Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech znovu jednala o Senátem zamítnutém návrhu zákona o krajském referendu. Cílem návrhu zákona je doplnění principu zastupitelské demokracie v krajích o prvky přímé demokracie tak, aby přímé rozhodování občanů kraje o významných problémech jejich kraje nebylo již nadále právně nemožným. Poslanci se rozhodli setrvat na původním znění a Senát tak přehlasovali.

Návrh zákona především zavádí do českého právního řádu institut referenda také na krajskou úroveň s tím, že cílem je posilovat participaci občanů na věcech veřejných i na této úrovni samosprávy. Zavedení referenda by mělo, dle předkladatelů, posílit postavení krajské samosprávy.

Dle dosavadní právní úpravy je možné konat referendum nejvýše na území obce. Absence zákona o krajském referendu a ústavního zákona o celostátním referendu je zásadní překážkou konání referend na vyšší než obecní úrovni.

Fakticky navrhovaná a schválená právní úprava vychází z dosavadní právní úpravy místního referenda, současně se však snaží odstranit některé dosavadní legislativní nedostatky obvykle cestou důslednějšího následování vzorového zákona o místním referendu.

Právní úprava vymezuje okruh otázek, o kterých krajské referendum lze a nelze konat. Definuje tak zcela jasná pravidla pro použití rozhodování prostřednictvím institutu krajského referenda. Krajské referendum se bude moci konat pouze o věcech, které patří do samostatné působnosti kraje.

Podle nové právní úpravy bude oprávněn hlasovat v krajském referendu za splnění stanovených podmínek stejný okruh osob, který je oprávněn volit do zastupitelstev krajů.

V neposlední řadě návrh upravuje otázky závaznosti rozhodnutí přijatého v krajském referendu a případy, kdy je dána povinnost krajskému zastupitelstvu vyhlásit referendum, a to za přesně stanovených podmínek. Právní úprava zakotvuje stejně jako u právní úpravy místního referenda při porušení povinnosti vyhlásit krajské referendum, možnost soudního přezkumu. Současně je v návrhu zpracována také otázka soudního přezkumu.

Úplné znění schváleného návrhu zákona a dílčí dokumenty z legislativního procesu lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.