Evropská komise přijala revidovaný balíček právních předpisů pro veřejné podpory, které regulují poskytování vyrovnávací platby (kompenzace) za výkon služby obecného hospodářského zájmu. Nová pravidla nahrazují původní předpisy tzv. Altmarského balíčku.

Nový balíček se skládá ze čtyř právních aktů:

1. „Sdělení Komise o použití pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ objasňuje základní pojmy vztahující se ke službám obecného hospodářského zájmu, např. „podnik“, „hospodářská činnost“, „služba obecného hospodářského zájmu“.

2. „Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu“ osvobozuje členské státy od povinnosti oznamovat poskytnutí vyrovnávací platby za určité kategorie služeb obecného hospodářského zájmu Evropské komisi.

3. „Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“ stanoví, jak mají být posuzovány vysoké vyrovnávací platby vynaložené na poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu. Tyto případy musí být oznamovány Evropské komisi, která je prohlásí za slučitelné s vnitřním trhem, pokud splňují kritéria stanovená v rámci. Nová pravidla zavádějí zejména přesnější metodiku pro stanovení výše náhrady, požadavek, aby členské státy zavedly do mechanismů poskytování náhrad pobídky ke zvyšování efektivity, požadavek na plnění pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek a na rovné zacházení s poskytovateli stejné služby při určování náhrady. Kromě toho může Evropská komise požádat členské státy, aby přijaly opatření ke snížení protisoutěžních účinků některých vyrovnávacích plateb.

4. „Návrh Nařízení Komise o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu“ plánuje zavedení podpory de minimis ve výši 500 000 EUR za tři účetní období pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu. Finální podoba nařízení by měla být přijata Evropskou komisí na jaře roku 2012.

Jelikož většina uvedených předpisů vstupuje v platnost dne 31. 1. 2012, hodlá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k tomuto datu zpracovat dokument, který popíše základní změny v úpravě služeb obecného hospodářského zájmu.