Beck-online NEWS

Nabytí zástavního práva od neoprávněného (Nejvyšší soud)

Nabýt zástavní právo od osoby, která je jako osoba oprávněná zapsaná ve veřejném seznamu, ačkoli podle skutečného právního stavu osobou oprávněnou není, je možné jen v případě, že nabývající […]

Omezená možnost vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému (Ústavní soud)

Platební rozkaz nelze vydat vůči nezletilému, který nemá plnou procesní způsobilost, jestliže má soud jakékoli pochybnosti či nejistotu ohledně řádnosti a efektivnosti jeho zastoupení zákonným zástupcem. Při existenci pochybností […]

(Ne)možnost valné hromady atrahovat rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení (Vrchní soud v Praze)

Skutečnost, že jednatel může podle § 51 odst. 2 ZOK požádat nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, neznamená možnost valné hromady atrahovat na sebe rozhodování o obchodním […]

Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost

Zvláště ve větších městech si nelze nevšimnout intenzivního rozvoje nových způsobů silniční dopravy a sdílení dopravních prostředků. To přímo vybízí k analýze současné koncepce odpovědnosti za škodu z provozu dopravních […]

Proč lze SJM exekvovat jen v míře existující v době vzniku pohledávky povinného

Tradiční dělení norem soukromého práva na hmotné a procesní naráží na překážku, že některé původem procesněprávní normy mají zvláštní vlastnost spočívající v tom, že definují právní sílu hmotného práva věřitele […]

Zásada legitimního očekávání ve správním právu

Zásada legitimního očekávání nebo též ochrana dobré víry či právní jistoty je dosti abstraktním pojmem, který zasluhuje bližší ujasnění. Souvisí například s otázkou, jak moc se občan může spoléhat na […]

Sdílené pracovní místo

Prvním čtením prošla vládní novela ZPr zaměřená na slaďování osobního a profesního života. Kromě nové možnosti dohody zaměstnanců na společného rozvrhu pracovní doby návrh přináší také flexibilnější úpravu dovolené i […]

Velká novela ZOK

Prezident republiky podepsal rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích řešící problémy například u vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií, rozhodování per rollam či zákazu konkurence. Zefektivnění se má týkat vynucování […]

Promlčení věcných břemen

Potřeba změn v krajině vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami je řešena pozemkovými úpravami, které umožňují navrátit ekologickou stabilitu krajiny a zmírnit dopady eroze a snížení biodiverzity tím, že v rámci katastrálního […]

Doručení návrhu rozhodnutí při rozhodování per rollam (Vrchní soud v Praze)

Při rozhodování per rollam musejí být s návrhem seznámeni všichni společníci s.r.o. včetně těch, kteří hlasovací právo pro zákaz nevykonávají. Soud řešil i otázku, kterým okamžikem je přijato rozhodnutí, […]

Zdanění církevních restitucí (Ústavní soud)

NVznikl-li již určitému subjektu individualizovaný nárok na konkrétní plnění ze strany státu, nelze do něj svévolně zasahovat, bez ohledu na to, zda tak zákonodárce učiní přímo, nebo dodatečným stanovením […]

Nová splatnost stanovená notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti (Nejvyšší soud)

Není vyloučeno, že v rámci jednoho notářského zápisu účastníci projeví vůli i ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku. Z […]

Jméno člověka jako ochranná známka

Zápis ochranné známky tvořené jménem člověka je poměrně běžnou praxí. S ohledem na specifika právní úpravy v občanském zákoníku a zákoně o ochranných známkách je však nutné práva k takovému […]

Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů

Zásada ne bis in idem se projevuje i zákazem dvojího přičítání téže okolnosti při ukládání trestu. Tomáš Gřivna a Hana Šimáňová ukazují, že toto pravidlo není důsledně dodržováno při zohledňování […]

Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře?

ObčZ stanoví, že členové volených orgánů kapitálových společností jsou povinni postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je přesto vhodné nadále v rámci […]

Správní rozhodnutí v soukromoprávních věcech

Ústavně právní výbor projedná i návrh změny OSŘ, jejíž cílem je posílit procesní postavení správních orgánů rozhodujících ve věcech soukromého práva. Jelikož je rozhodování soudu formálně odděleno od předchozího řízení, […]

Dekriminalizace jednání s bagatelní škodou

Prvním čtením prošla poslanecká novela TrZ a TrŘ, která má zefektivnit trestní politiku. Kromě zdvojnásobení částek určujících jednotlivé hranice výše škody se rozšiřuje možnost sjednání dohody o vině a trestu. […]

Ochrana důvěry ve veřejné knihy (Nejvyšší soud ČSR)

Ochranu důvěry ve veřejné knihy lze přiznat jen tomu, kdo o mimoknihovním cizím věcném právu nenabyl vědomosti, ač při nabytí nemovitosti zachoval onu péči a obezřetnost, kterou dle okolností […]

Žalobní typy ve správním soudnictví a poučovací povinnost soudu (Ústavní soud)

Před odmítnutím správní žaloby pro špatnou volbu žalobního typu je povinností soudu poučit stěžovatele, že hodlá vycházet z jiného právního posouzení věci, a nabídnout mu příležitost účinně argumentovat ve […]

Nemožnost opustit podíl ve společnosti s ručením omezeným (Vrchní soud v Praze)

Způsoby zániku účasti společníka ve spol. s r.o. jsou taxativně vyjmenovány v § 202 a násl. ZOK. Opuštění podílu mezi jednostranná právní jednání mající za následek zánik účasti společníka ve […]

(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu

Insolvenční řízení až na drobné výjimky znamená pro věřitele tu větší, tu menší „noční můru“ co do výšky uspokojení jejich pohledávek. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů osciluje okolo 5 %. Právě […]

Soudnictví ve věcech mládeže optikou poslední implementační novely

Od přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže již uplynulo 15 let. To je dobrá příležitost pro prof. Válkovou k bilancování, co se podařilo z jeho cílů a v jakém […]

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice

Problematika dětských dlužníků opakovaně poutá pozornost veřejnosti. Poprvé se tak stalo v souvislosti s poplatky za komunální odpad, aktuálně jde zejména o dluhy vzniklé z přepravy prostředky veřejné dopravy bez […]

Zrušení povinné maturity z matematiky

Vláda schválila novelu školského zákona komplexně upravující model a hodnocení maturitní zkoušky. Povinná zkouška z matematiky, která má být zavedena s účinností od 1. 11. 2020, se opět ruší, neboť […]

Souhrnná novela přestupkového práva

Vládní návrh zavádí nové skutkové podstaty postihující divácké násilí a drogové přestupky. Dodržování omezujícího opatření budou kontrolovat též orgány Policie ČR a obecní policie. Dále se zmírňují kvalifikační požadavky na […]

Velká novela ZOK

Cílem rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích je odstranit některé nedostatky, které doposud vyvstaly při uplatňování zákona v praxi, například u tzv. vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií a kodeterminace. […]

Náhrady za zrušený let při zrušení celého zájezdu (Soudní dvůr EU)

Cestující nemohou požadovat náhradu od leteckého dopravce za pořizovací cenu letenek, pokud mají právo obrátit se na cestovní kancelář. To platí i v případě, že ta není schopna náhradu finančně […]

Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody (Ústavní soud)

Obecné soudy nemohou paušálně vyloučit možnost podmíněného propuštění pro cizince, jehož domovský stát není účastníkem mezinárodní smlouvy o dohledu nad podmíněně propuštěnými. Takovým postupem by došlo k porušení práva odsouzeného […]

Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh (Nejvyšší soud)

Samo vědomí plnitele o absenci jeho povinnosti k úhradě cizího dluhu nevylučuje vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči osobě, za niž plnil a jíž se zánikem dluhu dostalo majetkového […]

Společné jmění manželů z pohledu aktuální rozhodovací praxe NS

Společné jmění manželů se tradičně těší velkému zájmu judikatury. Při rekodifikaci soukromého práva sice došlo k zachování institutu SJM, ale zásadní novinky v ObčZ (dispozitivnost, pojetí věci, superficiální zásada, nabývání […]

Spory o rozsah majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty vyjevuje (často nepřesnou) představu insolvenčního správce o tom, co do majetkové podstaty patří. Insolvenční soudce Tomáš Jirmásek popisuje čtyři způsoby, jak lze věci ze soupisu majetkové podstaty […]

Odklony v justiční praxi

Autoři se zaměřují na příčiny nedostatečného využívání alternativních řešení trestních věcí a legislativní překážky, jak jsou vnímány aplikační praxí, a předestírají návrhy, které by mohly napomoci k jejich lepšímu využití. […]

Zneužití práva na informace

Poslancům byla dále rozeslána vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která s poukazem na zneužívání práva na informace posiluje pozici povinných subjektů. Návrh rozšiřuje důvody pro odmítnutí žádosti […]

Justiční kandidát

Vláda též schválila novelu zákona o soudech a soudcích s ambicí zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Zájemci o funkci soudce budou muset po složení odborné […]

Sčítání lidu, domů a bytů

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost provádět sčítání v desetiletých intervalech vyplývá z práva EU. Dle návrhu bude ČSÚ oprávněn […]

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení (Nejvyšší soud)

Záleží na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna, zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn […]

Zadržení neplatného řidičského průkazu (Krajský soud v Praze)

Tuzemskému či zahraničnímu řidiči, který řídil motorové vozidlo v době trvání sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, lze zadržet neplatný řidičský průkaz. Soud se věnoval také tomu, […]

Místní příslušnost soudu (Nejvyšší soud ČSR)

Pro žalobu, jíž se vlastník obtíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, jenž oprávněného stíhá obligačně jako takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti. Michal Králík a Petr Lavický […]

Změny právní úpravy přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím byl na jaře tohoto roku předmětem poměrně zásadní novelizace. Za nejvýznamnější změny lze považovat zavedení informačního příkazu, vyřešení balančního testu pro další využití zveřejněných […]

Veřejný pořádek jako neurčitý právní pojem v judikatuře NSS

Článek se zaměřuje na pojem „veřejného pořádku“ v českém právním řádu, a to zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců. V něm jsou totiž na narušení veřejného pořádku navázána […]

Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení

Úprava rozkazního řízení umožňuje podnikateli získat vůči spotřebiteli exekuční titul, aniž by nutně došlo k posouzení přiměřenosti relevantního smluvního ujednání či zjištění, že jde o spor ze spotřebitelské smlouvy. Takový […]

Redukce právního řádu

Vláda navrhuje zrušení 828 obsoletních, převážně prvorepublikových právních předpisů. Řada z nich v praxi není používaná nebo je zkonzumovaná, ale dosud nebyla výslovně zrušena. Nejstarší derogovaný předpis pochází z roku […]

Znalci, tlumočníci a překladatelé

Sněmovna schválila vládní návrh znaleckého zákona, který zakotvuje širší možnost přezkoumávání a kontroly znaleckých posudků․ Podaný znalecký posudek bude muset být úplný, pravdivý a přezkoumatelný. Znalec bude povinen posudek na […]

Dostupnost léčivých přípravků

Cílem vládní novely zákona o léčivech je zajistit dostupnost důležitých léčivých přípravků, aniž by došlo k deformaci trhu a pravidel hospodářské soutěže. Návrh reguluje pouze dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných […]

Vystavení eurozatykače německým státním zastupitelstvím (Soudní dvůr EU)

Pokud není vyloučeno, že by rozhodnutí vydat evropský zatýkací rozkaz mohla v individuálním případě podléhat pokynu ministra spravedlnosti, jsou státní zastupitelství vystavena riziku, že jejich rozhodování bude ovlivněno výkonnou mocí. […]