Dne 1. 8. nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o kolektivním investování a další související zákony. Česká republika tím splnila úkol transponovat do svého právního řádu komunitární předpisy Mezi subjekty, kterým novela zakládá nové či širší veřejnoprávní povinnosti, patří v prvé řadě:

  • emitent, jehož investiční cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie uvedený v § 118 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  • osoba hodlající nabýt, dosáhnout nebo překročit stanovený podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu obchodníka s cennými papíry, banky nebo družstevní záložny, nebo takové osoby ovládnout a
  • investiční společnost, která obhospodařuje standardní fondy.

Ministerstvo financí v této souvislosti předkládá veřejnosti aktuální úplná znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, která lze najít na jeho internetových stránkách.