Řízení o vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným má charakter sporného řízení. O podání žaloby o vyloučení společníka musí nejdříve rozhodnout valná hromada s tím, že dotčený společník nehlasuje. Požadavek na předchozí souhlas valné hromady k podání návrhu na vyloučení společníka není samoúčelný. Společníku musí být dána možnost se valné hromady účastnit a k tvrzením o porušování povinností, pro něž má být vyloučen, se vyjádřit. Takové možnosti byl zbaven v případě, že se ostatní společníci jen neformálně sešli a uzavřeli dohodu o tom, že s podáním návrhu souhlasí. Číst celý judikát