Ministerstvo financí v minulých dnech na internetových stránkách informovalo, že se ve spolupráci s ostatními ministerstvy aktivně účastní pomoci oblastem dotčeným nedávnými povodněmi. Ministerstvo tak zveřejňuje informace pro oblasti postižené povodní.V rámci svého informační činnosti na svých stránkách se ministerstvo soustředí v první řadě na možnosti obcí využít dotace na rekonstrukční práce a možnost požádat o změnu účelu schválených dotací ze státního rozpočtu tak, aby bylo možno je využít při nápravě škod na nemovitém obecním majetku. Současně ministerstvo přináší také konkrétní informace a poklady, které je nutné předložit.

Současně ministerstvo ve zprávě upozorňuje, že obce mohou požádat o odložení splátek návratné finanční výpomoci.

Vedle výše uvedeného je také pojednáno o příjemcích prostředků z EU a ministerstvo upozorňuje, že v důsledku povodní může dojít k problémům s realizací či udržitelností projektů, které byly nebo by mohly být spolufinancovány z prostředků EU.

Další oblastí, ke které se ministerstvo vyjadřuje, je otázka daní, kde je uvedeno, že daňová správa přistupuje k daňovým subjektům postiženým povodní s maximální vstřícností, základním krokem je vždy neprodleně oznámit příslušnému finančnímu úřadu, že subjekt postihly povodně a podat příslušné žádosti.

Následně je ve zprávě uvedeno, že momentálně probíhá I. fáze pomoci postiženým oblastem, jejíž cílem je rychlé vyřešení náhlé havarijní situace. V této fázi bylo uvolněno z rozpočtové rezervy na krizové situace 54 mil. Kč určené na prvotní náklady. Kromě těchto prostředků ministerstvo uvolnilo z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa 30 mil. Kč na pokrytí zvýšených výdajů Hasičských záchranných sborů a dobrovolných hasičů.

Celou zprávu lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí s tím, že součástí je i podrobný rozbor výše uvedených aktivit.