Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 15. 6. na své 19. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Návrhem se implementuje evropské právo do českého právního řádu.

Návrh implementuje revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, upravuje definiční část zákona o elektronických komunikacích, cíle a základní zásady regulace, oblast správy rádiového spektra, přístup k číslům tísňového volání, přenositelnost telefonních čísel, zavedení povinností funkční separace, náležitosti smlouvy, kterou uživatel uzavírá s operátorem, zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací, bezpečnost a integritu veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací.

Druhým okruhem úprav je úprava problematiky správních deliktů. Při projednávání poslední tzv. technické novely zákona o elektronických komunikacích požádalo Ministerstvo vnitra jako gestor právní úpravy správního trestání o revizi ustanovení obsahujících správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Na základě této žádosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravilo komplexní změnu ustanovení vztahujících se ke správnímu trestání.

Návrh dále umožňuje udělování individuálního oprávnění pro účely experimentálního vysílání, obsahuje novou úpravu způsobu omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů a zavedení výběrového řízení pro příděl rádiových kmitočtů formou aukce a zmocňuje Český telekomunikační úřad provádět dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku elektronických komunikací.

Novelou se bude nyní zabývat Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Zákon nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.