Vláda ČR na svém zasedání schválila návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Návrh přináší možnost identifikace akcionářů akciové společnosti s akciemi na majitele, a to pro orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení. Dle předkladatele, ministerstva spravedlnosti, by navrhovaná právní úprava měla přispět k zprůhlednění obchodních vztahů a k omezení prostoru pro možnou korupci.

Hlavní změnou, kterou schválený návrh přináší je zavedení povinnosti pro akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele zvolit si mezi různými prostředky transformace listinných akcií na majitele, a to mezi změnou na akcie na jméno, imobilizací, tedy fyzickou úschovou v bance, kde bude veden účet na akcionáře, nebo tzv. zaknihováním u centrálního depozitáře.

„Cílem těchto opatření je umožnit identifikovat akcionáře v jakémkoliv okamžiku. Možnost výběru dává větší prostor akciovým společnostem a dává možnost minimalizovat náklady na transformaci,“ uvedl ministr spravedlnosti.

Navzdory prvotním úvahám tedy návrh zákona akcie na majitele nezakazuje, pouze omezuje jejich anonymní vlastnictví. Současně návrh zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce tak, aby bylo možné ověřit identifikaci akcionáře prováděnou samotnou společností, ale též sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch daného akcionáře.