Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 21. 2. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zákon má především pomoci omezit daňové úniky. Zavádí ručení za nezaplacenou daň a umožní opravy již přiznané a zaplacené daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v úpadku.

Novela zavádí možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci. Nově bude moci plátce daně z přidané hodnoty požádat o vratku daně z přidané hodnoty za dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení, u pohledávek, které vznikly v době delší než šest měsíců od rozhodnutí soudu o úpadku. Dále zákon přináší soubor opatření k posílení možností správců, jak bojovat proti daňovým podvodům. Jedním z těchto opatření je zavedení ručení odběratele za daň z přidané hodnoty, která nebyla záměrně odvedena jeho dodavatelem a odběratel s tím byl srozuměn nebo se na tomto jednání přímo podílel. Důkazní břemeno je v tomto případě vždy na straně finančního úřadu. Dalším nástrojem v boji proti daňovým podvodům je rozšíření okruhu zboží a služeb, u kterých je povinnost přiznání a zaplacení daně přenesena na pořizovatele. V současné době je tento režim uplatňován u dodání zlata, nově je zřízen i pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na poskytnutí stavebních a montážních prací a pro dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování.
Zákon nabude účinnosti 1. 4. 2011.