Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová dne 4. 6. vystoupila na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucembursku proti přijetí Evropského ochranného příkazu. „Česká republika vnímá potřebnost tohoto institutu, musí však k němu říci ne, protože návrh obsahuje příliš mnoho problematických aspektů, které převažují nad jeho cílem,“ uvedla ministryně.

Hlavními projednávanými body Rady byly návrh směrnice o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu, návrh směrnice proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, návrh směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení, problematika posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky a především Evropský ochranný příkaz a přístup Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Vyjma Evropského ochranného příkazu, kolizních norem pro rozvod manželství, k nimž má ČR parlamentní výhradu, a směrnice o právu na tlumočení vnímá ČR projednávané směrnice velmi pozitivně a vyjádřila jim podporu. Směrnice o právu na tlumočeni je pro ČR nepřijatelná s ohledem na ekonomické výdaje,“ uvedla ministryně.

V diskusi o Evropském ochranném příkazu se státy se rozdělily na ty, které tento návrh podpořily, a na odpůrce, mezi nimiž byla vedle ČR také Velká Británie, Německo či Rakousko a dokonce i Evropská komise. Kovářová navrhla úpravu pouze pro oblast trestního práva, totéž formálně navrhla i Komise. Přesto Španělsko nepřipustilo debatu o kompromisu a historicky poprvé po podpisu Lisabonské smlouvy nedošlo ke konsensuálnímu přijetí návrhu Směrnice, ale k naprosto těsnému přehlasování.