Prezident republiky Václav Klaus vrátil dne 12. 9. zpět do Poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela prosazuje pěstounskou péči před ústavní a již ji jednou zamítnul Senát.

Změna zákona zavádí zásadu, že náhradní rodinná péče je prvořadým řešením situace dítěte a institucionální výchova může být východiskem jen tehdy, pokud bude vyhodnocena jako nejlepší postup v zájmu dítěte. Novela přináší profesionalizaci pěstounské péče. Pěstouni, kteří se starají o děti, především o děti zdravotně postižené, mají dostat zázemí, odbornou pomoc a přípravu na převzetí dítěte. Novela má také za cíl zajistit lepší podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb. Další změny se týkají závazných postupů pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Zavádí se standardy kvality práce, institut sociální kurately, vyhodnocování situace dítěte a rodiny, případně individuální plán ochrany dítěte.

Senát našel v novele velké množství nedostatků, které spolu s konkrétními poznatky a návrhy poslal zpátky do Sněmovny. Jelikož by si ale opravy vyžádaly desítky pozměňovacích návrhů, rozhodl se raději novelu jako celek zamítnout. Poslanci jej však přehlasovali.

Prezident kritizoval samotnou myšlenku profesionalizace pěstounské péče. Podle jeho slov zákon „vnímá novela pěstounskou péči nikoliv jako poslání, ale jako zaměstnání.“ Zákonem prosazovaná pěstounská péče na dobu určitou je pak podle Klause krutější nežli ústavní výchova, neboť bude dítě opakovaně vytrhávat z navyklého sociálního prostředí.

Zákon má nabýt účinnosti 1. 7. 2012 a nyní jej znovu posoudí Poslanecká sněmovna.