Obchodní podmínky 2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  UŽÍVÁNÍ PRÁVNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BECK-ONLINE

(verze 3/2016, účinná od 10. 3. 2016)

aktuální verze VOP

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 750/34, PSČ 110 00, IČ: 24146978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 182960 (dále jen „poskytovatel“) mimo jiné provozuje právní informační systém Beck-online, který sestává z jednotlivých poskytovatelem vytvořených databází odborných informací a vyhledávacího programového vybavení (software), a který je přístupný prostřednictvím sítě internet (online) na internetové adrese www.beck-online.cz (dále jen „Beck-online“).

1.2.   Informační systém Beck-online je možné užívat pouze na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“ a „uživatel“). Poskytovatel a uživatel jsou dále též označováni jako „smluvní strany“.

1.3.   Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním informačního systému Beck-online se řídí smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.   Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli právo na přístup do Beck-online a právo Beck-online užívat (dále jen „licence“) a uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP.

2.2.   Uživatel je oprávněn k Beck-online přistupovat výlučně prostřednictvím uživatelského účtu zřizovaného uživateli poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“).

2.3.   Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem a veškeré její změny musí mít písemnou formu. Vylučuje se, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem než písemně. To platí i pro vzdání se požadavku písemné formy.

3. ROZSAH A PODMÍNKY LICENCE

3.1.   Licence je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

3.2.   Za součást uživatele se bez dalšího považují osoby uvedené v § 11 a § 36 z. č. 85/1996 Sb., zapsané ve veřejném seznamu ČAK u uživatele, zaměstnanci a členové statutárních orgánů uživatele.

3.3.   Uživatel není oprávněn Beck-online či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě.

3.4.   Pro případ sdílení přístupu s třetí spolupracující stranou, je uživatel povinen vyžádat si písemný souhlas poskytovatele a sdělit mu identifikační údaje spoluuživatele (jméno, IČ, email, telefon). V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo na udělení souhlasu či nesouhlasu se sdílením přístupu.

3.5.   Uživatel je však oprávněn pořizovat kopie jednotlivých částí databází výlučně pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn pořízené kopie obsahu jednotlivých databází dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jinak dále uvádět na veřejnost.

3.6.   Licence se vztahuje rovněž na aktualizace Beck-online provedené poskytovatelem po dobu trvání smlouvy.

4. Technické podmínky pro přístup do Beck-online

4.1.   Technické podmínky pro využívání online přístupu do Beck-online jsou následující:

  • Internetové připojení a
  • Internetový prohlížeč Internet Explorer 7, Firefox 2, Chrome nebo jejich vyšší softwarová verze.

Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese náklady na jejich zajištění.

5. OCHRANA BECK-ONLINE

5.1.   K uživatelskému účtu obdrží uživatel unikátní přihlašovací údaje, které je povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití Beck-online třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je uživatel povinen na to poskytovatele písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit uživateli nové.

5.2.   Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit heslo k uživatelskému přístupu zpravidla k výročnímu dni prodloužení předplatného nebo i dříve na základě vyžádání uživatele. Poskytovatel je povinen uživatele o této změně písemně informovat.

5.3.   Uživatel bere na vědomí, že Beck-online, tj. jak obsah jednotlivých databází, tak software je předmětem autorských práv poskytovatele a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a software. Autorské právo je předmětem ochrany podle autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.

6. AKTUALIZACE BECK-ONLINE

6.1.   Poskytovatel provádí aktualizaci Beck-online v četnosti minimálně jednou týdně, zpravidla však několikrát za den. Aktualizace jsou uživateli přístupné bezprostředně po jejich provedení.

7. PODPORA

7.1.   Poskytovatel prostřednictvím telefonního poradenského servisu poskytuje podporu při řešení problémů nebo závad týkajících se práce se systémem Beck-online v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 273 139 222. Oznámení uživatelem lze učinit i elektronickou poštou na emailovou adresu: beck-online@beck.cz. V oznámení je zapotřebí stručně uvést přihlašovací údaje uživatele a v čem je spatřován příslušný problém či závada. Telefonní čísla či e-mailovou adresu je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit oznámením na internetových stránkách Beck-online.

8. ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST A OBSAH BECK-ONLINE

8.1.   Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za způsob využití obsahu databází Beck-online uživatelem.

8.2.   Poskytovatel odpovídá za to, že dostupnost informačního systému Beck-online nebude nižší než 90%, a to měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8.00 do 20.00 hodin v místě připojení serveru poskytovatele k síti. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.   Uživatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, jestliže dostupnost informačního systému Beck-online ve smyslu čl. 8.2 VOP bude v každém ze třech po sobě jdoucích kalendářních měsíců nižší, než 90% nebo poskytovatel bude i přes písemné upozornění uživatele v minimálně 14denním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.

9.2.   V případě, kdy uživatel poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je poskytovatel oprávněn provést blokaci přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, a to do doby, po kterou bude uživatel porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní důsledky porušení své povinnosti. Takovým porušením se především rozumí prodlení s úhradou faktury delší než 15 dní.

9.3.   Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s uživatelem odstoupit pokud (i) uživatel poruší svou povinnost dle čl. 3 nebo 5 těchto VOP nebo (ii) uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo (iii) uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele neodstraní důsledky porušení povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy.

9.4.   Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za užívání Beck-online, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu bude tato část odměny vrácena, pokud dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. 9.1 VOP.

9.5.   Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za užívání Beck-online, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy a dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. 9.3. VOP, tato část odměny mu vrácena nebude a bude definována a po uživateli vyžadována náhrada škody.

10. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.   Kontaktní údaje uživatele budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Uživatel souhlasí s užitím jeho údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa pro potřeby plnění smlouvy a dále pro vnitřní účely a analýzu poskytovatele.

10.2.   Kontaktní údaje uživatele budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.3.   Uživatel souhlasí se zasíláním informací o produktech a nabídkách poskytovatele.

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, prohlašuje uživatel, že smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, či jinou činností vyplývající ze zákona.

11.2.   Poskytovatel je povinen uživatele písemně informovat o změně těchto VOP, a to vždy nejpozději 4 měsíce před uplynutím období, za které byla uhrazena odměna. Pokud uživatel uhradí odměnu i za další období, platí, že se změnou VOP souhlasí.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Smlouva a VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č. 121/2000 Sb., a právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

12.2.   V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

12.3.   Veškeré spory vyplývající ze smlouvy bude rozhodovat obecný soud určený dle obecně závazných předpisů stanovený dle místní příslušnosti sídla poskytovatele.

12.4.   V případě rozporu mezi VOP a smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.

12.5.   Veškerá oznámení týkající se smlouvy, určené pro uživatele mohou být zasílány v podobě elektronické zprávy na emailovou adresu uživatele, stejně tak uživatel může využít elektronické komunikace s poskytovatelem včetně případné výpovědi smlouvy.

12.6.   Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o každé změně kontaktní adresy nebo jiných identifikačních údajů uživatele uvedených ve smlouvě.

12.7.   Jakákoliv změna smluvních podmínek musí být provedena výhradně na základě písemného dodatku ke smlouvě.