Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR setrvala dne 7. 12. na své 9. schůzi na poslaneckém znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Novela ruší sporné opatření vylučující z veřejných zakázek všechny dodavatele, kteří mají formu akciové společnosti s akciemi vydanými na majitele.

Dne 18. 5. 2010 schválil Parlament ČR novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 179/2010 Sb., která nabyla účinnosti ke dni 15. 9. 2010. Novela přinesla právní nejistotu pro samotné postavení dodavatelů a ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo její novelizaci. Z veřejných zakázek jsou vyloučeni všichni dodavatelé, kteří mají formu akciové společnosti s akciemi vydanými na majitele, bez ohledu na skutečnost, jestli se jedná o listinné či zaknihované cenné papíry. Vzhledem k účinnosti zákona a faktické nemožnosti změnit formu akcií do té doby došlo k vyloučení poměrně značné části dodavatelů z veřejných zakázek, včetně velkých nadnárodních společností se zaknihovanými akciemi na majitele. Z toho důvodu bylo zahájeno s ČR vytýkací řízení ze strany EU.

Navrhovatelé chtěli původně všechny sporné body v § 53 zákona o veřejných zakázkách, upravující základní kvalifikační předpoklady dodavatele, původně zcela zrušit (tj. písmena e, k, l, m), nicméně v rámci diskuse o funkčnosti těchto protikorupčních opatření došlo ke kompromisu, který ruší pouze písmeno m) zakazující účast na veřejných zakázkách společnostem, které mají vydané akcie na majitele.

Senátoři vrátili návrh zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který navrhoval zrušit všechna sporná opatření s argumentem jejich omezené výpověďní hodnoty, příp. možného snadného obcházení a absence sankcí. Vlastním obsahem pozměňovacích návrhů byla vypuštěna ustanovení o povinnosti předložit seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, písmeno k) v § 53, předložit seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách, písmeno e), a mají-li dodavatelé vydány pouze akcie na jméno, předložit aktuální seznam akcionářů, písmeno m).

Poslanci nicméně Senát přehlasovali a písmena e), k) a l) v zákoně zůstanou. Zákon má nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce. Nyní se k němu vyjádří prezident.