Prezident republiky Václav Klaus podepsal ve dnech 29. a 30. 6. několik nových zákonů, včetně novely trestního řádu a novely zákona o advokacii.

Zákony přináší tyto změny:
• Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, má za cíl zlepšení ochrany svědků a obětí trestných činů.
• Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury rozšiřuje působnost zákona o vodní a energetickou infrastrukturu.
• Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony reaguje na vývoj pravidel vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci EU.
• Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, ruší ustanovení, které stanoví omezující podmínky pro nabývaní tuzemských nemovitostí zahraničními osobami.
• Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zavádí dvě specifické sazby pro pozemek a vztahuje se výlučně na podnikatelské subjekty, které mají zpevněné plochy pozemků evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ,,ostatní plocha“, nebo ,,zastavěná plocha a nádvoří“.
• Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zpřesňuje úpravu týkající se elektronického identifikačního průkazu advokáta a rozšiřuje kompetence ministra spravedlnosti v řízení o vyškrtnutí advokáta i evropského advokáta ze seznamu advokátů, nebo o pozastavení činnosti advokáta.
• Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, má vyloučit možnost účelového zasahování do přidělování jednotlivých kauz na soudech.
• Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení zakazuje použití kazetové munice.