Aplikace zásady ne bis in idem v případě daňových deliktů (Evropský soud pro lidská práva, 52623/14)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu […]

Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování (Ústavní soud, Pl. ÚS-st. 49/18)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu […]

Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest (Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 42/2017)

Společník, jenž je zároveň jednatelem společnosti, musí protestovat proti rozhodnutí valné hromady, aby ho mohl napadnout soudně. Oprávnění nepodat protest dopadá toliko na osoby, jež jsou výlučně v postavení jednatele, […]

Možnosti prokazování tzv. obstrukční námitky započtení

Soudci Nejvyššího soudu se v zásadě shodnou na tom, že je třeba regulovat možnost žalovaného uplatnit v průběhu civilního sporu námitku započtení – zvláště v případech, kdy ji vznáší se […]

Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace

Byť jsou obchodní korporace s účastí státu nebo územního samosprávného celku osobami soukromého práva, vzhledem k jejich vazbě na stát lze uvažovat o uložení zvláštních povinností podle zákona o registru […]

O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky

Je možné moderovat nepřiměřenou smluvní pokutu po jejím započtení? Velký senát civilního kolegia NS na tuto otázku loni odpověděl kladně, čímž se odchýlil od dosavadní judikatury. Článek rozhodnutí kriticky analyzuje […]

Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním

Zdravotnický výbor PS projedná vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Navrhuje se, aby za újmu namísto poskytovatelů zdravotních služeb odpovídal stát (s možností regresu). Poškozený bude mít […]

Zvýšení počtu peněžitých trestů

Peněžitý trest je odsouzeným ukládán v nedostatečném množství. Novela TrZ a TrŘ má za cíl k jeho používání soudce popostrčit. V této souvislosti se mění úprava náhradního trestu a přeměny […]

Rodná čísla v občanských průkazech

Sněmovna započala 1. čtení vládního návrhu, který o tři roky odsouvá novelizaci zákona o základních registrech ukončující zápis rodných čísel do občanských průkazů. V současné době pro tuto změnu řada […]

Před 10 lety jsme změnili vnímání termínu právní informační systém

Je to právě 10 let, co jsme představili Beck-online a zařazením komentářů změnili význam pojmu právní informační systém.

Takhle tenkrát vypadala druhá verze systému – vážně už je to přes 8 […]

VRCHNÍ SOUD V PRAZE: Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu

Řízení o vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným má charakter sporného řízení. O podání žaloby o vyloučení společníka musí nejdříve rozhodnout valná hromada s tím, že dotčený společník nehlasuje. […]

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Rozhodování soudů o podmíněném propuštění

Nelze judikaturně zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění pro jakkoli definovanou skupinu odsouzených, a to ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi závažné kriminality, pokud zákonodárce obecně připustil možnost podmíněného propuštění […]

Právo zřeknout se možnosti odvolání daru pro hrubý nevděk obdarovaného a cizoložství obdarovaného jako důvod pro odvolání daru

Podle Vážného sbírky nelze v cizoložství obdarovaného manžela spatřovat hrubý nevděk opravňující k odvolání daru, dopustil-li se cizoložství i dárce. K rozhodnutí připojujeme komentář Michala Králíka a Petra Lavického analyzující […]

Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba

V praxi jsou běžná ujednání, kdy strany chtějí vázat plnění dlužníka věřiteli na určitou budoucí nejistou událost. Typicky jde např. o ujednání o tom, že dlužník bude plnit věřiteli až […]

Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava

Ačkoli se o tzv. zahraničních bojovnících hovoří v poslední době zejména ve spojení s tzv. Islámským státem, ve skutečnosti se jedná o problém globálního charakteru. I z České republiky odešli […]

Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva na uspokojení ze zajištění

Článek představuje druhou část shrnutí připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu pod hlavičkou nakladatelství C. H. Beck. V rámci insolvenčního řízení má významný dopad na postavení věřitele závěr, zda je věřitelem […]

Metro bez řidiče

Dopravní expert Petr Dolínek navrhuje umožnit provoz speciální dráhy prostřednictvím automatického provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo. Speciální dráhou je pražské metro, […]

Přivýdělek policistů

Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Novela občanského zákoníku zjednodušuje změnu prohlášení, jakožto i stanov společenství vlastníků. Návrh zužuje rozsah zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Podrobněji se […]

Problémy bytového spoluvlastnictví

Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Novela občanského zákoníku zjednodušuje změnu prohlášení, jakožto i stanov společenství vlastníků. Návrh zužuje rozsah zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Podrobněji se […]

Rakouská opatření proti vysílání pracovníků z jiných členských států (Soudní dvůr EU, C-33/17)

Soudní dvůr dal za pravdu České republice a dalším státům, že rakouská právní úprava nepřiměřeně brání volnému pohybu služeb, jestliže na základě pouhého důvodného podezření z toho, že poskytovatel služeb […]

Pojistné plnění z pojištění hypotečního úvěru (Ústavní soud, IV. ÚS 3009/17)

Osoba, která přistoupila ke smlouvě o pojištění hypotečního úvěru uzavřené mezi pojistníkem (bankou) a pojistitelem (pojišťovnou), sice nemá (přímo) právo na plnění ze smlouvy o pojištění cizího rizika, ale jelikož […]

Započtení nejistou a neurčitou pohledávkou (Nejvyšší soud, 28 Cdo 5711/2017)

Podle Nejvyššího soudu nelze žalovaného zcela zbavit možnosti námitky započtení jako zákonem předvídané procesní obrany jen proto, že žalující věřitel proti pohledávce uplatnil racionální argumentaci. A to zejména, pokud pochybnosti […]

Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo

Občanský zákoník rekodifikoval, kromě své klasické soukromoprávní materie, oblasti nové nebo oblasti, které se do něho vracejí, nebo ve svém znění používá výrazy, které jsou souběžně upraveny veřejným právem včetně […]

Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti

Promlčení trestní odpovědnosti je tradičním institutem trestního práva. Ačkoli se může zdát, že jde o problematiku vyčerpanou, je potřeba úpravu v novém trestním zákoníku zhodnotit kritickým pohledem. Složitou je například otázka […]

Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle občanského soudního řádu

Příspěvek hledá odpověď na otázku, zda odhalování skutkového stavu v soudním řízení o návrhu na předběžné opatření podle § 74–77a OSŘ podléhá režimu prokazování, osvědčování, nebo oběma. V § 75c […]

Více pravomocí zpravodajským službám

Prvním čtením prošla vládní novela, která má poskytnout účinnější prostředky zastírání zpravodajské činnosti. Zpravodajským službám má též být usnadněno získávání údajů o klientech bank a družstev a údajů z nejrůznějších […]

Rozšíření pravomocí NKÚ

Na kraje, obce a některé veřejné instituce směřuje historicky sedmý pokus o rozšíření rozsahu činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle projednávané novely čl. 97 Ústavy bude NKÚ vykonávat kontrolu hospodaření s […]

Tvrdý brexit

Poslanecká sněmovna schválila již v prvním čtení vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Cílem návrhu je předejít závažným komplikacím hrozícím […]

Režim ZPr pro výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti (Nejvyšší soud, 31 Cdo 4831/2017)

Komentované rozhodnutí je významné pro právní praxi tím, že dává jednoznačnou a snad již konečnou odpověď na tolik diskutovanou otázku tzv. souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace s […]

Povinnost sjednat povinné pojištění nepoužívaného vozidla (Soudní dvůr EU, C-80/17)

Judikatura ESD týkající se pojištění povinné odpovědnosti z provozu motorových vozidel dlouhodobě zastává široký výklad povinnosti vozidlo pojistit, resp. šíře krytí tohoto pojištění. Tento přístup se tradičně setkává s odporem […]

Přezkum platnosti rozhodnutí orgánu spolku v (novém) občanském zákoníku. (Nejvyšší soud, 29 Cdo 3307/2016)

Nejvyšší soud se v projednávané věci zabýval několika změnami, které v řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku přinesla právní úprava účinná od 1. 1. 2014. Vedle významné změny týkající […]

Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže)

Současná právní praxe opomíjí možnost kvalifikace porušení závazkového práva ze strany podnikatele vůči spotřebiteli současně jako závazkový delikt, delikt nekalé obchodní praktiky i nekalé soutěže. Tento příspěvek se vypořádává […]

Přičitatelnost přestupků právnickým osobám (se zřetelem k právu trestnímu)

Nová úprava správního trestání obsažená v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („PřesZ“), rozšiřuje dosah pojmu přestupku tím, že mu podřazuje mimo jiné též […]

Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních údajů v EU

Evropský parlament přijal v prvním čtení dne 4. 10. 2018 nový právní rámec, který umožní volný pohyb jiných než osobních údajů v EU. Nová pravidla by měla podpořit obchodní aktivity […]

Jakost legislativního procesu

Ten, kdo tvoří právní předpis, by měl ovládat nejen předmět úpravy, ale také zásady logiky, sémantiky a gramatiky. A zcela samozřejmě by měl ovládat systematiku právního řádu České republiky. Věcné správnosti […]

Obrana proti zajišťovacím a exekučním příkazům

Rozsudek NSS z 6. 4. 2017, sp. zn. 1 Afs 4/2017 (3564/2017 Sb. NSS)

Proti zajišťovacímu příkazu v daňovém řízení dle § 167 DŘ je možno podat odvolání a proti němu žalobu; proti exekučnímu příkazu podle § 178 DŘ je možno podat žalobu přímo. […]

Určení skutečného příjmu povinného pro účely stanovení výživného

Nález ÚS z 8. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 3094/16

Základ daně, který je rozhodný pro daňové účely, […]

Potvrzení elektronického podání bez podpisu

Usnesení NSS z 21. 12. 2016, sp. zn. 7 As 274/2016 (3549/2017 Sb. NSS)

Žalobkyně se ve správním […]

Autonomie vůle stran a otázka propadné zástavy

Nález ÚS z 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17

Při posuzování věci se soud nemůže spokojit s úzce […]

ÚS: Ukládat nezletilým osobám povinnost uhradit poplatky za provoz systému shromažďování odpadů je neústavní

Dne 16. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 338/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 10b odst. […]

ÚS: Poškozený či jeho zmocněnec má v trestním řízení stejné právo na navrácení lhůty jako obviněný a jeho obhájce

Dne 19. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 345/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona […]

ÚS: Za určitých podmínek je celospolečenský zájem na ochraně ovzduší nadřazen individuálnímu právu na nedotknutelnost obydlí

Dne 25. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 313/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona […]

Nová úprava nemocenského pojištění podporuje prorodinnou politiku

Dne 19. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela rozšiřuje okruh osob, kterým náleží […]

Spravedlivější uspořádání financování garančního fondu v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění […]

Zlepšení pracovních podmínek posádek plavidel vnitrozemské vodní dopravy

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 292/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Právní […]