Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Cílem schváleného návrhu zákona je upravit možnost státu vydat dluhopisy, které by byly určeny pouze fyzickým osobám a z hlediska daně z příjmů stanovit úroveň zdanění úrokových výnosů těchto státních dluhopisů na 15 % pomocí zvláštní sazby daně.

Návrh přináší celou řadu změn, a to především v rámci zákona o daních z příjmů, jak vyplývá z názvu. Návrh tedy předpokládá vyloučení příjmů z prodeje státních dluhopisů, které podle emisních podmínek mohou nabývat jen fyzické osoby, z osvobození od daně a dále návrh vylučuje tyto příjmy z příjmů z jiných výnosů cenných papírů, z příjmů z rozdílu hodnoty při převodů dluhopisů a z tzv. ostatních příjmů Současně návrh zakotvuje, že úrokový výnos ze státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, se stává předmětem daně z kapitálového majetku zdaněný zvláštní sazbou daně ve výši 15 %.

Pokud jde o změny prováděné v rámci zákona o rozpočtových pravidlech, tak návrh stanovuje oprávnění Ministerstva financí organizovat trh se státními dluhopisy, provozovat platební systém, vést evidenci zaknihovaných nebo listinných státních dluhopisů, sjednávat obchody s investičními nástroji, organizovat vypořádací systém pro státní dluhopisy, provádět jejich správu a úschovu. Dozor by nadále neměl podléhat České národní bance a současně by nově nemělo být k daným činnostem třeba povolení, registrace nebo jiné podnikatelské oprávnění.

V rámci legislativního procesu poslanci do návrhu doplnili ještě celou řadu dalších změn, které spadají např. do zákona o územních finančních orgánech či zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Dále by měl návrh zákona posoudit prezident republiky.