Novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která upravuje podmínky pro fungování evropských seskupení pro územní spolupráci v ČR, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 154/2009 Sb. Smyslem evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je usnadnit přeshraniční nebo meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.ESÚS nabízí regionálním a místním orgánům možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou. Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států EU. ESÚS mohou zřizovat regionální a místní orgány, vlády států, veřejnoprávní subjekty či sdružení. Pokud se bude jednat o Českou republiku, bude registračním místem Ministerstvo pro místní rozvoj a registr bude zveřejněn na jeho internetových stránkách.

ESÚS jako jeden ze tří cílů regionální politiky EU je novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území.

K založení seskupení je třeba, aby jeho členové uzavřeli mezi sebou písemnou smlouvu a přijaly stanovy podle čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006. Poté jsou povinni zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj smlouvu a stanovy spolu se žádostí o schválení své účasti v seskupení se sídlem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie. Ministerstvo má 30-60 dní na posouzení žádosti. Pokud smlouva nebo stanovy nebudou v rozporu s nařízením 1082/2006, českými právními předpisy nebo veřejným zájmem, ministerstvo účast v seskupení schválí. Seskupení vznikne (stává se právnickou osobou) zápisem seskupení do registru vedeného ministerstvem, do kterého bude zapsáno na základě podaného návrhu na zápis do registru.

První ESÚS bylo založeno Francií a Belgií v roce 2008: EGTC Eurométropole Lille- Kortrijk – Tournai (seskupení francouzských a belgických subjektů). Toto seskupení má rozpočet na rok 2009 1,4 mil. euro. Hlavním cílem seskupení je prohloubení dialogu mezi institucemi a propagace politické debaty, vytváření příhraniční soudržnosti a řízení projektů. Prvním územním seskupením v nových členských zemích je EGTC Ung – Tisza -Túr- Sajó (seskupení maďarských, rumunských a slovenských subjektů). S tímto seskupením spolupracuje i Ukrajina. Velký počet členů má německo-polské územní seskupení EDON Eurodisctrict Oderland Nedodrze.