Senátoři navrhují zpřísnit poslaneckou verzi návrhu zákona.

Dne 20. 3. 2013 Senát vrátil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů s pozměňovacími návrhy.

Cílem návrhu je prolomit absolutní anonymitu některých akcionářů, která může být nástrojem korupce a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Návrh upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností․

Akciové společnosti budou mít tři možnosti:
1) akcie na majitele zaknihují u Centrálního depozitáře cenných papírů;
2) akcie na majitele imobilizují, tedy fyzicky uloží u banky;
3) pokud nedojde k žádné z výše uvedených variant, ze zákona se k 1. 1. 2014 akcie na majitele transformují na listinné akcie na jméno.

Více viz např. článek Moniky Kajánkové.

Senátoři navrhují novelizovat též zákon o veřejných zakázkách a zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby akciové společnosti se sídlem v České republice ucházející se o veřejné zakázky, resp. podporu v oblasti obnovitelných zdrojů musely mít výlučně zaknihované akcie. Zahraniční akciové společnosti budou muset dodat potvrzení o vedení evidence zaknihovaných akcií a v případě, že veškeré akcie zaknihovány nejsou, čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.