Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila na své 64. schůzi Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona reaguje na dosavadní vývoj v zaměření vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Poslanci schválili návrh zákona ve znění schváleném Senátem, tudíž přijali předložené pozměňovací návrhy.

Návrh zákona předpokládá změnu názvu zmíněné univerzity, kdy, dle předkladatele, současný název nevystihuje skutečné rozložení studijních programů, které univerzita zajišťuje. Převážná část činnosti univerzity se v současné době orientuje na jiné zaměření, než je lesnické a zemědělské. Jedná se tak hlavně o obory ekonomické, správní, informatické, technické či pedagogické.

Současný název tak identifikačně nevystihuje aktuální zaměření univerzity, což může mít za následek znevýhodnění univerzity z hlediska zájmu uchazečů o studium.

Návrh tedy předpokládá změnu názvu této univerzitní vysoké školy tak, aby vystihoval široké spektrum nabídky studijních programů. Slova „zemědělská a lesnická“, obsažená v dosavadním názvu, již tuto nabídku vystihují jen zčásti. Univerzita tak měla nést název „Mendelova univerzita v Brně“. V rámci projednání návrhu v Senátu tento přiložil k návrhu své pozměňovací návrhy a vrátil návrh zpět poslancům. Ti s navrženou změnou souhlasili a návrh schválili v tomto znění.