Senát v minulých dnech schválil návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů. Návrh má za cíl zajistit adaptaci právního řádu ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Současně by návrhem mělo být zajištěno sjednocení právní úpravy veřejných služeb v dopravě silniční a v dopravě drážní.

Schválená právní úprava především adaptuje platný právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

Vedle zmíněné adaptační role návrh také určuje orgány územní samosprávy a Ministerstvo dopravy jako orgány, které plní úkoly při zajišťování dopravní obslužnosti v ČR, upravuje postup při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a výběru dopravce.

Dále návrh vymezuje nabídkové řízení podle koncesního principu a stanoví případy a podmínky, kdy je možno smlouvu uzavřít přímo, svěřuje dohled nad uzavíráním smluv Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či stanovuje podmínky kompenzace z veřejných rozpočtů a pravidla pro určování její výše.

V neposlední řadě by díky návrhu mělo dojít k zavedení institutů dopravního plánování a integrovaných služeb, stanovení požadavku na propojitelnost mezi zavedenými elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících či vymezení minimálních kvalifikačních požadavků na dopravce, kteří mají poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících na základě uzavřené smlouvy. Úplné znění schváleného návrhu zákona lze nalézt na internetových stránkách Senátu.