Od 1. 1. 2010 nabývají na účinnosti nebo vstupují v platnost významné legislativní úpravy. Mezi hlavní změny patří především nový trestní zákoník a dále novela zákona o insolvenčních správcích, novela vyhlášky ministerstva spravedlnosti o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, Druhá dodatková úmluva mezi ČR a USA o vydávání a Dodatková úmluva mezi ČR a USA o vzájemné právní pomoci v trestních věcech.

Nejvýznamnější legislativní změnou je nový trestní zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010. Nový trestní zákoník je v porovnání s dosavadní úpravou obsáhlejší, zpřísňuje tresty za nejzávažnější trestné činy, stanovuje nové možnosti trestání, posiluje úlohu alternativních trestů (např. domácího vězení) a postihuje nové druhy trestné činnosti.

V souvislosti s tímto zákonem nabývají na účinnosti rovněž vládní nařízení, jimiž se pro potřeby trestního zákoníku stanovuje: 1. co se považuje za nakažlivé nemoci, nemoci zvířat, nemoci rostlin a škůdců a užitkových rostlin; 2. co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem; 3. které rostliny se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé; 4. co se považuje za jedy a jaké je množství než malé u omamných látek, přípravků je obsahujících a jedů.

Novela zákona o insolvenčních správcích zpřísňuje důvody pro zrušení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, zabraňuje zrušení práva vykonávat tuto činnost v případě, kdy pouze probíhá řízení proti insolvenčnímu správci a není ve věci pravomocně rozhodnuto, dále konkretizuje podmínky vzdělání uchazeče o zkoušku insolvenčního správce a v neposlední řadě specifikuje dohled ministerstva spravedlnosti nad činností insolvenčních správců. Novela vyhlášky o zkouškách insolvenčních správců potom zejména upravuje počet členů zkušební komise a upravuje obsah zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

Další novinka nastane v únoru, kdy vstoupí v platnost Druhá dodatková úmluva mezi Českou republikou a USA o vydávání a Dodatková úmluva mezi Českou republikou a USA o vzájemné právní pomoci v trestních věcech. Uvedené úmluvy doplňují dvoustrannou extradiční smlouvu z roku 1925 a dvoustrannou smlouvu o právní pomoci z roku 1998, zavádí některé nové instituty (např. výslech prostřednictvím videokonference, společné vyšetřovací týmy) a mají zefektivnit justiční spolupráci v trestních věcech mezi oběma státy.