Novinky

Přehlednost – strany v publikacích

9. 5. 2017|

Původní zobrazení stran v publikacích, které některé uživatele rušilo a čitelnost textu znepřehledňovalo, jsme nahradili drobným, ale viditelným symbolem. Po najetí myši, se zobrazí informace o straně komentáře – o užitečnou informaci tak nepřijdete.

 

 

 

Postih lékaře za neposkytnutí péče za situace, kdy pacient péči odmítá

28. 4. 2017|

Nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16

I v oblasti poskytování zdravotní péče je třeba plně ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci mohou takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je přimět ke změně jejich postoje, pokud je pro ně zjevně škodlivý, ale v konečném důsledku […]

Zásada kontradiktornosti řízení při aplikaci § 243d písm. b) OSŘ

27. 4. 2017|

Nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16

Z principu kontradiktornosti vyplývá, že rozhodnuti soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem diskuze stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskuzi. Ustanovení § 243d OSŘ, které představuje výjimku z kasačního principu rozhodování NS, samo o sobě nelze označit za protiústavní. Při jeho aplikaci v jednotlivých případech však nelze odhlédnout od ústavních požadavků spravedlivého […]

Tzv. prezidiální plná moc

26. 4. 2017|

Rozsudek KS v Brně z 30. 6. 2016, sp. zn. 30 A 63/2015 (3464/2016 Sb. NSS)

Žalobkyni byla ve správním řízení uložena pokuta, proti čemuž se bránila zejména poukazem na to, že řízení nebylo řádně zahájeno, neboť jí nebylo řádně oznámeno; oznámení o jeho zahájení totiž bylo doručeno jen advokátovi, jemuž dříve udělila generální plnou moc pro komunikaci se správním orgánem. KS žalobkyni přisvědčil a odmítl […]

Návrh na zrušení opatření obecné povahy

25. 4. 2017|

Usnesení rozšířeného senátu NSS z 13. 9. 2016, sp. zn. 5 As 194/2014 (3470/2016 Sb. NSS)

Žalobce v roce 2011 podal žádost o dodatečné povolení stavby pro svých šest voliér na chov papoušků; ta však byla zamítnuta z důvodu rozporu stavby s územním plánem městyse z roku 2006. Žalobce, namítající mimo jiné nezákonnost dotčené části územního plánu, neuspěl ani u KS a předběžně ani u […]

Konkurence nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení

14. 2. 2017|

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013 (SJ 93/2016, PR 7/2016 s. 260)

Existence nároku na vydání bezdůvodného obohacení od toho, kdo přijal plnění z neplatné smlouvy, nezbavuje poškozeného práva požadovat náhradu škody od osoby, která naplnila předpoklady odpovědnosti za […]

Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání

13. 2. 2017|

Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016)

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde tam, kde k pochybení došlo již […]

Zavinění oprávněného na zastavení exekuce

10. 2. 2017|

Nález ÚS z 1․ 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 938/16

Zahájil-li oprávněný exekuční řízení, i když věděl nebo při zachování přiměřené opatrnosti (pečlivosti) mohl vědět, že exekuce bude s největší pravděpodobností zastavena, musí nést nepříznivé následky v podobě povinnosti zaplatit náklady exekuce; toto vědomí (procesní zavinění) oprávněného však nutno v řízení prokázat. Rozhodnutí o nákladech exekuce proto nelze založit pouze na objektivních skutečnostech (např. […]

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu

9. 2. 2017|

Nález ÚS z 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s prin­cipem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo a ověřil si již, […]