Senát Parlamentu ČR vrátil s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny dne 23. 4. na své 18. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Po více jak dvouleté praxi byly vyhodnoceny nedostatky, které komplikují praktické využití zákona o veřejných zakázkách. Řada obsažených změn ujasňuje současná ustanovení zákona o veřejných zakázkách, které jsou již v současné době vykládány v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora a rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadávací řízení na základě předkládané novely budou jednodušší. Dodavatelé budou moci prokazovat kvalifikační předpoklady prostými kopiemi dokladů. Zadavatel může následně z důvodu ochrany svých zájmů požadovat od vítězného uchazeče před podpisem smlouvy originály či ověřené kopie. Účinnost řady úkonů zadavatele je nově vázána na odeslání a nikoli doručení. Tím dochází k zamezení protahování zadávacího řízení ze strany dodavatelů v případě, že se záměrně vyhýbají doručení. Zadavatelé budou dále povinně hodnotit ve zjednodušeném podlimitním řízení všechny došlé nabídky, včetně nabídek od dodavatelů, které nevyzvali. Také dochází ke zprůhlednění instituce losování, která se v minulosti jevila jako slabé místo zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel bude povinen umožnit všem uchazečům kontrolu losovacího zařízení, které bude použito. Zákon se také snaží posílit efektivitu jako kritérium výběru veřejných zakázek: Hodnotící kritéria zadávacího řízení musí zohlednit provázanost ceny a užitné hodnoty předmětu zakázky. Také bude možné pro hodnocení nabídek nastavit matematický vzorec.

Senát vrátil dokument Poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy, o kterých poslanci rozhodnou na nejbližší schůzi.