Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 1. 2. na své 13. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Novela obnovuje právo věřitele popírat pohledávky jiných věřitelů.

Návrh zákona reaguje na nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, kdy ÚS zrušil § 192 odst. 1, tj. zákaz, aby věřitelé nemohli popírat pohledávky jiných věřitelů. Oprávnění popírat pohledávky bylo dáno v insolvenčním zákoně pouze dlužníkovi a insolvenčnímu správci. Úprava § 192 odst. 1 byla původně reakcí na skutečnost, že konkurzy v ČR trvají výrazně déle než ve zbytku Evropy, jelikož je účastníci konkurzního řízení často vědomě prodlužují. Proto se Poslanecká sněmovna při debatě o podobě insolvenčního zákona rozhodla, že právo popírat jednotlivé pohledávky nebudou mít jednotliví věřitelé navzájem, nýbrž pouze dlužník a insolvenční správce. Ústavní soud však došel v létě 2010 k závěru, že věřitel má mít právo popírat pohledávky jiných věřitelů, protože tímto popíráním chrání svá majetková práva. Zrušením § 192 odst. 1 vznikla v zákoně mezera, na kterou je třeba reagovat.

Podle projednávaného návrhu se obnovuje právo věřitele popírat pohledávky jiného věřitele za současného omezení, které má zamezit stavu před rokem 2006, kdy někteří věřitelé možnosti popírat pohledávky jiných věřitelů zneužívali a výrazně protahovali celé řízení. Navrhuje se zachovat věřiteli popěrné právo u konkurzu a u oddlužení, nebude ho mít při reorganizaci jako formě řešení úpadku, protože při reorganizaci musí s řešením souhlasit všichni věřitelé. Popření pohledávky věřitelem nebude mít vliv na výkon hlasovacího práva přihlášeného věřitele ve výboru věřitelů.

Zvláštní pozornost věnuje zákon prostředkům, jak zabránit zjevně bezdůvodným či vadným popřením pohledávek věřitelů (tzv. šikanózním návrhům). Po popření pohledávky neproběhne incidenční spor, ale soudce bude moci u přezkumného jednání hned vyloučit zjevně bezdůvodné či vadné návrhy. U popírání pohledávek se zavádí formuláře, aby se neprotahovala soudní řízení studováním složitých podání věřitelů a výzvami k jejich doplnění. Pokud návrh bude neúplný, dojde k jeho zamítnutí. Nicméně z formuláře je patrné, jaké informace má věřitel soudu poskytnout při popírání pohledávky. Odpovědnost za zahájení sporu o pravost a výši, případně též pořadí pohledávky přebírá popírající věřitel. Návrh zavádí věřiteli povinnost složit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu, případně též jistotu na náhradu škody. Počítá se cca s 20 tis. korun.
Vhledem k tomu, že podle nálezu Ústavního soudu dojde ke zrušení § 192 odst. 1 k 1. 4. 2011, navrhuje se účinnost této novely od 31. 3. 2011. K návrhu se již vyjádřil Ústavně právní výbor a nyní bude opět projednán v plénu Poslanecké sněmovny ve druhém a třetím čtení.