Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 8. 12. na své 9. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela reaguje na evropskou úpravu timesharingu a dlouhodobých rekreačních produktů, která zvyšuje ochranu spotřebitele.

Novela zákona je transpozicí směrnice 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení (timeshare), dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna. Tato nová právní úprava nahradí stávající právní úpravu – zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek – obsaženou v § 58 až 65 občanského zákoníku.

Těžiště právní úpravy spočívá v přesnějším vymezení produktů v upravované oblasti a ve stanovení minimálního objemu informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy a následně ve smlouvě. Významným prvkem ochrany spotřebitelů je stanovení jazyka, ve kterém jsou informace, resp. text smlouvy, poskytovány, a rovněž povinnost poskytovat tyto informace ve snadno dostupné formě.

Dalším prvkem ochrany je stanovení lhůty, během níž mohou bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, aniž by jim na základě toho vznikly jakékoli náklady. Spotřebiteli budou dále dány k dispozici účinné prostředky nápravy pro případ, že poskytovatel nedodrží povinnost poskytnout informace nebo smlouvu, včetně prodloužené lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V zájmu lepší ochrany spotřebitele je dále dán zákaz požadovat nebo přijímat od spotřebitele zálohu, jiné plnění nebo jejich zajištění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě smluv, ve kterých se sjednává další prodej, se zákaz požadovat nebo přijmout zálohu, jiné plnění nebo jejich zajištění uplatňuje do doby, než se daný prodej uskuteční nebo než je smlouva, ve které se sjednává další prodej, ukončena jiným způsobem.

Návrhem se nyní zabývá Hospodářský výbor. Navrhovaná účinnost je od 23. 2. 2011.