Beck-online blog

Beck-online není jen perfektně vybavená knihovna. Je to obrovská síť propojených informací z různých zdrojů. Naším úkolem je pro vás informace analyzovat, hledat mezi nimi souvislosti, označovat je, formátovat a řadit tak, abyste je snadno našli a neztráceli čas.

Jak právníci přicházejí o iluze, aneb (ne)veselé historky ze soudních síní

Jednou z ústředních hodnot demokratického právního státu je právní jistota. Pomalu si zvykáme, že tento pojem mnoho neříká zdejšímu zákonodárci, ale je nemilým překvapením, setkáme-li se s obdobnou tendencí, podpořenou navíc absencí racionality, i při výkonu soudní moci. Celý článek

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Zamezení dvojímu zdanění

Další novinkou z vládní dílny je implementace daňových předpisů EU, kterou se upravuje např. uznatelnost výpůjčních výdajů či podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty při obchodování v rámci Evropské unie. Transponují se též pravidla pro uplatňování DPH u po sobě jdoucích dodání v řetězci. Celá zpráva

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Veřejná kontrola činnosti lobbistů

Na počátku legislativního procesu je naopak vládní návrh, který má (i přes připomínky ČAK) stanovit podmínky lobbování. Zřizuje se registr lobbistů a lobbovaných, do kterého budou vkládány čtvrtletní zprávy o lobbování. K návrhům právních předpisů se bude přikládat jejich lobbistická stopa. Celá zpráva

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

EET pro řemeslníky

Senát zamítnul vládní novelu reagující na nález Pl. ÚS 26/16, který zrušil 3. a 4. fázi evidence tržeb. Součástí návrhu je možnost tzv. papírové evidence pro živnostníky s příjmy do 600 000 Kč. Vybrané obory a skupiny poplatníků jsou z evidence vyňaty. Novela také přesouvá některé služby a zboží do 10% sazby DPH. Příští týden bude Sněmovna hlasovat, zda na návrhu zákona setrvá. Celá zpráva

Napsal |10. 9. 2019|Beck-online NEWS|

Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu (Ústavní soud)

Vázanost právním názorem nadřízeného soudu nezakazuje nalézací instanci, aby na základě vlastního posouzení přihlédla i k jiným závěrům a úvahám, popřípadě se jimi nechala inspirovat na cestě k dosažení správného rozhodnutí věci, jestliže to náležitě odůvodní. Pokud tak učiní, nejsou v takovém případě splněny podmínky pro postup podle § 262 TrŘ. Číst celý judikát

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Přiměřenost rozhodnutí z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince (Nejvyšší správní soud)

Pokud cizinec ve správním řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu namítá s ohledem na svou konkrétní rodinnou a osobní situaci nepřiměřenost zásahu do svého soukromého a rodinného života, musí se správní orgán touto otázkou zabývat, a to bez ohledu na to, že zákon v daném řízení posouzení přiměřenosti nevyžaduje. Tato povinnost plyne přímo z čl. 8 EÚLP. Číst celý judikát

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání (Nejvyšší soud)

Základní podmínkou úvah o tom, zda mohlo dojít k vydržení vlastnického práva k pozemku, je zjištění, že ten, kdo se vydržení domáhá, byl držitelem tohoto pozemku, a kdy se ujal držby. K závěru o držbě nestačí zjištění, že pozemek užíval; pozemek totiž může užívat i pouhý detentor. Dovolání čítalo 70 stran hustě popsaných písmem velikosti 9. Číst celý judikát

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu a. s. stanovena kogentně?

Dispozitivnost a kogentnost právních norem je problematikou zejména teorie práva, nicméně z obecné roviny se velmi snadno přehoupne do praktického problému při řešení různých reálných situací. ZOK se k otázce kogentnosti svých norem vůbec nevyjadřuje. Prof. Josefu Bejčkovi tedy nezbylo než nahlédnout do příslušných norem ObčZ a zodpovědět tak otázku položenou v názvu článku. Celý článek

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Judikatura ÚS: Ochrana soukromí v tzv. době internetové

Článek komentuje nález Pl. ÚS 45/17 ve věci data retention a konfrontuje ho s vývojem a aktuálními trendy problematiky ochrany práva na soukromí v prostředí elektronické komunikace a informačních technologií v „době internetové“, a to primárně v evropském právním prostředí. Nesmí chybět ani GDPR. Celý článek

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným

Česká doktrína chápe obchodní vedení jako téměř neprolomitelné, byť současně jednotlivá oprávnění jednatelů vnitřně letitě diverzifikuje. Článek ve světle těchto odlišností uvažuje o možné přenositelnosti obchodního vedení rozhodnutím společníků, resp. valné hromady, a dochází k závěru, že tomu nic nebrání. Současně však upozorňuje na limity těchto rozhodnutí a také na možné deliktní důsledky. Celý článek

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Posílení ochrany klientů bank

Vláda navrhuje právo vkladatelů bezúplatně vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v případě přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky. Odkladný účinek se přiznává kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu rušícímu rozhodnutí ČNB o odnětí licence. Kromě toho se zmírňují některé regulatorní požadavky vůči bankám. Celá zpráva

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Zjednodušení vidimace

Do Senátu míří i vládní návrh zákona, který má v návaznosti na nové nařízení EU usnadnit ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Změna by měla zjednodušit administrativu při předkládání cizojazyčných dokumentů českým úřadům a naopak. Dále se rozšiřuje možnost nahlížení do matričních knih. Celá zpráva

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

e-Sbírka a e-Legislativa

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která připravuje právní řád na zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Spuštění systémů se však odsouvá na rok 2022. Schválené pozměňovací návrhy určují, že nebude-li stanoveno jinak, právní předpisy budou nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci, a také ukládají povinnost předkládat informativní přehled veřejnoprávních povinností a hrozících sankcí vyplývajících z návrhu právního předpisu. Celá zpráva

Napsal |16. 8. 2019|Beck-online NEWS|

Opatrovnictví na základě alžírské kafaly (Soudní dvůr EU)

„Kafala“ spočívá jednak v závazku dospělé osoby zajišťovat výživu, vzdělávání a ochranu dítěte stejným způsobem, jako by to dělali rodiče se svým dítětem, a jednak mít toto dítě v zákonném opatrovnictví. Dítě nezískává postavení dědice opatrovníka a režim institutu „kafala“ navíc končí dosažením zletilosti. Takové dítě nemůže být považováno za „potomka v přímé linii“, ale spadá pod pojem „jiný rodinný příslušník“ ve smyslu směrnice 2004/38. Číst celý judikát

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka (Ústavní soud)

Poskytovatel úvěru má jednoznačnou povinnost prověřit spotřebitelovu schopnost splatit plánovaný úvěr. Posouzení rozpornosti úvěrové smlouvy s dobrými mravy (a na ni navazující eventuální rozhodnutí soudu o zastavení exekuce) nemůže vycházet jen z „objektivizovaného“ hodnocení jednotlivých parametrů takové úvěrové smlouvy. Číst celý judikát

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby pro změnu poměrů (Nejvyšší soud)

Zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby (nyní jednotky) svědčící bytovému družstvu dle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů podle § 1299 odst. 2 ObčZ, spočívající v tom, že náklady na vybudování vestavby byly kompenzovány v důsledku uplynutí doby tím, že oprávněné družstvo mohlo vestavbu na cizí nemovitosti užívat k bydlení svých členů, přichází do úvahy, jen jde-li o „volný“ byt. Číst celý judikát

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy

Po šestnácti letech byl zrušen zákon o elektronickém podpisu, který zahájil první (a na dlouho také poslední) intenzivní etapu budování českého e-governmentu. Neznamená to ale konec elektronického podepisování jako takového, přičemž dnes vedle sebe leží dvě zásadně odlišné možnosti důvěryhodného podepisování podle nařízení eIDAS a dalších předpisů: kryptografický a biometrický podpis. Celý článek

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

Jednou z největších překážek efektivního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním je prokázání vzniku škody a příčinné souvislosti, a to kvůli jejich hypotetičnosti. Ve snaze odstranit co nejvíce překážek byla do příslušné směrnice začleněna vyvratitelná domněnka vzniku škody u cílových kartelů, která by měla zlepšit postavení poškozených. Nutnost opatřovat rozsáhlé ekonomické analýzy se tak přesouvá z žalobce na žalovaného. Celý článek

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice

Moderní technologie pronikají stále více i do oblasti práva. Jednou z takových technologií je i možnost vedení a řešení sporů online (online dispute resolution), resp. využití internetu pro potřeby justice. Jednalo by se o změnu tradičního soudního procesu, který by nově probíhal téměř výlučně při užití informačních technologií. Tento institut, zejm. v kontextu českého právního řádu, je v článku nastíněn s možnostmi, výhodami, nevýhodami, jakož i apely na soudní moc. Celý článek

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Dlouhodobé zapojení akcionářů

Sněmovna schválila transpozici směrnice, jejíž cílem je zajistit efektivní a dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. To by mělo vést k minimalizaci podstupování nadměrného krátkodobého rizika emitentem a ke změně orientace na dosahování střednědobých až dlouhodobých výnosů. Novela upravuje též povinnosti institucionálních investorů. Celá zpráva

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Pravomoci ČNB

Centrální banka v posledních letech silně promlouvá do fungování finančního trhu, ať už se jedná o měnové intervence nebo aktuálně o regulaci poskytování hypotečních úvěrů. Vzhledem ke změnám v provádění měnové politiky, ke kterým došlo po ekonomické krizi, chce vláda poskytnout větší zákonný prostor pro využívání nových, nekonvenčních nástrojů, a to s důrazem na prevenci systémových rizik pro finační stabilitu. Celá zpráva

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Přechod dluhů dětí na rodiče

Prvním čtením prošel poslanecký návrh, který má nezletilým poskytnout zvláštní ochranu před dluhy. Vznikne-li peněžitý dluh dítěti mladšímu 15 let, přejde okamžikem vzniku na zákonného zástupce nebo jinou osobu, do jejíž péče byl nezletilý svěřen, případně na stát. Rodiče budou moci použít jmění dítěte k úhradě dluhů, které na ně tímto způsobem přešly. Celá zpráva

Napsal |30. 7. 2019|Beck-online NEWS|

Aplikace zásady ne bis in idem v případě daňových deliktů (Evropský soud pro lidská práva, 52623/14)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu obviněnému doručen. Stejně tak je neústavním zásahem, považují-li za účinné vzdání se práva podat odpor, přestože obviněný o významu vzdání se tohoto práva nebyl náležitě poučen, popřípadě mu toto poučení nebylo náležitě přetlumočeno. Číst celý judikát

Napsal |21. 5. 2019|Beck-online NEWS|

Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování (Ústavní soud, Pl. ÚS-st. 49/18)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu obviněnému doručen. Stejně tak je neústavním zásahem, považují-li za účinné vzdání se práva podat odpor, přestože obviněný o významu vzdání se tohoto práva nebyl náležitě poučen, popřípadě mu toto poučení nebylo náležitě přetlumočeno. Číst celý judikát

Napsal |21. 5. 2019|Beck-online NEWS|

Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest (Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 42/2017)

Společník, jenž je zároveň jednatelem společnosti, musí protestovat proti rozhodnutí valné hromady, aby ho mohl napadnout soudně. Oprávnění nepodat protest dopadá toliko na osoby, jež jsou výlučně v postavení jednatele, člena dozorčí rady, či likvidátora. Protest musí být určitý a srozumitelný. Blíže neodůvodněný protest představuje neurčité, tudíž zdánlivé právní jednání. Číst celý judikát

Napsal |21. 5. 2019|Beck-online NEWS|