Prezident republiky v minulých dnech podepsal osm nových zákonů. Konkrétně se jednalo např. o novelu zákona o místních poplatcích, zákon o evropské občanské iniciativě, novelu trestního řádu či novelu zákona o pozemních komunikacích.

Prvním z podepsaných zákonů je novela zákona o místních poplatcích, jejímž účelem je rozšíření okruhu osob povinných hradit poplatek za komunální odpad, přičemž právní úprava současně také zvyšuje maximální limit poplatku.

Dále byl podepsán zákon o evropské občanské iniciativě, který přináší úpravu podmínek a některých postupů pro výkon práva občana členského státu Evropské unie podílet se na demokratickém životě Evropské unie prostřednictvím občanské iniciativy.

Vedle výše uvedených právních předpisů hlava státu podepsala také novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž účelem je zpřesnění požadavků na poskytování regionální investiční podpory a také novelu trestního řádu, která upravuje činnost orgánů činných v trestním řízení.

Dále byla v minulém týdnu podepsány také novela zákona o rostlinolékařské péči, která implementuje směrnice EU. Současně byla podepsána také novela zákona o pedagogických pracovnících, jež se věnuje kvalifikačním předpokladům a kariérního postupu pedagogických pracovníků, novela zákona o pozemních komunikacích zpřesňující úpravu provozování reklamních zařízení na dálnici a také novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která umožňuje používání cyklistických přídavných dětských vozíků na silnici.