Pracovní a sociální právo

Pilířem tohoto modulu je úspěšný komentář k Zákoníku práce. Úspěch opakovaných vydání jsou důkazem kvality a jistoty, že autorský kolektiv kolem M. Běliny nenechá nikoho na pochybách, jak v různých pracovněprávních situacích postupovat. Přestože modul pracovního práva patří k těm méně robustním, patří zároveň k těm nejžádanějším, ať jde o advokáty nebo firemní právníky.

Nejnovější články v modulu

Jednou z ústředních hodnot a opor demokratického právního státu je právní jistota. Pomalu si (bohužel) zvykáme, že zdejšímu zákonodárci tento pojem mnoho neříká a nijak zvlášť se právní jistotou nenechá mást. Hlouběji zakořeněná a stále ještě přetrvávající úcta k soudcovskému stolci vede k nemilým překvapením, setkáme-li se s obdobnou tendencí, podpořenou navíc absencí racionality i při výkon ...
Předmětem tohoto příspěvku je analýza možného druhu akcií vydávaných akciovou společností – zaměstnaneckých akcií, a dále vydávání akcií pro zaměstnance. Zaměstnanecké akcie byly již v českém právním řádu upraveny, a po rekodifikaci tak mohou zažít návrat do běžné praxe. Tento příspěvek bude analyzovat potenciální limity možné úpravy tohoto zvláštního druhu akcií ve stanovách, jeho výhody a n ...
Přestože evropské právo zakazuje diskriminaci z důvodu věku, právní řády evropských států běžně podle věku rozlišují. Vzniká tak otázka, kdy je takové rozlišování dovolené a kdy už představuje diskriminaci. Judikatura Soudního dvora EU, přestože není v některých ohledech jednoznačná, přináší částečnou odpověď.
Zákoník práce se dotýká také ochrany soukromí zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. V souvislosti s právem zaměstnavatele zavést kontrolní mechanismy, které slouží ke kontrole pracovněprávních povinností zaměstnanců, vyvolává uvedená regulace v praxi celou řadu otázek.

Knihovna pro oblast pracovního a sociálního práva:Zákon o zaměstnanosti - online komentář
Falta
Komentář ke čtvrté části zákona o zaměstnanosti se věnuje problematice zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Zákoník práce
Bělina / Drápal / Bělina / Bognárová / Doležílek / Novotný / Pichrt / Putna / Rothová / Stádník / Štefko
Publikace přináší důkladný, systematický a přehledný výklad základních principů, institutů a jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Autoři při zpracování vycházeli z nejnovějších teoretických poznatků a odborné literatury české i zahraniční, zohlednili rovněž aktuální vývoj v judikatuře českých soudů a Evropského soudního dvora.Od prvního vydání komentáře došlo k zásadním změnám v oblasti soukromého práva, když nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Současně nabyl rovněž účinnosti hlavní změnový zákon přijatý v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, tj. zákon č. 303/2013 Sb. Tento zákon obsahuje mimo jiné i důležitou novelu zákoníku práce právě v návaznosti na nový občanskoprávní kodex.Druhé přepracované vydání velkého komentáře zákoníku práce proto věnuje mimořádnou pozornost vazbě pracovního práva a nového občanského zákoníku. Současně reaguje na některé další změny, ke kterým došlo v pracovněprávní úpravě od prvního vydání.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o důchodovém pojištění
Voříšek
Komentář k zákonu o důchodovém pojištění komplexně zpracovává problematiku důchodového zabezpečení a seznamuje s vývojem této poměrně složité právní problematiky.Co přináší komentář k zákonu o důchodovém pojištění?Publikace obsahuje vedle platného znění zákona o důchodovém pojištění srozumitelný komentář k jeho jednotlivým ustanovením, a také připojenou bohatou aktuální judikaturu. Ve srovnání s obdobnými publikacemi na současném knižním trhu jsou sice v komentáři jen výjimečně zařazeny praktické příklady, ale tento fakt nebrání , při čerpání znalostí z erudovaného výkladu zákona odbornou veřejností, využití publikace širší zájmovou veřejností.V publikaci je uváděna rovněž judikatura k souvisejícím a prováděcím předpisům. Publikace respektuje při svém výkladu právní stav ke dni 1. července 2012, neobsahuje tak předpisy později vyšlé, tím méně procházející průběžnými fázemi legislativního procesu, přesto je však na některé z nich na příslušných místech v rámci znalostí v době přípravy vydání komentáře upozorněno.

Zákoník práce (EKZ)
Bělina
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je prvním z kodexů, které byly přijaty v České republice v 21. století a po vstupu České republiky do Evropské unie. Dokonce je vůbec prvním kodexem, který byl přijat v samostatné České republice po rozdělení bývalé federace. Zákoník práce nahradil starý zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.), který platil po více než čtyřicet let. Od prvního vydání komentáře uplynuly již téměř dva roky. V mezidobí došlo k četným dílčím změnám v právní úpravě, a autoři proto připravili druhé aktualizované a doplněné vydání. Reagují v něm nejen na změny, ale i na nové rozsudky jak českých soudů, tak ESD, stejně jako na novou odbornou literaturu v dané oblasti.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Pracovní právo
Bělina / Pichrt / Bognárová / Drápal / Hůrka / Kahle / Morávek / Štangová / Štefko / Tröster / Vysokajová
Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás.Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo k novele občanského zákoníku, která se značným způsobem dotýká problematiky svéprávnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Najdete v ní i související literaturu a judikaturu, nejen českých soudů, a podrobný věcný rejstřík.Učebnice je určena především studentům, ale rovněž odborné veřejnosti, zaměstnavatelům, zaměstnancům a OSVČ.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Pracovněprávní spory
Hromada
Publikace se primárně věnuje procesnímu právu v pracovněprávních sporech a souvislostem s právem hmotným. Pracuje se stěžejními závěry judikatury a nabízí řešení sporných situací.Autor vysvětluje současnou problematiku pracovněprávních sporů, která v občanském soudním řádu není uceleně řešena, upozorňuje na jejich procesní specifika a poukazuje na zásadní změny a aktuální témata.Kniha je určena zejména pro soudce, účastníky pracovněprávních sporů a jejich zástupce.

Sociální právo
Koldinská
Tato publikace:• Klade důraz na sociální události a jejich souvislosti• V devíti kapitolách pojednává o reakci sociálního práva na jednotlivé sociální události• Členěním výkladu hmotného práva podle sociálních událostí zpřehledňuje poměrně složitý obor práva tím, že do středu zájmu staví jedince a jeho rodinu v situaci, kdy musí čelit některé ze sociálních událostí• Přináší aktualizaci původního textu, který je často i rozšířen v reakci na novou právní úpravu či nové souvislosti vykládaných jevů• Upozorňuje na souvislosti práva EU se sociálním právem v ČR, jakož i na judikaturu nejen českých soudů (především Ústavního soudu ČR), ale i Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva
Systém obsahuje i předchozí vydání

Právo sociálního zabezpečení
Hůrka / Koldinská / Kvočáková / Přib / Ryba / Štangová / Štefko / Tomeš / Tröster / Voříšek / Vysokajová / Zemanová
Tato publikace:• V jednotlivých kapitolách zohledňuje především změny právních předpisů či nové zákony týkající se zdravotnické a penzijní reformy• Reflektuje rovněž vývoj ve sféře státní sociální podpory, nemocenského, důchodového a úrazového pojištění, sociální pomoci, sociálních služeb atd.• Neopomíjí ani změny v oblasti zabezpečení osob se zdravotním postižením a dávek pěstounské péče• Je určena především studentům právnických fakult a dalším odborníkům z oboru práva sociálního zabezpečení
Systém obsahuje i předchozí vydání

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU
Koldinská / Pikorová / Švec / Tomeš
Druhé vydání:* Mapuje vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU a EHP* Upozorňuje na základní judikaturu Soudního dvora EU a dává ji do souvislostí s výkladem vývoje právní úpravy koordinace či interpretace koordinačních nařízení* ve zvláštní části se postupně věnuje jednotlivým oblastem koordinace, upozorňuje na některá úskalí a podává základní vodítka k výkladu koordinačních nařízení a jejich aplikaci, a to s použitím judikatury Soudního dvora EU, rozhodnutí Administrativní komise a poznatků z praxe* Vysvětluje procesní pravidla a mapuje kompetence jednotlivých institucí při aplikaci koordinace sociálního zabezpečení* Rekapituluje vybrané právní problémy, jež jsou v současné době řešeny na evropské i národní úrovni a přichází s návrhy jejich řešení* Představuje nepostradatelnou pomůcku pro každého právníka, zaměstnavatele i pracovníka či studenta, kteří se dostanou do styku s problematikou migrace osob v rámci EU a EHP za prací, studiem či rodinou
Systém obsahuje i předchozí vydání

Velká kniha smluvních vzorů
Zoufalý / Munková / Čermák / Češka / Damborský / Fischer / Holcová / Holub / Gavlas / Klička / Kofroň / Kozák / Křesťanová / Leščinský / Maisner / Musílek / Němeček / Novotný / Odrobinová / Payne-Koubová / Schödelbauerová / Staňkovský / Stuna / Šach
Páté rozšířené vydání pokrývá značnou část běžné obchodněprávní praxe, ale navíc obsahuje i smluvní řešení komplikovaných obchodních a hospodářských vztahů. Do jednotlivých vzorů jsou promítnuty legislativní změny, které nastaly v mezidobí, a je přihlédnuto zejména k vývoji judikatury.Úvodní část o právních úkonech je aktualizována a rozšířena o otázky odporovatelnosti a neúčinnosti, se zřetelem k vývoji judikatury se zabývá i posouzením úkonů v kontextu dobrých mravů a poctivého obchodního styku. Poprvé je v tomto kontextu ukázán význam práva ES, jmenovitě směrnic, nejen pro legislativu, ale i pro právní praxi členského státu EU.