Vláda ČR v minulých dnech schválila novelu insolvenčního zákona, která reaguje na rozmáhající se praxi podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů ze strany věřitelů. V případě schválení návrhu by měly soudy mít možnost takové návrhy odmítnout.

Předpokladem pro přípravu projednaného návrhu zákona byla především skutečnost, že veřejnost zaměňuje zahájení insolvenčního řízení, které má pouze informativní charakter, za předpoklad, že se daná společnost nachází ve finančních problémech, tedy že je v úpadku. Dle předkladatele tak někteří věřitelé této skutečnosti zneužívají a podávají zjevně bezdůvodné insolvenční návrhy, které ve svém důsledku mohou vést k likvidačním následkům i pro firmy, které jsou z ekonomického hlediska zdravé.

„Někteří věřitelé podávají insolvenční návrhy na své konkurenty se záměrem poškodit je na pověsti a vyřadit je tak z konkurenčního boje. Cílem schváleného návrhu je proto zamezit takovému podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů, které je vedeno nepoctivými úmysly. Vítám, že nás vláda v této snaze podpořila,“ uvedl ministr spravedlnosti.

V případě, že by byla úprava schválena, měla by být soudu poskytnuta možnost odmítnout insolvenční návrh věřitele pro zjevnou bezdůvodnost, stanovit peněžitou sankci za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh, omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, případně uložit věřiteli povinnost složit na návrh dlužníka jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, a to až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Vedle tohoto návrhu by ministerstvo mělo ještě připravit koncepční novelu insolvenčního zákona, jež by měla reagovat na poznatky z aplikace současné právní úpravy.