Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 19. 6. na své 59. schůzi vládní návrh zákona o pojišťovnictví a doprovodný zákon. Cílem zákona je transponovat do českého právního řádu poslední evropskou úpravu této oblasti danou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES.Schválený návrh je v podstatě transpozičního charakteru a nepřináší systémové změny. Touto novelou se sjednocují pravidla pro výkon zajišťovací povinnosti, tak jak je běžné ve všech zemích Evropské unie, zjednodušuje se nabývání účasti v pojišťovnictví a zpřehledňuje zákon. Návrh rovněž přispívá k vyšší informovanosti spotřebitele, nově zavádí jednotný evropský pas pro všechny zajišťovny a upravuje zvláštnosti dohledu nad činností zajišťoven.

Zdravý vývoj soukromých pojišťoven může být podle předkladatele ohrožován nejen vnitřními faktory, jako je kvalita vlastníků nebo statutárních orgánů společností, kapitálové zázemí apod., ale i faktory vnějšími, např. katastrofickým vývojem některých pojistných rizik nebo problémy kapitálového trhu, na kterém jsou pojišťovny a zajišťovny významnými investory. Současný vývoj klade vysoké požadavky na výkon dohledu v pojišťovnictví, který musí včas odhalovat nedostatky a účinně zasahovat tak, aby byly maximálně chráněny zájmy spotřebitelů pojišťovacích služeb a současně aby nedocházelo k neodůvodněnému vměšování orgánu dohledu do oblasti soukromého práva a omezování podmínek hospodářské soutěže. Je nutné vzít v úvahu, že pojišťovny plní nezastupitelnou úlohu stabilizátorů ekonomického vývoje jednotlivých subjektů i společnosti a současně vystupují jako významní investoři na kapitálovém trhu.

Navrhovaná účinnost je od 1. 1. 2010. Zákonem se bude nyní zabývat Senát.