Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Rozsudek NSS z 18. 12. 2015, sp. zn. 4 As 225/2015 (3363/2016 Sb. NSS) I v přestupkovém řízení platí ústavně zaručené právo na obhajobu, včetně práva zvolit si obhájce, jehož výkon nelze omezit jen na dobu do zahájení ústního jednání. Správní orgán zde proto porušil toto právo obviněného z přestupku, když nereagoval na jeho žádost zvolit si obhájce učiněnou sice při […]

Nález ÚS z 31. 5. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15 Právní úprava rozsudku pro uznání z důvodu fikce ve smyslu § 114b odst. 5 ve spojení s § 153a odst. 3 OSŘ není sama o sobě v rozporu s ústavním pořádkem. Komentář: Plénum ÚS zamítlo návrh I. senátu ÚS na zrušení § 114b odst. 5 a (v rozsahu označení „§ 114b […]

Nález ÚS ze 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 529/16 Obecný soud je povinen aplikovat právní předpis jako celek a není oprávněn selektivně odepřít aplikaci určitého ustanovení, zde § 12 odst. 4 AT, podle něhož za společné úkony při zastupování více osob náleží advokátovi mimosmluvní odměna za každou zastupovanou osobu, avšak snížená o 20 %. Postup soudu, který toto […]

Nález ÚS z 19. 7. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 20/15 ÚS ke stížnosti České republiky – OS Brno-venkov, revidoval názor NS, dle něhož platová základna soudců měla být zpětně přepočítána podle § 3 odst. 3 PlatSt ve zrušeném znění platném do 31. 12. 2010 (tj. 3násobek průměrného platu). Tento názor nelze dle většiny pléna ÚS z předchozí judikatury ÚS dovodit. […]

Nález ÚS z 24. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 169/16 Přehodnocení důvodů pro zachování či změnu uplatněného modelu výchovy a péče rodičů o dítě musí být komplexní a podrobné, přičemž v každé jeho složce je předním hlediskem nejlepší zájem dítěte․ Není dostačujícím zjištění, že nezletilá režim střídavé péče, spojený s docházkou do prvního ročníku dvou, navíc od sebe […]

Rozsudek MS v Praze z 19. 8. 2015, sp. zn. 11 A 114/2013 (3352/2016 Sb. NSS) Na internetovém portálu iDNES.cz byl uveřejněn článek s názvem „Znásilněná holčička ukázala na zlobiváka. On před soudem vinu odmítl“. V diskuzi, která pod ním byla spuštěna, se objevil příspěvek, kterým byla identifikována matka znásilněné dívky (a tedy nepřímo i dívka sama), a provozovatel portálu […]

Rozsudek NS z 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4000/2013 (Rc 19/2016) Nebyl-li znalecký posudek podstatným podkladem pro rozhodnutí soudu, není dána odpovědnost znalce za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem, jež údajně spočívala v nesprávné výši plnění přiznaného soudem. Čl. 13 EÚLP nelze vykládat tak, že by jím byl založen zvláštní opravný prostředek, na jehož základě by vnitro­státní soudy mohly přezkoumávat rozhodnutí […]

Usnesení VS v Praze z 28. 7. 2015, sp. zn. 14 Cmo 354/2014 (Rc 43/2016) Zástavní právo k podílu v korporaci, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, vzniká zápisem do veřejného rejstříku, v němž je korporace zapsána; jiný způsob vzniku zástavního práva nelze sjednat. Zástavní věřitel je aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k […]

Rozsudek NS z 24. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3732/2014 (Rc 53/2016, C 14610, SR 7–8/2015 s. 270) Vytvořil-li vlastník úpravami služebného pozemku stav bránící výkonu služebnosti, proti němuž se mohl oprávněný bránit žalobou, nejde o změnu poměrů, která by mohla mít za následek zrušení služebnosti soudem podle § 1299 odst. 2 ObčZ. Komentář: V době mezi rozhodnutím soudu prvního stupně a soudu […]

Vybrali jsme pro Vás ze Soudních rozhledů (text je k dispozici také v beck-online). Usnesení NS ze 7. 5. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2929/2014 (Rc 15/2016) Podle § 174a odst. 4 OSŘ nelze postupovat, jestliže předcházelo vydání elektronického platebního rozkazu zrušeného následně proto, že se jej nepodařilo doručit žalovanému. Komentář: Je vcelku logický závěr, že pokud již jednou byl vydán elektronický platební […]