Prezident republiky Václav Klaus podepsal nový občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a šest dalších novel.

Nový občanský zákoník je součástí komplexní rekodifikace soukromého práva, kterou provádí současný kabinet. Zákon o obchodních společnostech a družstvech nově upravuje pravidla při zakládání obchodních společností.
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů, umožní, aby přepravu lidských tkání a buněk mohla provádět také právnická nebo podnikající fyzická osoba, která není zdravotnickým zařízením.

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů má za cíl sjednocení úpravy střetu zájmů členů zastupitelstev obcí i zastupitelstev krajů a zastupitelstva hl. m. Prahy, jakož i veřejných funkcionářů spadajících pod působnost zákona o střetu zájmů. Dále se rozšiřuje výčet statutárních měst o Prostějov a Jablonec nad Nisou.

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, má odstranit aplikační problémy související s uplatňováním nároků na vydání tzv. náhradních pozemků oprávněnými osobami, jejich dědici či postupníky, kteří tyto nároky získali od osob blízkých.

Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů směřuje k optimalizaci bezpečnostního systému ČR a současně uvedení krizového zákona a zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy do vzájemného souladu.
Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na novelu devizového zákona, která zrušila zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince. Zákon bude napříště umožňovat nákup zemědělské půdy občanům členských států EU a EHP.

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle článku 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.