Senát parlamentu ČR schválil na své 13. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Návrh zákona zavádí do českého právního řádu změny vyvolané směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi.

V oblasti obchodního zákoníku díky návrhu dochází k transpozici zmíněné směrnice a dále také zpřesnění současného znění § 183a obchodního zákoníku upravujícího veřejný návrh na koupi či směnu účastnických cenných papírů tak, aby byly odstraněny pochybnosti, jež přinesla jeho aplikace.

Nová právní úprava zavádí změny v oblasti výkonu tzv. nemajetkových práv akcionářů týkající se zejména účasti na řízení společnosti. Oproti současné právní úpravě, která umožňuje účast na řízení společnosti jen na valné hromadě, věnuje se nová právní úprava nejen svolávání valných hromad, podmínkám pro účast na valné hromadě a formám účasti na valné hromadě, ale také umožnění výkonu hlasovacího práva v případě, kdy akcionář nebude na valné hromadě přítomen. Změny současné právní úpravy se tak věnují především stanovení rozhodného dne, podávání informací společností akcionářům, snížení minimální hranice kvalifikovaných akcionářů či distanční účasti na valné hromadě.

Navíc návrh zákona přináší také změnu dalších zákonů, a to konkrétně zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o nabídkách převzetí, zákona o správních poplatcích či změnu občanského soudního řádu.