Novinky

Konkurence nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení

14. 2. 2017|

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013 (SJ 93/2016, PR 7/2016 s. 260)

Existence nároku na vydání bezdůvodného obohacení od toho, kdo přijal plnění z neplatné smlouvy, nezbavuje poškozeného práva požadovat náhradu škody od osoby, která naplnila předpoklady odpovědnosti za […]

Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání

13. 2. 2017|

Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016)

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde tam, kde k pochybení došlo již […]

Zavinění oprávněného na zastavení exekuce

10. 2. 2017|

Nález ÚS z 1․ 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 938/16

Zahájil-li oprávněný exekuční řízení, i když věděl nebo při zachování přiměřené opatrnosti (pečlivosti) mohl vědět, že exekuce bude s největší pravděpodobností zastavena, musí nést nepříznivé následky v podobě povinnosti zaplatit náklady exekuce; toto vědomí (procesní zavinění) oprávněného však nutno v řízení prokázat. Rozhodnutí o nákladech exekuce proto nelze založit pouze na objektivních skutečnostech (např. […]

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu

9. 2. 2017|

Nález ÚS z 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s prin­cipem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo a ověřil si již, […]

Odpovědnost soudního znalce za škodu

25. 10. 2016|

Rozsudek NS z 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4000/2013 (Rc 19/2016)

Nebyl-li znalecký posudek podstatným podkladem pro rozhodnutí soudu, není dána odpovědnost znalce za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem, jež údajně spočívala v nesprávné výši plnění přiznaného soudem.

Čl. 13 EÚLP nelze vykládat tak, že by jím byl založen zvláštní opravný prostředek, na jehož základě by vnitro­státní soudy mohly přezkoumávat rozhodnutí nad rámec opravných prostředků stanovených vnitrostátními […]

Vznik zástavního práva k podílu v korporaci

25. 10. 2016|

Usnesení VS v Praze z 28. 7. 2015, sp. zn. 14 Cmo 354/2014 (Rc 43/2016)
Zástavní právo k podílu v korporaci, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, vzniká zápisem do veřejného rejstříku, v němž je korporace zapsána; jiný způsob vzniku zástavního práva nelze sjednat. Zástavní věřitel je aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k podílu v korporaci do obchodního rejstříku […]

Právo zvolit si obhájce v přestupkovém řízení

13. 10. 2016|

Rozsudek NSS z 18. 12. 2015, sp. zn. 4 As 225/2015 (3363/2016 Sb. NSS)

I v přestupkovém řízení platí ústavně zaručené právo na obhajobu, včetně práva zvolit si obhájce, jehož výkon nelze omezit jen na dobu do zahájení ústního jednání. Správní orgán zde proto porušil toto právo obviněného […]

Ústavně konformní výklad právní úpravy rozsudku pro uznání

11. 10. 2016|

Nález ÚS z 31. 5. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15

Právní úprava rozsudku pro uznání z důvodu fikce ve smyslu § 114b odst. 5 ve spojení s § 153a odst. 3 OSŘ není sama o sobě v rozporu s ústavním […]

Náhrada nákladů advokáta při zastupování více účastníků řízení

10. 10. 2016|

Nález ÚS ze 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 529/16

Obecný soud je povinen aplikovat právní předpis jako celek a není oprávněn selektivně odepřít aplikaci určitého ustanovení, zde § 12 odst. 4 AT, podle něhož za společné úkony při zastupování více osob náleží advokátovi mimosmluvní odměna za […]