Novinky

Jakost legislativního procesu

Ten, kdo tvoří právní předpis, by měl ovládat nejen předmět úpravy, ale také zásady logiky, sémantiky a gramatiky. A zcela samozřejmě by měl ovládat systematiku právního řádu České republiky. Věcné správnosti má odpovídat vysoká stylistická úroveň.

Příkladem […]

Obrana proti zajišťovacím a exekučním příkazům

Rozsudek NSS z 6. 4. 2017, sp. zn. 1 Afs 4/2017 (3564/2017 Sb. NSS)

Proti zajišťovacímu příkazu v daňovém řízení dle § 167 DŘ je možno podat odvolání a proti němu žalobu; proti exekučnímu příkazu podle § 178 DŘ je možno podat žalobu přímo. Prostředkem obrany je proto v obou […]

Určení skutečného příjmu povinného pro účely stanovení výživného

Nález ÚS z 8. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 3094/16

Základ daně, který je rozhodný pro daňové účely, nutně nepředstavuje reálný rozdíl mezi […]

Potvrzení elektronického podání bez podpisu

Usnesení NSS z 21. 12. 2016, sp. zn. 7 As 274/2016 (3549/2017 Sb. NSS)

Žalobkyně se ve správním soudnictví bránila rozhodnutím, jimiž byla […]

Autonomie vůle stran a otázka propadné zástavy

Nález ÚS z 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17

Při posuzování věci se soud nemůže spokojit s úzce formalistickým pohledem, v posuzovaném případě, že […]

ÚS: Ukládat nezletilým osobám povinnost uhradit poplatky za provoz systému shromažďování odpadů je neústavní

Dne 16. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 338/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., […]

ÚS: Poškozený či jeho zmocněnec má v trestním řízení stejné právo na navrácení lhůty jako obviněný a jeho obhájce

Dne 19. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 345/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním, ve […]

ÚS: Za určitých podmínek je celospolečenský zájem na ochraně ovzduší nadřazen individuálnímu právu na nedotknutelnost obydlí

Dne 25. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 313/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění […]

Nová úprava nemocenského pojištění podporuje prorodinnou politiku

Dne 19. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela rozšiřuje okruh osob, kterým náleží náhrada za ztrátu příjmu z důvodu […]

Spravedlivější uspořádání financování garančního fondu v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění […]

Zlepšení pracovních podmínek posádek plavidel vnitrozemské vodní dopravy

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 292/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava pracovní doby posádky plavidla […]

Posílení práv vlastníků bytových jednotek

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 291/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech […]

Snížení spoluúčasti pojištěnců ze sociálně zranitelných skupin

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 290/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním účelem novely je […]

Snížení administrativní zátěže podnikatelů

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 289/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je zaměřena na […]

ÚS: o uzavírce pozemní komunikace je možné rozhodnout bez ohledu na skutečnost, že na místo uzavírky bylo řádně ohlášeno shromáždění

Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 282/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/16, kterým se zamítá návrh na zrušení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších […]

Od října se zvyšuje náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek a náhrady při služební cestě vojáků z povolání

Dne 4. září 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru […]

ÚS: obecný soud může v insolvenčním řízení vykonávat působnost věřitelského výboru, aniž by tím zpochybnil svoji nestrannost

Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 283/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 23/14, kterým se zamítá návrh na zrušení ustanovení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho […]

Postih lékaře za neposkytnutí péče za situace, kdy pacient péči odmítá

Nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16

I v oblasti poskytování zdravotní péče je třeba plně ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života. Lékaři […]

Zásada kontradiktornosti řízení při aplikaci § 243d písm. b) OSŘ

Nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16

Z principu kontradiktornosti vyplývá, že rozhodnuti soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem diskuze stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskuzi. Ustanovení § 243d OSŘ, které představuje výjimku […]

Tzv. prezidiální plná moc

Rozsudek KS v Brně z 30. 6. 2016, sp. zn. 30 A 63/2015 (3464/2016 Sb. NSS)

Žalobkyni byla ve správním řízení uložena pokuta, proti čemuž se bránila zejména poukazem na to, že řízení nebylo řádně zahájeno, neboť jí nebylo řádně oznámeno; […]

Návrh na zrušení opatření obecné povahy

Usnesení rozšířeného senátu NSS z 13. 9. 2016, sp. zn. 5 As 194/2014 (3470/2016 Sb. NSS)

Žalobce v roce 2011 podal žádost o dodatečné povolení stavby pro svých šest voliér na chov papoušků; ta však byla zamítnuta z důvodu rozporu […]

Konkurence nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013 (SJ 93/2016, PR 7/2016 s. 260)

Existence […]

Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání

Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016)

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu […]

Zavinění oprávněného na zastavení exekuce

Nález ÚS z 1․ 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 938/16

Zahájil-li oprávněný exekuční řízení, i když věděl nebo při zachování přiměřené opatrnosti (pečlivosti) mohl vědět, že exekuce bude s největší pravděpodobností zastavena, musí nést nepříznivé následky v podobě povinnosti […]

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu

Nález ÚS z 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s prin­cipem omezené důvěry […]

Odpovědnost soudního znalce za škodu

Rozsudek NS z 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4000/2013 (Rc 19/2016)

Nebyl-li znalecký posudek podstatným podkladem pro rozhodnutí soudu, není dána odpovědnost znalce za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem, jež údajně spočívala v nesprávné výši plnění přiznaného soudem.

Čl. 13 EÚLP nelze […]

Právo zvolit si obhájce v přestupkovém řízení

Rozsudek NSS z 18. 12. 2015, sp. zn. 4 As 225/2015 (3363/2016 Sb. NSS)

I v přestupkovém řízení platí ústavně zaručené právo na […]