Kárný senát Nejvyššího správní soudu (NSS) pro řízení ve věcech soudců dne 2. 6. poprvé rozhodl o kárné odpovědnosti ve věci soudních exekutorů. Senát uznal vinným soudního exekutora, který závažným způsobem porušil povinnost uloženou mu zákonem. Exekutor provedl dražbu nemovitosti, která byla zahrnuta do konkursní podstaty, což mu zákon zakazuje. Za to mu bylo uloženo kárné opatření – pokuta ve výši 10.000 Kč.

Kárná řízení ve věcech soudních exekutorů převzal NSS od Exekutorské komory ČR v červnu roku 2009. Řízení bylo nejprve svěřeno kárným senátům rozhodujícím ve věcech soudců. V souvislosti s další novelou exekučního řádu účinnou od 1. 11. 2009 (zákon č. 286/2009 Sb.) byly v březnu roku 2010 na NSS ustanoveny dva nové kárné senáty ve věcech soudních exekutorů, které v budoucnu povedou kárná řízení s exekutory podle nové právní úpravy. Dnešní jednání však bylo vedeno ještě podle přechodné právní úpravy (zákon č. 183/2009 Sb.), která platila v období od 26. 6. 2009 do 31. 10. 2009, neboť příslušná kárná žaloba byla k NSS podána v tomto období. V nových kárných senátech a podle nové právní úpravy se bude rozhodovat až v případě žalob podaných od 1. 11. 2009.