniká zápisem do veřejného rejstříku, v němž je korporace zapsána; jiný způsob vzniku zástavního práva nelze sjednat. Zástavní věřitel je aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k podílu v korporaci do obchodního rejstříku […]

25. 10. 2016|Categories: Odborné informace|

Právo zvolit si obhájce v přestupkovém řízení

Rozsudek NSS z 18. 12. 2015, sp. zn. 4 As 225/2015 (3363/2016 Sb. NSS)

I v přestupkovém řízení platí ústavně zaručené právo na obhajobu, včetně práva zvolit si obhájce, jehož výkon nelze omezit jen na dobu do zahájení ústního jednání. Správní orgán zde proto porušil toto právo obviněného […]

13. 10. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Ústavně konformní výklad právní úpravy rozsudku pro uznání

Nález ÚS z 31. 5. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15

Právní úprava rozsudku pro uznání z důvodu fikce ve smyslu § 114b odst. 5 ve spojení s § 153a odst. 3 OSŘ není sama o sobě v rozporu s ústavním […]

11. 10. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Náhrada nákladů advokáta při zastupování více účastníků řízení

Nález ÚS ze 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 529/16

Obecný soud je povinen aplikovat právní předpis jako celek a není oprávněn selektivně odepřít aplikaci určitého ustanovení, zde § 12 odst. 4 AT, podle něhož za společné úkony při zastupování více osob náleží advokátovi mimosmluvní odměna za […]

10. 10. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Zpětné dorovnání soudcovských platů

Nález ÚS z 19. 7. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 20/15

ÚS ke stížnosti České republiky – OS Brno-venkov, revidoval názor NS, dle něhož platová základna soudců měla být zpětně přepočítána podle § 3 odst. 3 PlatSt ve zrušeném znění platném do 31. 12. 2010 (tj. 3násobek průměrného platu). Tento názor nelze dle většiny pléna ÚS z předchozí judikatury ÚS dovodit. NS totiž nepředložil relevant­­ní argumentaci, která […]

7. 10. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Střídavá péče není vždy v nejlepším zájmu dítěte

Nález ÚS z 24. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 169/16

Přehodnocení důvodů pro zachování či změnu uplatněného modelu výchovy a péče rodičů o dítě musí být komplexní a podrobné, přičemž v každé jeho složce je předním hlediskem nejlepší zájem dítěte․ Není dostačujícím zjištění, že nezletilá režim střídavé péče, spojený s docházkou do prvního ročníku dvou, navíc od sebe značně vzdálených základních škol, ve formálním […]

6. 10. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Odpovědnost za příspěvky v internetové diskuzi

Rozsudek MS v Praze z 19. 8. 2015, sp. zn. 11 A 114/2013 (3352/2016 Sb. NSS)

Na internetovém portálu iDNES.cz byl uveřejněn článek s názvem „Znásilněná holčička ukázala na zlobiváka. On před soudem vinu odmítl“. V diskuzi, která pod ním byla spuštěna, se objevil příspěvek, kterým byla identifikována […]

6. 10. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Odpovědnost soudního znalce za škodu

Rozsudek NS z 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4000/2013 (Rc 19/2016)

Nebyl-li znalecký posudek podstatným podkladem pro rozhodnutí soudu, není dána odpovědnost znalce za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem, jež údajně spočívala v nesprávné výši plnění přiznaného soudem.

Čl. […]

27. 9. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Vznik zástavního práva k podílu v korporaci

Usnesení VS v Praze z 28. 7. 2015, sp. zn. 14 Cmo 354/2014 (Rc 43/2016)

Zástavní právo k podílu v korporaci, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, vzniká zápisem do veřejného rejstříku, v němž je korporace zapsána; jiný způsob vzniku zástavního práva nelze sjednat. Zástavní věřitel je aktivně […]

26. 9. 2016|Categories: Publikováno v beck-online|

Stav bránící výkonu služebnosti

Rozsudek NS z 24. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3732/2014 (Rc 53/2016, C 14610, SR 7–8/2015 s. 270)

Vytvořil-li vlastník úpravami služebného pozemku stav bránící výkonu služebnosti, proti němuž se mohl oprávněný bránit žalobou, nejde o změnu poměrů, která by mohla mít za následek zrušení služebnosti soudem podle § 1299 odst. 2 ObčZ.

Komentář: V době mezi rozhodnutím soudu prvního stupně a soudu odvolacího nabyl účinnosti ObčZ, proto byla žaloba na […]

25. 9. 2016|Categories: Odborné informace|