Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkové řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje, co se považuje za jedy, omamné a psychotropní látky za účelem trestných činů a jaké je množství větší než malé. Toto nařízení vzniklo pro potřeby nového trestního zákoníku. V souvislosti s nahrazením stávajícího trestního zákona novým kodexem (od 1. 1. 2010) dochází ke zrušení podzákonných právních předpisů. Jedním z takovýchto prováděcích předpisů je i nařízení vlády (z roku 1999), jež mimo jiné vyjmenovává látky potřebné pro nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

„Předkládaný návrh nařízení reaguje na potřeby praxe, která ukázala, že je velmi obtížné sjednotit postup orgánů činných v přípravném trestním řízení při stanovení ‚množství většího než malého‘. Sjednocuje také judikaturu ohledně jednotlivých omamných a psychotropních látek a jedů,“ komentuje ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

K vypracování návrhu nařízení byla při ministerstvu spravedlnosti ustanovena meziresortní expertní skupina, složená ze zástupců ministerstev spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a zemědělství, vědců Farmaceutické fakulty UK, Nejvyššího státního zastupitelství a expertů z centra pro adiktologii z Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

Nyní je návrh v připomínkovém řízení, bude následovat vypořádání připomínek, přičemž vládě bude návrh zaslán do 30. 9. 2009. Účinnost tohoto nařízení se musí shodovat s účinností nového trestního zákoníku, tzn. 1. 1. 2010.