Ministerstvo financí předložilo dne 6. 8. do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Hlavní cílem této novelizace je dílčími zásahy posílit fungování českého kapitálového trhu v oblasti kolektivního investování.

Nová právní úprava má v návaznosti na evropské právo upravit rámec pro přeshraniční splynutí a sloučení standardních fondů, přeshraniční obhospodařování standardních fondů a zakotvit strukturu řídícího standardního fondu (master fund) a podřízených standardních fondů (feeder funds). Náměstkyně ministra Klára Król k tomu dodává: „Smyslem struktur master-feeder je připuštění tzv. poolingu obhospodařovaného majetku. Tím se řídicímu fondu umožní dosáhnout výhodnějších cen plynoucích z úspor z rozsahu, z čehož budou následně těžit také podřízené standardní fondy v podobě nižších nákladů.“
Návrh adaptuje rovněž český právní řád na evropské nařízení stanovící strukturu a obsah tzv. sdělení klíčových informací. „Cílem je zlepšení způsobu informování investorů o rizicích, nákladech a očekávaných výsledcích při investování do standardních fondů. Investorovi v každé členské zemi budou příslušné informace poskytovány ve stejném formátu a obsahu, jen v jiném jazyce, což jim umožní lepší možnost srovnání,“ vysvětluje náměstkyně Król.
Za účelem zajištění včasného zapracování novely směrnice o prospektu doznávají změn také ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu upravující veřejnou nabídku a prospekt cenných papírů.